Saturday, May 25, 2024

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ငိၼ်းထွမ်ႇ 200 ပၢႆ။

- Subscription -

ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 10/5/2018 တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈၵပ်းသိုပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပလိၵ်ႈ ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း၊ ၶူးမေႃယႃလူင်ၶဝ် ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- တႃႇတေတိုၵ်းတေႃး တီႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၵ်းလႆႈပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၼမ်ၼမ်။ တေလႆႈၵႅတ်ႇၵင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်ႈဢဝ်ၼႂ်းၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ။  မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ႈ ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈပိူင်လဵဝ်။ ပဵၼ်တႃႇတိုတ်းယိၼ်ႉယႃႈပၼ်ၽူႈတိတ်းယႃႈ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဢၼ်တိၺွပ်း ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈၶဝ်ႈၶွၵ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် တတ်းလႆႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၵေႃႈၶိုၼ်းတိတ်းၶိုၼ်း  – ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမုၵ်ႉပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉမၢႆ 24  ပလိၵ်ႈ ယီႇထုၼ်းတၢၼ်း ၵေႃႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼေလွင်ႈ တူတ်ႈတၢမ်ႇမႂ်ႇဢၼ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ ၶဝ်တေလႆႈႁပ်ႉ။

ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းတိလႆႈၵူၼ်းတိတ်းယႃႈၸိုင် တေယူတ်းယႃပၼ်၊ တေတတ်းပၼ်ယိၼ်ႉယႃႈမၼ်း။ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ႁႂ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၊ ၵေႃႇၶူဝ်၊ မေးတၢင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ထိုင် 1 ပီ တေႃႇပေႃးယိၼ်ႉယႃႈမၼ်းၶၢတ်ႇ ၸင်ႇတေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ ဢၼ်တိလႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ဢၼ်ဢႃယု 15-16 ပီယင်းမီး။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈယူႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇလမ်းၶိုတ်းလႆႈလိၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ် ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပိူင်လူင် ဢၼ်ပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၾုင်သေ ၵႆႉယူၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းငွၼ်ႈ။ ယိူင်ႈၵၼ်ၵိၼ်တူၺ်း၊ သူႇသမ်းတူၺ်းသေလႄႈတိတ်းမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈႁၢႆၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -တႃႇတေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈမီး မၢႆမီႈသုမ်ႇငမ်းပၼ်လႆႈ။ ပေႃးမၢႆမီႈသုမ်ႇငမ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၵတ်းယဵၼ်။ ပေႃးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၸိုင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလႆႈ-ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း  လၢတ်ႈၼေဝႃႈ –  ပိူင်လူင် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆဢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉလႄႈ ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽႃႇသႃႇဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၼႆႉတေၼၢၼ်းထိုင်တီႈလႆႈ – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉပၢင်သဝ်းမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ်ပၼ်ၸဵတ်းတီႈ- တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း