Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၺႃးတီႉ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းရူတ်ႉၵႃးလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လတ်းၵၢင်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ14/2/2023 ၼႆႉ   ၼၢင်းၶမ်းၵျီႇ(ဢမ်ႇၼၼ်)ၼၢင်းမိၵျီႇ ဢႃယု 32 ပီ  ႁေႃႈရူတ့်ၶိူင်ႈ  ၼၢင်းမၽီ့ ဢႃယု 25 ပီ သမ့် ႁေႃႈၵႃးသႅၼ်း PROBOX  တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၸွမ်း ပႃးယႃႈမႃ့ 50000...

ပလိၵ်မၢၼ်ႈတီ့ ယႃႈမ လႄႈယႃႈဢၢႆႉသ်ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉမိုၼ်ႇသႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃးတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ လႄႈယႃဢၢႆႉသ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉမိုၼ်ႇသႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ယၢမ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈသၢႆၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းမၢႆ 3/122-123 ဝၢၼ်ႈပႃႇသၵ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႇၵၼ်ၵႆတင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး 2 လၵ်း  တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉတၢင်းၼမ် 36 လၢၼ့်မဵတ့် လႄႈ...

ပလိၵ်ႈတီ့ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီ့ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၾၢႆႇ CCDAC MYANMAR ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ   တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈတၢင်ႇၵႃး သႅၼ်း TOYOTA WISH မႃးယႃႈမ 9952 မဵတ့် ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်မီး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ထိုင် 3/2/2023 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၵုၼ်ႁဵင်လႄႈ ၵႃလီႉ ၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီ့ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် ၵႃႈၶၼ်ယႃႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး။ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် Central Committee For Drug Abuse Control   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တီႈတူဝ်းလ်ၵိၵ့် ဢူဝ်ႊရီႊယၼ်ႊထိူဝ်လ် အိုရီယန်ထယ်တိုးဂိတ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇႁၵ့် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီ့လႆႈယႃမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 4 ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်  တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆသႅၼ်း ဢၼ်မီးၵႃၶၼ် မွၵ်ႈ 4 ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ။ CCDAC Myanmar( Central Committee For Drug Abuse Control ) ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉ 4 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးၼႆႉပဵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီ့ႁႅင်းၵၢၼ် လႆႈပႃးယႃႈမ

ပလိၵ်ႈထႆးမႄႈသွတ်ႇၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁွင်ႈထႅဝ်တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်း တီ့ၺွပ်း လႆႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်၊  ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ တီ့လႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈၼႆ ။ ၶၢဝ်ႇ ThaiPBS ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ဝၢႆးၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ တီႈမျႃႉဝတီႇ ပိုတ်ႇယဝ့်ၼၼ့် မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18 /1 / 2023 ပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁွင်ႈ ထႅဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ...

မိူင်းတႆးၵတ်းႁႅင်း ၵူၼ်းၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်းတီႈဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ဝၼ်းလဵဝ် တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ လူတ်းယွမ်း  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်းၵတ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းမီးၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆး တၢႆၶႅင်ဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း  2 ၵေႃႉ ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(မေတ္တာရှင်(အခမဲ့)နာရေးကူညီမှု) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းယိၼ်ႉလဝ်ႈတင်း...

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢၵ်ႇသေႃးတႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း ယဝ်ႉႁိုဝ်?

ဝၼ်းယဝ့်လိူၼ်၊ လိူၼ်ယဝ့်ပီ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး ၸွမ်းယႃႇသီႇၽိင်ႈၶၢဝ်း ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸွမ်း ပၢၼ်သိုပ်ႈပၢၼ် ၵၢပ်ႈလႂ်ပၢၼ်ၼၼ့်။ၵူၼ်းႁဝ်းၵိူတ်ႇမႃး တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးလွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ၽႂ်မၼ်း။မိူဝ်ႈလဵၵ့်မိူဝ်ႈလႅင်တႄ့ လႆႈပိုင်ႈႁူမ်ႈငဝ်းပေႃႈမႄႈသေတႃႉ ပေႃးၵေႃႉယႂ်ႇမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃးတေတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ့် ႁႃလွၵ်းလၢႆး ၽၢတ်ႇမုင့်ႁေႃႈႁိူၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ထိုင်ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်။မၢင်ၵေႃႉ ၽႅဝ်မိူင်းၶႄႇ မၢင်ၵေႃႉၽႅဝ်ထိုင်မိူင်းထႆးမိူင်းယူၼ်း။ ဢၼ်ဢမ်ႇထိုင်မိူင်းပိူၼ်ႈသေ ဢၼ်ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ထင်သဝ်းဝႆ့ၸွမ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး လႄႈသင် လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ လႄႈသင်...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽၼ်းသွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၶူပ်ႇတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယွင်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ယွင်ႇမႃႈ ၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် 2 မႄႈလုၵ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးယွင်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ယွင်ႇမႃႈ ပႃးၽႃႉမိတ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးၽၼ်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈဢၼ်ၼင်ႈဢွမ်ႇၾႆးယူႇၵၢင်ဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ။  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႃႈလိူဝ်ႇ(လေႃးၵပႃႇလ)လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈတၢႆၶၢင်ႈတၢင်းဢမ်ႇယွမ်း 40  

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆ့ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆၼမ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ။။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“   ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ တီႈသဝ်းတေ့တေ့။ မိူၼ်ႁၼ်ယူႇၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ မိူင်းႁဝ်းၼႆ့ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၶပ်းၶိုင်မူၼ်ႉမႄးၸွႆႈထႅမ် ပၼ်လႆႈၶႃႈလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၶီႈလဝ်ႈၶီႈယႃႈ လႄႈၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၸိူဝ်းယူႇၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။...

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေလိုမ်းတူဝ်ၼႂ်း Bar လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

တီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် Bar ဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 17 ပီ ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်(ယႃႈၸႂ်တိုၼ်ႇ) Happy Water  သုတ်ႇလေႃးပႃးယႃႈ K  ႁဵတ်းႁႂ်ႈသျွၵ်ႉၶ် သေတၢႆလိုမ်းၵႂႃႇပဵၼ်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်လႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉ Happy Water ၼၼ်ႉမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းဢမ်ႇမီး...

သိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆးလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၸုမ်းၼိုင်ႈယိုဝ်းၵၼ် တၢႆ 15 ၵေႃႉ

သိုၵ်းထႆးပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၾၢင် ၵဵင်းမႆႇလႄႈ တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၾၢႆႇၸုမ်းၵူၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉတၢႆ 15 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႈဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ မိူင်းၾၢင် (ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆး) ႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ပႃးထူင်ပိူဝ်ႉႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ...

TNLA ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေတီႉၵႂႃႇ ၸႂ်ႉပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ်ၶဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ၺႃးသိုၵ်း TNLA ႁႄႉထတ်းယဵဝ်ႈ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈ 6 လိူၼ်ယဝ်ႉပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးဢၢႆႈယီႈ၊ လုင်းဢၢႆႈသူၺ်ႇ၊ လုင်းထုၼ်ၶႅင်ႇ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈမိၼ်ႉ ၊ လုင်းဢၢႆႈမၼ်ႈ ၊ လုင်းယီႈၶင်ႉ ၊ ၸၢႆးလႅင်း၊...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်း ဢၼ်တေႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး တၢင်ႇၵႃးၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယႆ    

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်   တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ ႁိမ်းပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး FAW သိပ်းသွင်လေႃႉ  တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇသေလႄႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပႂ်ႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇၵူၼ်းမႃး တင်းဝၼ်း။ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ပေႃးၵႃးလမ်းၼၼ်ႉမႃးၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ ၺႃးဢဝ်ၵမ်းလဵဝ်။  ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တီႉလႆႈၼမ်ဝႃႈၼမ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img