Wednesday, June 19, 2024

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢၵ်ႇသေႃးတႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း ယဝ်ႉႁိုဝ်?

Must read

ဝၼ်းယဝ့်လိူၼ်၊ လိူၼ်ယဝ့်ပီ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး ၸွမ်းယႃႇသီႇၽိင်ႈၶၢဝ်း ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸွမ်း ပၢၼ်သိုပ်ႈပၢၼ် ၵၢပ်ႈလႂ်ပၢၼ်ၼၼ့်။ၵူၼ်းႁဝ်းၵိူတ်ႇမႃး တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးလွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ၽႂ်မၼ်း။မိူဝ်ႈလဵၵ့်မိူဝ်ႈလႅင်တႄ့ လႆႈပိုင်ႈႁူမ်ႈငဝ်းပေႃႈမႄႈသေတႃႉ ပေႃးၵေႃႉယႂ်ႇမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃးတေတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ့် ႁႃလွၵ်းလၢႆး ၽၢတ်ႇမုင့်ႁေႃႈႁိူၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ထိုင်ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်။မၢင်ၵေႃႉ ၽႅဝ်မိူင်းၶႄႇ မၢင်ၵေႃႉၽႅဝ်ထိုင်မိူင်းထႆးမိူင်းယူၼ်း။

Photo SHAN CJ-ၵူၼ်းသူႇသမ်းးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼွၼ်းယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ဢၼ်ဢမ်ႇထိုင်မိူင်းပိူၼ်ႈသေ ဢၼ်ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ထင်သဝ်းဝႆ့ၸွမ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး လႄႈသင် လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ လႄႈသင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမီးဝႆ့တင်းၼမ်။ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ့်ယဝ့်သေဢမ်ႇၵႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ သူင်ႇငိုၼ်း တူၺ်းထိုင်ၼႃႈႁိူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈမီး ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ႁွမ်ငိုၼ်းတွင်းသေ ပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ့်ၵေႃႈမီး ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ့် တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇၵုမ်ႇ တႃႇလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်းၶႅၼ်းယၢပ်ႇၵိၼ်း။ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈပေႃးလူၼ့်ပေႃးလိူဝ်သေတႃႉ တႃႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင့်ပွင်ႈပၢႆ ဢမ်ႇဝူၼ့်ႁၼ်သေပွၵ်ႈ။

- Subscription -

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈယၢမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈတူၵ်းတီႈလိ ၵမ်ႈၽွင်ႈတူၵ်းတီႈႁၢႆ့။ၸိူဝ်းလႆႈ ငိုၼ်းလီ လႆႈၵၢၼ်လီ လႆႈၵိၼ်လိူင်ႇ ၼုင်ႈလိူင်ႇၵေႃႈမီး မၢင်ၸိူဝ်း ငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈလီ သမ့်ပၢႆဢမ်လႆႈဢွၵ်ႇၼႃႈဢွၵ်ႇတႃသေၵွၼ်ႇ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ၸိူဝ်းလႆႈၵၢၼ်လီလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵၢၼ်လီၼႆ့ ယူႇတီႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ပိူင်ႈၵၼ်ႁိုဝ်၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈပိူင်ႈၵၼ်ႁိုဝ်ၼႆ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ့်ႁၼ်ယၢပ်ႇဝႆ့။

လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းလီဢမ်ႇလီတႄ့ ဝႆ့သေၵွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်တႄ့ ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ့် ၶႂ်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ့်သေ ႁႃတၢင်းယႃၸႂ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၸဵမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ။ ဢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ လိုဝ်ႈႁိူဝ့်ယႃၸႂ်တႄ့ၵေႃႈလီယူႇ။မၢင်ၸိူဝ်း ဢဝ်လဝ်ႈ၊ယႃႈ မႃးၶဝ်ႈၶူၼ်းလေႃးပႃးၼႂ်းပၢင်လိုဝ်ႈႁိူဝ့်လိုဝ်ႈၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁုၼ့်ၼူဝ်ၶူဝ်မူၼ်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

ၵူၼ်းတႆးမိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄ့ လဝ်ႈၼႆ့ ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ယုၵ်းပဵၼ်ယႃၼႆသေတႃႉ ထိုင်ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၵႃးဝႃႈ ဢဝ်ႁဵတ်းယုၵ်းႁဵတ်းယႃၵူၺ်း ဢဝ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵျေႃႇၸႂ်ၽႂ်မၼ်းပေႃးဢမ်ႇႁူႉႁၢင်ႈႁူႉတူဝ်။ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵၢပ်ႇပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၵွမ့်ဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆး၊ၵူၼ်းယိင်း မၵ့်မိုတ်ႈမႃးၸွမ်းတင်းၼမ်။လိူဝ်ၼၼ့် တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸပ်းယိၼ့်ၵိၼ်ၵျေႃႇလႆႈၼၼ့်ၵေႃႈ တီႈလၢၼ့်တီႈသႅင်ႇ ဢၼ်ၶၢႆလဝ်ႈၶၢႆပီႊယႃႊၼၼ့် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈတႅင်ႇဝႆႉႁၢင်ႈလီသေ ၸၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၶဝ်ဝႆ့။

ဝၢႆးၼႆ့မႃး ၵၢပ်ႈပၢၼ်  IT ၵေႃႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈ၊လွင်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ တိူဝ်းငၢႆႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ၊တူၺ်းၼႂ်း Social Media သေ မေႃယိူင်ႈၵၼ်မႃး သင်ယိူင်ႈၵၼ်လွင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵေႃႈ လီယူႇပိူင်ၼိုင်ႈ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ် ယိူင်ႈၸွမ်းလွင်ႈဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီလိူဝ်ပႅတ်ႈ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးႁၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၵႂႃႇလၢၼ့်လႂ်၊Bar လႂ် KTV (Karaoke television) လႂ်  ၸိူဝ်းၼႆ့ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈၶႂ်ႈၵႂႃႇၶႂ်ႈႁွတ်ႈ။

ယူႇတီႈၼႆႈသေ ႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း Bar လႄႈ KTV ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ၵွၼ်ႇၶႃႈ ။

ဝဵင်းဢၼ်မီး Bar လႄႈ KTV  ၼၼ့် ၵမ်ႈၼမ် မီးယႃမဝ်းၵမ် ဝၢင်းၶၢႆပၼ်ဝႆ့ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း။လွင်ႈၼႆ့ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလိုဝ်ႈမႃး တေႁူႉလွင်ႈၼႆ့ လီယူႇ။

လိူဝ်သေ Bar လႄႈ KTV ယဝ့် ၸွမ်းလၢၼ့်တၢင်းၵိၼ် မၢင်လၢၼ့် လႄႈ ၸွမ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း မၢင်တီႈၵေႃႈ ပႃးမႃးၸွမ်းယႃမဝ်းၵမ်ၵူႈပိူင်။ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႇႁႃ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ငၢႆႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇ လႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆ့ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶႅၼ်း လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။ ဢမ်ႇဝႃႈလၢၼ့်လဝ်ႈ၊ လၢၼ့်ပီႊယႃႊၵူၺ်း ၵေႃႈတင်းမီး ။ ပေႃးပဵၼ် Bar လႄႈ KTV ၶႅၼ်းၼမ်။

Night Club ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၵႆ့ၶွၼ်ႈၵိုၼ်း ၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်းတႄ့ ပဵၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁွင့်ၵၼ်ဝႃႈ ၽၢပ်ႇမႃ့မိၼ် (ကြီးမြတ်သောရွှေမြင်း )(King Horse Fly Pub 6888) ၊ Tachileik Bar ၊ Harry Potter ၊ Top One ၸိူဝ်းၼႆ့ ။

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇတႄ့ ၵမ်ႈၼမ် တေၵႂႃႇ Club တီႈႁူင်းႁႅမ်း 1G1 7 လႄႈ သူၺ်ႇပူးတီး(ရွှေဘူးသီး) တင်ႈတႄႇ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ လၢမ်းၽႄႈယဝ့်သေ တီႈၼႆႈၼႆ့ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ။

တီႈလႄႇၵျေႃႇၸိူဝ်းဢၼ်လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆ့ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းမိူဝ်းလႄႇထိုင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶႆႈၼႄမွၵ်ႇၼႄၵၼ်ဝႃႈ ယႃမဝ်းၵမ်လႆႈၸေးမဵဝ်း၊ သၢဝ်ဢွၼ်ႇသၢဝ်ဢိတ်းၵေႃႈ လႄႇမူၼ်ႈၵၼ် ၵူႈၶမ်ႈၶိုၼ်း။

ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ့ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၢင်ဝၼ်းသေ ပေႃးၶိုၼ်းလိုၵ်း ၸင်ႇဢွၵ်ႇလႄႇ မူၼ်ႈၵျေႃႇၵၼ် ထိုင်မိူင်းၸမ်လႅင်း။ ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး  သူင်မၵ်ႉ ၼမ့်လဝ်ႈ၊ပီႊယႃႊ၊ဝၢႆႇ၊ပႃႇရၵူႇ(Baraku) ဢမ်ႇၼၼ်ႁွင့် သျီးသျႃး(Shisha)။

သျီးသျႃး(Shisha) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ- ပဵၼ်တဝ်ႈၼမ်ႉ မီးသၢႆလွတ်ႇ တႃႇလုတ်ႇ လႆႈဢၢႆၵႂၼ်းႁွမ်မၢၵ်ႇမႆ့ ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း။  ပေႃးလုတ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ့် တေမဝ်းမိင်း ထႅမ်ႁႅင်း ၶႂ်ႈတဵၼ်ႈၶႂ်ႈၵႃႈ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သမ့်တေမီးထႅင်ႈ ၶွၵ့်ၶ်ထဵဝ်းလ်(cocktail) ႁွင့်ဝႃႈ လဝ်ႈလေႃးလႄးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၽိတ်း။ လဝ်ႈၸၵလဝ်ႈ ၵႃႈပဵၼ်လဝ်ႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ သႂ်ႇလေႃးၵၼ် ၸဵမ်ၼမ့်မၢၵ်ႇမႆ့၊မၢၵ်ႇတွၵ်ႇ ဢၢႆႁွမ်ဢၢႆႁိုၼ်း မဵဝ်းၸၢင်ႈမဝ်းမိင်း သႂ်ႇလေႃးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။

ဢၼ်ၶိုၵ့်တွၼ်းလႄႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ့်လႄႇႁႃသူင်ၵျိူၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ မီးမႃးထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ –  ၸိုဝ်ႈပွတ်းမၼ်းမီးဝႃႈ ၶေႊ (K) ၊ ၸိုဝ်ႈတဵမ်မၼ်း ႁွင့်ဝႃႈ ၶေႊတမိၼ်ႊ(Ketamine) လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈသႅၼ်းၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈပွတ်းမၼ်းႁွင့်ဝႃႈ ဢီး(E) ၸိုဝ်ႈတဵမ် ဢႅသ့်တတ်ႊသီႊ( Ecstasy)  ၵမ်းလိုၼ်းမီးမႃးထႅင်ႈ ဢၼ်ၼုမ်ႇယိင်းၼုမ်ႇၸၢႆး သိုဝ့်ၵိၼ်ၵၼ် ၼႂ်းပွႆးၼႂ်းလၢမ်းလႆႈငၢႆႈမႃးၼၼ့်ၵေႃႈ ပဵၼ် ႁႅပ့်ပီႊ ဝတ်ႊထိူဝ်ႊ( Happy Water ) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆ့ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လွၼ့်လွၼ့် ။ ပေႃးၵိၼ်ယဝ့် သၢႆလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်လႄႈဢွၵ်းဢေႃ လေႃႈလိူၼ်ႈဝႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈတဵၼ်ႈၶႂ်ႈၵႃႈၶႂ်ႈမူၼ်ႈၶႂ်ႈၵျေႃႇ ၶႂ်ႈႁုၼ့်ၶႂ်ႈၶူဝ် တိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈ လၢႆပၢၵ်ႇပုၼ်ႈ။

Photo SHAN CJ-ၵူၼ်းသူႇသမ်းးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼွၼ်းယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶေႊတမိၼ်ႊ(Ketamine) ဢၼ်ၵမ်ႈၼမ် ႁွင့်ဝႃႈ ၶေႊ  ၼၼ့် မီးပႃး ယႃၼႃ(ထူင်ႇသေး) ဢၼ်မေႃယႃၶဝ် ၸႂ်ႉသမ်းပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်တႃႇၽႃႇတတ်း( ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢဵၼ်သဵၼ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၽွင်းၽႃႇတတ်း ယႃႇႁႂ်ႈႁူႉလွင်ၸဵပ်းသႅပ်ႇ)   ။ ယႃႈယႃဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး မၼ်းမီးလွင်ႈတုမ့်တိူဝ့်ပၢႆးၸႂ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႁႅင်းလႄႈ ၾၢႆႇမေႃယႃ ဢမ်ႇသူႈၸႂ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ၵျေႃႇ မူၼ်ႈသိူဝ်းထိုင်တီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူဝ်  ။

ယႃႈ ဢၼ်ၼႆ့ ပေႃးမၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈတူဝ်ၶိင်း သဵၼ်ႈဢဵၼ်ဢႃႇရူင်ႇၵူၼ်းယဝ့်ၸိုင် မၼ်းၵုမ်းပၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းၶၢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇ တီႈတူဝ်ၶိင်းၼိူဝ့်ၼင် ႁိုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆယဝ့်။ ၾၢႆႇပၢႆးယႃႈယႃၶဝ် တေႁွင့်ၵၼ်ဝႃႈ Dissociative Drug – ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးဝႃႈ ၽႂ်လႆႈၸႂ်ႉ ၶေႊတမိၼ်ႊ ဢၼ်ပႃးယႃႈယႃတူဝ်ၼႆ့ၵေႃႈ – ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁဝ်းလိုမ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈပိူင်ႈပဵၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်း၊ ပၼ်ႁႃၸၢတ်ႈပၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉသေ  တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမိင်းမဝ်းလူၼ့်ၵျေႃႇမူၼ်ႈ  ဝႆ့ယူႇ။ ပေႃးၸႂ်ႉယႃႈယႃဢၼ်ၼႆႉ ႁိုင်မႃး ၽွၼ်းပၢင်ႈမၼ်းတႄႉ မေႃပဵၼ်ၵူၼ်းၶီႈလိုမ်းတႂ်ႈလိုမ်းၼိူဝ်  ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း မီးတၢင်းဝူၼ့်ဢၼ်ပိူင်ႈပိူၼ်ႈၵႂႃႇလုမ်းလုမ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့ သေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၵႆ့လႄႇ Club လၢႆတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ -“   ၶေႊၼႆ့ တေပဵၼ်ၽွင်သီၶၢဝ်ဢေႃႈ။ပေႃးလႆႈမႃးယဝ့် ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႇၽေ လေးသေ ဢဝ်ၾၢႆ့မႃး ၶႅၼ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်ထႅဝ်ဝႆ့ ယဝ့်ၵေႃႈ ဢဝ်လွတ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸမ်ႈတီႈႁူး ၶူႈၼင်သေ လုတ်ႇဢဝ်ၾၢႆႇသၢႆ့ၵမ်းၼိုင်ႈ ၾၢႆႇၶႂႃၵမ်းၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄ့ ယၢမ်ႈၵိၼ် ပီႊယႃႊၶဝ် လဝ်ႈၶဝ်ၸိူင့်ၼႆၵူၺ်း ပေႃးမဝ်းမႃးၵေႃႈ ၵႃႈႁေ ႁွင့်ၵႂၢမ်းႁေ ၵျေႃႇၵႂႃႇမူၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ။ၽိူဝ်ႇဝၢႆးၼႆ့မႃး ပေႃးဢမ်ႇပႃး ၶေႊ ၼႆ မိူၼ်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈတူင့်ၶႂ်ႈၼိုင်ႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈတဵၼ်ႈၶႂ်ႈၵႃႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးပႅတ်ႈၼေႈ။  ပေႃးယၢမ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းသေ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ့်တႄ့ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယိူၼ်ႉလႆႈလူင် ပေႃးၵႂႃႇ KTV ဝႃႇ Bar ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆ့။ ပေႃးဝႃႈလႆႈ သူႇ ၶေႊ ယဝ့်ၼႆတႄ့ – ဢႃးလူဝ်ႉ -ထူၼ်ႈယဝ့်ဝႃႈ။  မၼ်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းလူမ်းသေ ပိဝ်လူင်ယူႇယူင်ႈယူင်ႈၼၼ့်ဢေႃႈ။ လွင်ႈတဵမ်ႈလွင်ႈၵႃႈ ၼႆၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈပေႃး။ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵႂၢမ်းတဵၼ်ႈၼႆ ၸႂ်ပေႃးဢမ်ႇလီ ယဝ့်။တိုၼ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈပိုတ်ႇၵႂၢမ်းတဵၼ်ႈ လင်လင်ႁေ ၵႃႈၵႃႈယွပ်ႇယွပ်ႇၼၼ့်ယဝ့်။ မၼ်းဢမ်ႇၵွမ့်ၵူၼ်းၸၢႆးၵူၺ်း သၢဝ်ၶဝ် ၶႅၼ်းမၵ့်လိူဝ်ႁဝ်းဢေႃႈ။ၸဝ်ႈ KTV ၶဝ် Bar ၶဝ် ၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းမီးတႃႇ ဝၢင်းၶၢႆပၼ် ၸိူဝ်းမႃးလႄႇမႃးၵျေႃႇယူႇယဝ့်။ ၶေႊၼႆ့ ၼိုင်ႈထူင် မီးမွၵ်ႈ 1 g ဢမ်ႇၼၼ် 2 g ၼႆ့ ၵႃႈၶၼ်တႄ့ ၼိုင်ႈထူင်လႂ် 2000 ဝၢတ်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆ့ဢေႃႈ ” -ဝႃႈၼႆ။

  ယႃႈ ဢီး(E) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ်တင်း ယႃ ၶေႊ( K)ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉၵၼ်ဝႃႈ Recreational drug ဢမ်ႇၼၼ် Club drug ။ ပွင်ႇဝႃႈ ယႃသူၼ်းၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ယႃၼႂ်းပၢင် မူၼ်ႈသိူဝ်း ၼႆယဝ့်။ ယွၼ့်ဝႃႈ ပေႃးသူႇသမ်းၵိၼ်ယဝ့် မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႇ ႁေႃႊမူင်ႊ(Hormone)ၼႂ်းတူဝ်ၵူၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် 3 သႅၼ်း။

ၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ် တူဝ်ႊၽႃႊမိၼ်ႊ ႁေႃႊမူင်ႊ ( Dopamine hormone ) ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ်တဵၼ်ႈႁိုၼ်ႇ မီးႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးလၢႆပုၼ်ႈ။

သွင်ၵေႃႈ ပဵၼ် Noradrenaline hormone ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်သေ ႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇႁႅင်းထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

သၢမ်ၵေႃႈ ပဵၼ် Serotonin hormone ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်ၵႃႇမ ဢွၵ်ႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

မေႃယႃယိင်းၵဵင်းတုင် ဢႃယု 32 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ တီႈတႄ့မၼ်း ယႃၸိူဝ်းၼႆ့ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸၢမ်းတူၺ်းၼၼ့်ယဝ့်။ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸပ်းၸွႆးလႆႈဝႆးၼႃႇ။ၵွပ်ႈသင်လႃႇၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇသိုဝ့်ၵိၼ် လဝ်ႈၵိၼ်ပီႊယႃႊ ၼႆ့ မၼ်းငၢႆႈၸႂ်ၼႃႇ ။ ပေႃးၶဝ်ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယဝ့် ၶဝ်တိုၼ်းတေထၢမ်ႁႃ ယႃ ၶေႊ ယႃ ဢီး ၸိူဝ်းၼႆ့ မႃးယဝ့်လူး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉတႄ့ ဢမ်ပဵၼ် ႁႅပ်ႊပီႊ ဝတ်ႉထိူဝ်ႊ ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၼမ့်သဝၼ်ႊ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ယဝ့် ။ ၸဵမ်ၵူၼ်းယိင်းၵူၼ်းၸၢႆး မင်မူတ်း။  ပေႃးပဵၼ်ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ၊ ဝၼ်းၵိူတ်ႇတႆးၵေႃႉ ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆ့ ၶဝ်ပေႃး လႄႇႁႃသိုဝ့်ဝႆ့ တႃႇၸႂ်ႉယူႇယဝ့်။ လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတႄ့ တိုၼ်းတေလႆႈဝႃႈ ၶီႈယႃႈမူတ်းမူတ်းယဝ့်ဝႃႈ ၵွပ်ႈပွႆးဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလွတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လူးၼေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ် မၢင်ၸိူဝ်း တူၵ်းၶမ်ႈဢုင်ယႃမဝ်းၵမ် ထိုင်တီႈ ဢမ်ႇမီးႁႅင်း ဝႄႈယုၵ့်တူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ။ ပေႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၵေႃႈ တႆးႁဝ်း ၸဵမ်ၸၼ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၶုၼ်ၼၢင်းပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ဢမ်ႇတွၼ့် ငိူင့်ဝႄႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ့ မႃးလႆႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။  

ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၵႃႉယႃႈၵႃႉၾိၼ်ႇၼႆ ထုၵ်ႇၸႂ်မီၵေႃႈ တေဢမ်ႇလီၸႂ်ၽိုင်ႈ ။ၵွပ်ႈၽူႈၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈပဵၼ်မႄႈ လုၵ်ႈမႄႈတႆးမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ႁၼ်ငိုၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ၵႃႉၶၢႆယူႇၵေႃႈမီး။ႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ့်ၵေႃႈ  တိုၼ်းမီး ၵူၼ်းမၵ့်သူင်ယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႆ့ယူႇဢမ်ႇႁၢင့်။ ယႃမဝ်းၵမ်ၽႄႈလၢမ်း ၸိူင့်ၼႆမႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်းသဵင်ႈ တူၵ်းၺႃးလွၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းတႆး လူ့သုမ်း ဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ယဝ့်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ဢဝ်ၵၼ်တူၵ်းပႃးၵၼ်လူမ့်ၵူၺ်းႁိုဝ်ၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ဝူၼ့်ၵႂင် ၶမ်ၸႂ်ယူႇ။

ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ် တေသွၼ်ႁဵၼ်းပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ တေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင့်တွင့်ၵေႃႈ သမ့်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂင်ပူၵႂင်ပႃဝႆ့ ။မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ယၢၼ်မိူင်းသေ ၵႂႃႇ ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း ။ ၵမ်ႈၼမ်သူင်လေႉၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်း   ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းလႃး၊ပၢင်သၢင်း၊ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

 ပဵၼ်ၽွင်းဢႃယုလဵၵ့် လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းၵူႈၸိူဝ့်ၵူႈလွင်ႈၵေႃႈ ဢေႇမၢင်လႄႈ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵမ်ႈၼမ် ပေႃးႁူႉဝႃႈလႆႈငိုၼ်းတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်ၵၢၼ်သင် ဢမ်ႇသူႈဝူၼ့် ထတ်းသၢင်ႈလီလီသေ ႁပ့်ႁဵတ်း လူင်ၵႂႃႇ။ၼုမ်ႇၸၢႆးၵမ်ႈၼမ် တေႁႃႁဵတ်း ၵၢၼ် ၸွမ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ၼုမ်ႇယိင်းၵမ်ႈၼမ် တေႁႃႁဵတ်း ၸွမ်းလၢၼ့်လဝ်ႈလၢၼ့်ပီႊယႃႊ – Bar  KTV ၊ Club  ၸိူဝ်းၼႆ့  ။

ပေႃးဝႃႈႁၼ် ပိူၼ်ႈလႆႈငိုၼ်းလီ မီးငိုၼ်းၸၢႆႇ ငိုၼ်းၵိၼ်ၵျေႃႇၵေႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ  ဢွၼ်ၵၼ်ဢၢမ်းၶွႆ   ဢမ်ႇတၢပ်ႈသူၼ်းႁူၺ်း ဢွၼ်ၵၼ်ယိူင်ႈယၢင်ႇ သိုပ်ႇယၢင်ႈပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ယူႇယဝ့်။

ၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆ့ ပဵၼ်ၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းယုမ်ႇငၢႆႈ လေႃးၽယႂ်ႇ ၸိူဝ်းလဵၼ်ႈ   ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ ၶဝ် လၢႆႊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တေလႆႈငိုၼ်းလိူၼ်လီ ၼိုင်ႈလိူၼ် သိပ်းသီႇသိပ်းႁႃႈသႅၼ်ပျႃးၵေႃႈမီး ။မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၺႃးပေႃႈလဵင့်လၢဝ်းပၢၼ်း လွၵ်ႇၵဝ်းၸႂ်ႉၵိၼ်လၢႆ  ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းသေပျႃးၵေႃႈမီး။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ဢၼ်ၶႃႈယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးတႄ့ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ့်ၼႆ တေလႆႈပိုတ်ႈ ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ(Facebook account) ပဵၼ်လၢႆဢၼ်၊ ပေႃးဝႃႈသိုဝ်ႇသၢၼ် ၵူၼ်းၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်လႆႈ ပဵၼ်ဢႅပ်း(App) သင်ၵေႃႈယဝ့် ႁႂ်ႈပိုတ်ႇဝႆ့တိၵ်းတိၵ်းဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝီႊၶျႅတ်ႉ (Wechat) ၊ လၢႆႊ(Line )၊ဝၢႆႇပႃႊ(viber) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့။ယဝ့်ၵေႃႈ ပဵၼ်ယိင်းၵေႃႈယဝ့် ပဵၼ်ၸၢႆးၵေႃႈယဝ့် ၽွင်းၵပ်းသိုပ်ႇသူင်ႇလိၵ်ႈႁႃ လုၵ်ႈၵႃႉၼၼ့် တိုၼ်းတေလႆႈ တၵ့်ႁႃမိူၼ်ၼင်ႇပဵၼ်ၽူႈယိင်း။ ဢေႃႈၸဝ်ႈဢေႃႈၶႃႈ တေႃႇၵူၼ်း သူင်လဵၼ်ႈၵဵမ်ႊဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ့်ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢူၼ်းငိုၼ်း ၵႃႈလဵၼ်ႈၵဵမ်ႊဢွၼ်ႊလၢႆႊမႃး။ပေႃးလႆႈငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ့်ယဝ့် ၵေႃႈ သိုပ်ႇႁႃၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ ႁဵတ်းၼၼ်တင်းၶိုၼ်းတင်းဝၼ်းယဝ့်။ၼႂ်းၾဵတ့်သ်ပုၵ့်တႄ့ ႁၢင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇတႄ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႉၶႃႈ ၸႂ်ႉႁၢင်ႈ ၼၢင်းငၢမ်းဢၼ် ဢမ်ႇပေႃးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ့်မႃးၸႂ်ႉဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆ့ တေမီးလၢႆသႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လဵၼ်ႈၵဵမ်ႊဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊  ႁဵတ်း ၶေႃႊလ်သႅၼ်ႊထိူဝ်ႊ(Call Center) ဢၼ်လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ၊ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ ၵူၼ်းဢၼ်တေႃႇလွင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေပေ့မႃး  လႆႈငိုၼ်းမႃး ဢမ်ႇပေႃးသူႈမီး။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢင်ၵေႃႉ  ႁၼ်လိၵ်ႈႁွင့်ၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈငိုၼ်းၼမ်သေ ၼႅတ်ႈႁိပ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်း ဢမ်ႇတၼ်းဝူၼ်ႉတၼ်းထတ်းသၢင်ႈသင်။ ၽိူဝ်ႇထိုင်တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်  ၺႃးပေႃႈလဵင့်လၢဝ်းပၢၼ်းၶဝ် ဢဝ်ငိုၼ်းပၼ်တီႈပွႆးၸႃး ၼၢႆးၼႃႈသေ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်တႅၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် 7 လိူၼ် 1 ပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇႁူႉတူဝ်။   

ၼုမ်ႇၸၢႆးဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ လၢဝ်ႇၵၢႆးမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ -“မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်ႈၵၢၼ်တီႈၼၼ်တႄ့ ပေႃႈလဵင့် သိုဝ့်ပၼ် I Phone ႁူၺ်ႇၼိုင်ႈသေ ၸႂ်ႉပိုတ်ႇဢၵွင့်ပဵၼ်လၢႆဢၼ်ဢေႃႈ သိမ်းၵၢတ့် Mytel ၼႆ့ သိုဝ့်ဝႆ့ပၼ် ဢၼ်ႇပၢၵ်ႇမၼ်းဢေႃႈ။ ၼိုင်ႈၵၢတ့်လႂ် ႁဵတ်း ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉဝႆ့ တီႈဢေႇသုတ်းလႆႈယူႇ မွၵ်ႈ သွင်ဢၼ်။ ယဝ့်ၵေႃႈ ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ့ တိုၼ်းလႅၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈလႆႈယူႇ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း 5 ၵေႃႉယဝ့်။ ပေႃးၸႂ်ႉယဝ့်ၵေႃႈ ႁၵ်းပႅတ်ႈသေ ၸိူဝ်းၼႆ့ဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆ့ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မဵဝ်းၼႆ့ တေဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈမၼ်း  ။ငိုၼ်းလိူၼ်တႄ့ သိပ်းသီႇသိပ်းႁႃႈသႅၼ်ဢေႃႈ။  ပေႃးၽႂ်လႆႈ လုၵ်ႈၵႃႉၼမ်ၵေႃႈ လႆႈလီၵႃႈၼၼ့်ယဝ့်။ၵူၺ်း ပေႃးဢမ်ႇႁႃ လုၵ်ႈၵႃႉၼမ်တႄ့ ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆ့သေ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈမီးယူႇဢေႃႈ ပေႃးၵၢမ်ႇႁၢႆ့တႄ့ ၺႃးတေ့ဢေႃႈၸိူင့်ၼၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ့်ငိုၼ်းလႆႈမႃးငၢႆႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇပေႃးမေႃဝႆ့ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတွင်း၊လႆႈမႃးယဝ့်ၵေႃႈ ၶိုင်ၵိၼ်မူၼ်ႈၵိၼ်ၵျေႃႇၵၼ် သိုဝ့်ၶူဝ်းၶွင်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၸႂ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾူၼ်းသႅၼ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ သိူဝ်ႈၶူဝ်းၵႃႈၶၼ်သုင်ၸိူဝ်းၼႆ့ ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းသူင်ႇထိုင်တီႈႁိူၼ်း။

Photo Credit to – hiredpower.com- KTV လႄႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်း  ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း လၢၼ့်လဝ်ႈ Bar KTV ၸိူဝ်းၼၼ့်သမ့် မၢင်ၸိူဝ်းထိုင်တီႈႁၼ်ၼႃႈငိုၼ်းလူၼ့်လိူဝ်သေ ဢဝ်တူဝ်လႅၵ်ႈၵိၼ်ငိုၼ်းၵေႃႈမီး။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼုမ်ႇယိင်းမၢင်ၵေႃႉ ၵိၼ်ၸၢင်ႈ ၼင်ႈဢုပ်ႇၼင်ႈယုမ့်ပၼ် လၢဝ်းပၢၼ်းထဝ်ႈၵႄႇၸိူဝ်းမႃးၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈ ၼႂ်းလၢၼ့်ၼႂ်းသႅင်ႇ။သင်ဝႃႈလၢဝ်းပၢၼ်းၶဝ် ဢဝ်ငိုၼ်းယွၵ်ႇၵဝ်းသေ ႁွင့်ဢွၵ်ႇလၢၼ့် ၸပ်းၸွမ်းႁွမ်းပႆထိုင် ႁူင်းႁႅမ်းၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်။လွင်ႈၼႆ့ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈꧠီႈလဵၵ်းလႄႈ မိူင်းလႃး၊ပၢင်သၢင်း မီးၼမ်လိူင်ႇ။ၼုမ်ႇယိင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ဢႃယု ပႆႇထိုင် သၢဝ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“တႃႈၶီလဵၵ်းၼႆ့ လူဝ်ႇမီးငိုၼ်းၵူၺ်း ပေႃးမီးငိုၼ်းတႄ့ ပဵၼ်မိူင်းၽီၶႃႈယဝ့် ။ ၶႂ်ႈၵိၼ်သင် ၶႂ်ႈလႆႈသင် မၼ်းတိုၼ်းမီး။သၢဝ် ၵေႃႈလိူင်ႇဝႃႈလိူင်ႈ သၢဝ်တႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇယဝ့်လူး ဢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းလၢၼ့် ၶလႃႊဢူဝ်ႊၶေႊ ၸိူဝ်းၼၼ့် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇသူႈမီးၼၢင်းယိင်းတႆး ပေႃးမီးၵေႃႈ သၢဝ်မၢၼ်ႈ၊ဢႃၶႃႇ၊လႃးႁူႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵူၺ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ ၼမ်ၼႃႇယဝ့် သၢဝ်ဢွၼ်ႇသၢဝ်ဢိတ်းတႆးႁဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့ၵူၺ်း ၼုမ်ႇယိင်း ဢႃယု 17 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃး ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ယဝ့်ယွၵ်ႇ ဢဝ် Happy water ၼၼ့် လၵ့်သႂ်ႇပၼ်ၼႂ်းၵွၵ်းလဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းသေ ဝၢႆးသေ ၵိၼ်ယဝ့်ဢမ်ႇႁိုင် ၶေႃးၶႅင်  တႃတင်ႈသေ လိုမ်းတူဝ်  ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃပဵၼ်လၢႆဝၼ်း ၵၢမ်ႇလီဢမ်ႇတၢႆ။

Happy water ၼႆ့ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၶဝ် တေဢွၼ်ၵၼ်ႁွင့် ၼမ့်သဝၼ်ႊ ယွၼ့်ဝႃႈပေႃးၵိၼ်ယဝ့် မီးလွင်ႈမူၼ်ႈၸႂ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ လၢႆပုၼ်ႈ ။ပေႃးၵိၼ်ယဝ့် ၶႂ်ႈၵႃႈတဵၼ်ႈယွပ်ႇၸွမ်း သဵင်ၵႂၢမ်းဢမ်ႇႁိူဝ့်ဢမ်ႇဢူၼ်ႈ။ ပၢႆသမ့်မီးထႅင်ႈ ၸႂ်ၵႃႇမ လိူဝ်ႁႅင်း။

Happy water ၼႆ့ မိူဝ်ႈပႆႇလေႃးသင်ၼၼ့် တေပဵၼ်ၽွင်သီၶၢဝ် သီလိူင်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵမ်ႈၼမ် တေလေႃးၸွမ်း ၼမ့်ၵတိၼ်းလႅင်း(ကျွဲရိုင်း) ဢၼ်တင်ႈဝႆ့ ဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇၼၼ့်။ၼိုင်ႈထူင်ႈၼၼ့် ၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇ12 ၵေႃႉ။ ၼိုင်ႈထူင်လႂ် တေမီး 3000 ဝၢတ်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။

ပေႃးမႃးတူၺ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၸႂ်ႉယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ် မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇထၢင်ႇ ဝႃႈပဵၼ်ယႃမဝ်းၵမ်သေ ၶဝ်ဝူၼ့်ဝႃႈ ပဵၼ် တၢင်းလဵၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း။ယွၼ့်ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈႁပ့် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်သင်။ ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး ဢမ်ႇသွၼ်ႇဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇလီ ႁူႉဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်း လဵၵ့်လွၵ့်တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ၵူၺ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈယိင်းဢမ်ႇဝႃႈၸၢႆး ယွၼ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၵၼ် ၵိၼ်လွင်ႈမဝ်းမိင်းၸွမ်းၵၼ် လၢႆႈပွၵ်ႈယဝ့်လႄႈ လွင်ႈၵဵင်ၸႂ်ၵၼ် လွင်ႈဝႆ့ ၵႃႈၶၼ်ၼိူဝ်ၵၼ်ဢမ်ႇပေႃးသူႈမီး။ ဢဝ်ၽဝမၢဝ်ႇသၢဝ်ၶဝ် လူ့သုမ်းယွၼ့် မဝ်းမိင်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ့ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆးၽွမ့်ၵၼ်လႄႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႈၼွၼ်းၸွမ်းၵၼ်သေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၽွမ့်ၸႂ်ၸွမ်းသေ ၺႃးလူလၢႆၵၼ့်ၸၼ်ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ၵွပ်ႈမဝ်းမိင်းတင်းသွင်ၾၢႆႇယဝ့်လႄႈ လွင်ႈႁၢႆ့ၸႃႉ ၸိူင့်ၼႆ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးဝႆး။လွင်ႈၼႆ့ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင့်ၾၢႆႇလင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/12/2022 ပူၼ့်မႃးၼၼ့် ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 30 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ႁူင်းတေႃႇလွင်း လဵၼ်ႈၽၢႆႉၼၼ့် ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လူလၢႆၵၼ့်ၸၼ်သေ  ၶႃႈႁႅမ် ယဵတ်ႈပုင်းၼမ်ႉဝႆႉ ၵေႃႈမီးမႃး ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ဝဵင်းၵူၺ်း ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ မီးတင်းၼမ် ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵူၼ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်း တင်းမူတ်းဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ ။ ၵမ်ႈၼမ် တၢႆယွၼ့်လူၺ်ႈ ၸပ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ့်မႃးတႄ့ ၵူၼ်းႁဵတ်းတူင်ႈႁဵတ်းၼႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵိၼ်ယႃႈမ  သေ ထႅမ်ႁႅင်းတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် တေယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ၼၼ့်ၵေႃႈ မိူဝ်ႈတႄႇ ၵိၼ်တႄ့ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ တၢၵ်ႇၾူၼ် ဢမ်ႇႁိူဝ့်ဢမ်ႇဢူၼ်ႈ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈႁိူဝ့် ၸႂ်ၶႂ်ႈလပ်းၶႂ်ႈၼွၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးၼႆ။ဝၢႆးမႃးတႄ့ၵေႃႈ ထိုင်တီႈ ၸပ်းၸွႆးယဝ့်သေ ၵၢၼ်တႄ့ ႁဵတ်းဢမ်ႇႁဵတ်း ယဝ့်ဢမ်ႇယဝ့်တႄ့ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ၵုမ်ႇမိုင့် ၶႂ်ႈၵိၼ်ယႃႈမ ၼၼ့်ၵူၺ်းယူႇ။

လိူဝ်ၼၼ့် ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ယႃႈမ (ယႃႈယွင်ႇမႃႈ) မႃး မေႃၽိတ်းလုၵ်ႈၽိတ်းမေး ထိုင်တီႈ ၸႂ်လမ်တေႃးသဢွၵ်ႇသေ ၶႃႈႁႅမ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ပေႃးဝူၼ့်သွၼ်ႇတူၺ်းလီလီ ပဵၼ်လွင်ႈလီၵူဝ်တေ့တေ့။

ယႃႈမ ၼၼ့်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းပတ်းပိုၼ့်ၸေးၸွတ်ႇ သူင်ၸႂ်ႉၵၼ် ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼႃႈႁိူၼ်းလူ့၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူ့ ၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃလူ့ ၵွပ်ႈမၼ်းမႃးၼႆ ႁူႉထိုင်ၵၼ်လီယူႇ။

ၵူၼ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဝႄႈပႅတ်ႈယႃႈမ လႆႈယဝ့်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်သင်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း ႁူမ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ သမ့်သူင်မိုတ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵၼ် ဢၼ်ငၢႆးမိူၼ်ယႃႈမ ၼၼ့်မႃးထႅင်ႈၼႆ တႃႉလီ ၶေႃးၶူမ်ၸွမ်းၽဝပၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼေႃႈ။

မိူင်းတႆးႁဝ်းပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ပေႃးတေလႆႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈၶိုတ်းၸၼ့်ၼႆၸိုင် လိူဝ်သေ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းလႄႈ ယႃႈမ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယဝ့် ဢမ်ႇသူႈမီးသင်။

လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇႁဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈသွၼ်ယဝ့်ႁႃ့ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်း မိူၼ်ၸႂ်ယဝ့်ႁႃ့ ၼႆၵေႃႈ သမ့်ပႆႇၸႂ်ႈ ၼႆလႄႈ ႁဝ်းႁႃးတင်းသဵင်ႈ လီၽွမ့်ၵၼ် တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လုၵ့်တိုၼ်ႇ ၸိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးသေ မေႃႁပ်းႁွင်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၵ့်သႃသိမ်းပႅင်း လွင်ႈယဵၼ်ငႄႈၾိင်ႈထုင်းလိၵ်ႈလၢႆး သၢႆၸႂ်ၸိူဝ့်ၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇ လႆႈဝႆးဝႆး။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တေပူၼ့်လႆႈ ယႃမဝ်းၵမ်ၼၼ့်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၵဝ့်ငဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢႆလၢႆ ၸုမ်း ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵူႈလိူၼ်ယဝ့်။သမ့်ထႅင်ႈ ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၶဝ်သေ ႁဵတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ငဝ်းတူင့် ၼႄလွင်ႈၽွၼ်းၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆ့ ထုၵ်ႇလီပိုၼ်ၽႄပၼ် ၼမ်ၼမ်ယူႇ။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းပဵၼ်ႁိုဝ်မႃးၵေႃႈယႃႇ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်းသဵင်ႈသေ လီဢွၼ်ၵၼ် မူၼ့်မႄး တူဝ်ၵဝ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈလူင်တူဝ်လိုမ်းၶိင်း မဝ်းမိင်းၸွမ်း လွင်ႈဢမ်ႇလီသေ ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ် တႃႇတူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး တႃႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင့်ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇလုၵ့်ႁိုၼ်ႇ လတ်းပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ် လူဝ်ႇမေႃယူႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် တေ့မီး တေ့ယူႇ။လူဝ်ႇမေႃဢဝ်တိုဝ့်တၢင်းဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ့်သေ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁႃဢဝ်တိုဝ့်တၢင်းႁင်းၵူၺ်း ႁႂ်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတေယူႇလွတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ့် ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်းသဵင်ႈ မေႃဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း