Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းတၢႆထပ်းၵၼ်ဝၼ်းလဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  တၢႆၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းမီးၵူႈဝၼ်း ဝၼ်းလဵဝ်မီးထိုင် 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထတ်းႁၼ်ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/5/2023 ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇတီႈ  ၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1  ၊ ပွၵ်ႉ 6  – 3 တီႈ 3 ၵေႃႉ  ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၾိင်ႇၸပ်းယႃႈသေဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ တၢႆတီႈ ပွၵ်ႉ4 တီႈဝတ်ႉၵျွင်းပၢင်ဢုတ်ႇ(ပန်အုပ်) ၼၼ်ႉဢေႃႈ မုၼ်ႈၸဝ်ႈတီႈၼၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မႃးပႂ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၵျွင်းၵူႈဝၼ်းၼႆဢေႃႈ။ ထဝ်ႈၼႃႇယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈၵိၼ် ပေႃးထိုင်ၶိင်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႆ ထိုင်မႃးတီႈၵျွင်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁၼ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလဵပ်ႈဝဵင်း(မြို့ပတ်လမ်း) ႁိမ်းပွၵ်ႉ 1 ၼၼ်ႉဢေႃႈ။  ႁဝ်းဢဝ်သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈ ႁူင်းယႃပုၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ႁၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႊပႃးၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈ ပွၵ်ႉ1 လႄႈ ပွၵ်ႉ 4 ၼႆႉ  ပဵၼ်သႅၼ်း ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 50-60 သေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပွၵ်ႉ 6 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၸဵင်ႇပၢၼ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ ပဵၼ်သႅၼ်းဢႃယု 30 ။လႆႈဝႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း  ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ လူႉတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸွႆးယႃႈၸွႆးၾိၼ်ႇ ၼမ်ၼႃႇ။ၶဝ်လႄႇႁႃ ၵဵပ်းၵေႃႇ ၊ ၵဵပ်းလဵၵ်း ၵဵပ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းၵဝ်ႇပိူၼ်ႈသေ ၶၢႆ ၊ ပေႃးလႆႈငိုၼ်းမႃးၵေႃႈ သိုဝ်ႉၵိၼ်ယႃႈႁေ ၼွၼ်းၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းႁေ ႁဵတ်းၼႆၵူၺ်းဢေႃႈ။ၵူၼ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်ႁၼ်ၼမ်သေပိူၼ်ႈသုတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈပွၵ်ႉ 5 ဢေႃႈ ႁိမ်းၼွင်ၾၢႆႇၸၢၼ်း(ရေကန်တောင်)ၼၼ်ႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈသဝ်းၼမ်ႁႅင်း ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ လွင်ႈလူႉတၢႆၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈၼမ်မႃးသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်း မီးၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၽႅတ်ႈယႃႈလႆႈဢေႃႈ ၶဝ်ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ၵၼ်လႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ မိူၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ယၢပ်ႇဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတေႉတေႉ ၵႃႈလႆႈပွႆႇဝႆႉယူႇႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်းဢေႃႈ သမ်ႉၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းပႃႇ ႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈမိူင်း တီႈပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆၼမ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း