Thursday, April 18, 2024

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ထိုင်တၢႆ

Must read

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢႆၵေႃႉ  ၵႂႃႇလႄႇႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ KTV ၸွမ်းၵၼ်သေ သူႇ / ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူၼ်ႉလိူဝ် ထိုင်တီႈ သုမ်းသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo : ႁၢင်ႈၼုမ်ႇယိင်းမူႇၸေႊၵေႃႉဢၼ်သူႇ၊ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လူၼ်ႉလိူဝ်ထိုင်လူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢႆၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ V-8 KTV  ဢၼ်မီးတၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ(သိၼ်ႇၽိဝ်ႇဢဵင်ႇယႃႇ)  ၵႂႃႇသူႇ/ ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူၼ်ႉလိူဝ်လႄႈ ၼုမ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်တၢႆ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ၶဝ် သိုဝ်ႉၵိၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွင် သီၶၢဝ်ဝႆႉ။ မၢင်သႅၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်လွတ်ႇသေသုတ်ႇဢဝ်ၽွင်မၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၊ မၢင်သႅၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၶူၼ်းလေႃး ၼမ်ႉသူမ်ႈ ၼမ်ႉဝၢၼ် သေၵိၼ် ။ ပေႃးမဝ်းမႃးယဝ်ႉ ၸႂ်ႈၶႂ်ႈတဵၼ်ႈၶႂ်ႈဝႅၼ်မီးမႃး ။ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇပေႃးတဵၼ်ႈ ၊ ဢမ်ႇယၢမ်ႈလဵၼ်ႈ ယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သမ်ႉလဵၼ်ႈလႄႈ ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈ သျွၵ်ႉၶ် သေ  တၢႆၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ လီၵူဝ်ၼႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈသႅၼ်း ထိုင်ၵူႈပွၵ်ႉၵူႈယွမ်ႇ ၊ၵႃႈထုၵ်ႇၵႃႈပေႃး၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၶႂ်ႈၸၢမ်းၶႂ်ႈလဵၼ်ႈ ၸၢမ်းၵိၼ်၊ ၵမ်းလိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းယိၼ်ႉမၼ်းသေ ထိုင်တီႈတိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ ။ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းလႂ်မႃးဢဝ်လိူင်ႈတီႉၺွပ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပၼ်။ လွင်ႈလွတ်ႈၽေးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယူႇတီႈတူဝ်ၽႂ်မၼ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း ၊ၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူႉသုမ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ- ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်တီႈ V-8 KTV ၼႆဢေႃႈ။   တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၵေႃႈ မီးလၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၶၢဝ်ႇမၼ်း ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ပွႆႇဢွၵ်ႇ။ ပေႃးၽႂ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်ၺႃးၵိၼ်ၼႂ်းၵႄႈမၼ်းလႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်းတီႈ V-8 KTV ယူႇၵေႃႈ ၵပ်းဢမ်ႇလႆႈ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်မၢင်သႅၼ်းၵေႃႈ  သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၼ်ထုၵ်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈသႅၼ်းထၢၼ်ႈ  ၵိၼ်လဵၼ်ႈလႆႈ၊ ထိုင်တီႈတိူဝ်ႉပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်သေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ်ငၢၼ်း လူႉသုမ်းၽဝၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸေႊ ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူဝ်သေယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၵေႃႈလိူင်ႇ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈမီးၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း