Tuesday, June 18, 2024

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေလိုမ်းတူဝ်ၼႂ်း Bar လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

Must read

တီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် Bar ဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 17 ပီ ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်(ယႃႈၸႂ်တိုၼ်ႇ) Happy Water  သုတ်ႇလေႃးပႃးယႃႈ K  ႁဵတ်းႁႂ်ႈသျွၵ်ႉၶ် သေတၢႆလိုမ်းၵႂႃႇပဵၼ်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်လႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉ Happy Water ၼၼ်ႉမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းဢမ်ႇမီး မၼ်းၼၢင်းလိုမ်းၸုၵ်းသေလပ်းပႅတ်ႈ ႁွင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇတိုၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တင်းလၢၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 17 ပီ ၵိၼ်ယႃႈၸႂ်တိုၼ်ႇ Happy Water သေသျွၵ်ႉ တီႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းဢေႃႈ။ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းသမ်ႉယွၵ်ႇမၼ်းသေ ဢဝ်ၼမ်ႉယႃႈယႃၸႂ်တိုၼ်ႇ Happy Water ၼၼ်ႉသႂ်ႇပၼ်ၼႂ်းၵွၵ်းမၼ်း။ ဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ တူဝ်မၼ်းၶႅင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ဢမ်ႇတူင်ႉဢမ်ႇၼိုင်။ ၽိူဝ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းတူၵ်းၸႂ်သေမႃးၶဝ်ႇၶဝ်ႇသွင်ႉသွင်ႉမၼ်းပေႃးဢမ်ႇထူၺ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉၼႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

 မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ထိုင်ၵႂႃႇႁူင်းယႃသေ လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း။ မေႃယႃလုမ်းလႃးတူၺ်းလူပၼ်သေ ၸင်ႇႁူႉတူဝ်မႃးၶိုၼ်း- ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈၸႂ်တိုၼ်ႇ Happy Water ၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၶၢႆတီႈလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵျေႃႇ KTV ၊ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် Bar ၵူႈတီႈ။ တေႃႈၼင်ႇမိူင်းလဵၵ်ႉမိူင်းဢွၼ်ႇၵေႃႈ ယင်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်။ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 27 ပီ ဢၼ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းလၢၼ်ႉ KTV တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ယႃႈၸႂ်တိုၼ်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွင်ဢေႃႈ။ မီးဢၢႆႁွမ်လၢႆလၢႆမဵဝ်း ။ ဢၢႆႁွမ်ၵေႃႇၾီႇ ဢၢႆႁွမ်မၢၵ်ႇမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပိူၼ်ႈဢဝ်သႂ်ႇလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉဝၢၼ် ၵႂၢႆးလႅင်( ၵျွႆးယႅင်း) သေ ၵိၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သုတ်ႇ ယႃႈ K ၸွမ်းထႅင်ႈ။ ပေႃးလႆႈ ၵိၼ် ယႃႈၶျုၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉၼႆ  ၸႂ်ၼႆႉမၼ်းတိုၼ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ 3 ပုၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆပေႃးၵိၼ်ယဝ်ႉ တေလႆႈတဵၼ်ႈ တေလႆႈၵႃႈၸွမ်းသဵင်ၽဵင်းဢၼ်ပိူၼ်ႈပိုတ်ႇ။ ပေႃးဢမ်ႇတဵၼ်ႈဢမ်ႇၵႃႈၼႆ ဢမ်ႇႁိုင် 20 မိၼိတ်ႉ ၵူၼ်းၼႆႉဢဝ်ၶႅင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈတင်းတူဝ်။ ႁွင်ႉၵေႃႈဢမ်ႇတိုၼ်ႇ တႃတင်ႈဢမ်ႇၽႅပ်ႉ ၸႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇထူၺ်ႈ ။ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃၶိုတ်းတၼ်းတႄႉ ထိုင်တီႈတၢႆၵွၼ်ႇဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႉ KTV ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်   မီးယႃႈမဝ်းၵမ်ဢမ်လီၵူဝ်လူင်ၼႆႉၸွမ်းၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈတီႈ။ Happy Water ၼႆႉ လႆႈသုတ်ႇၸွမ်းယႃမဝ်းၵၼ် ယႃႈ K ယႃႈ  E  ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႃႇတေလႆႈၶၢႆၵူႈၵၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉလႆႈယဵတ်ႈမွၼ်ငိုၼ်းတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းၼမ်။ ၸင်ႇၸၢင်ႈၶၢႆလႆႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း – ၵူၼ်းယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃႈၶၼ် ယႃႈၸႂ်တိုၼ်ႇ  Happy Water (မွၵ်ႈထူင်ၵေႃႇၾီႇ) 1 ထူင် ၵႃႈၶၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ 3000 တေႃႇထိုင် 5000 ဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆး(တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2 သႅၼ်ပၢႆ ထိုင် 4 သႅၼ်ပၢႆ) ။ ယႃႈမဝ်းၵမ် K တႄႉ ၶၢႆၸွမ်းၼမ်ႉၼၵ်း ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ မၼ်း။ ပေႃးပဵၼ်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵျေႃႇၼႆ ယႅၵ်ႈသႂ်ႇထူင်ဢွၼ်ႇဝႆႉသေ တႄႇသိုဝ်ႉလႆႈ ၼိုင်ႈထူင်  1000 ဝၢတ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း