Thursday, February 9, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

လုၵ်ႈလၢင်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူၵ်းသွၼ်ႉၶူဝ်းၶွင် ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆဢၼ် ပႃးၸဵမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၽီႊၽီႊထီႊဝီႊ PPTV ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႆႈတိၺွပ်း ထုၼ်းမိၼ်းလတ်ႉ ဢႃယု 53 ပီ ၽူႈထုၵ်ႇၶၻီႈ (ဢမု) ၵႃႉၶၢႆယႃႈသဵပ်ႇတိတ်း (ယႃႈမဝ်းၵမ်) လႄႈ သၵ်ႉငိုၼ်း(ဢဝ်ငိုၼ်းလမ်ပဵၼ်ငိုၼ်းၶၢဝ်) ၸဝ်ႈယႂ်ႇ ၽွင်းယူႇၼႂ်း ဝဵင်းလူင်...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ သင်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ ႁႂ်ႈ EAOs လႅၵ်ႈပဵၼ် BGF

ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆၸိုင် တၵ်းလႆႈယူႇၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2022 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ႁူပ်ႉ ထူပ်း ၸုမ်းၽွင်းလူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈ...

ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇႁူပ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 6/7/20922 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ဢၼ် ၵျသေႃးလမုၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ။  တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်း LDU ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သေ ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၊  ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းလႃးႁူႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶဝ်လုၵ်ႈ ၵဵင်းမႆႇမႃးၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသေ ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇဢေႃႈ။ ၸုမ်းပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊...

RCSS ဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ငဝ်းလၢႆးလီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းထိုင် 11 မူင်းပၢႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ   ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လွင်ႈၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေႁူပ်ႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2022 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ။   ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ...

SSPP ပႆႇတႅပ်းတတ်း လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်

ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ႁွင်ႉဢုပ်ႇၵူႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP တေၶိုၼ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  သူင်ႇလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ယိုၼ်ႈထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၸုမ်း ၊...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယိုၼ်းမိုဝ်းၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ MRTV မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 22/4/2022  ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းလႂ် ၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ၼႆႉဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၊ တူဝ် မဢလ တေၵေႃႉႁူပ်ႉထူပ်းဝႃႈၼႆ။ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈ ထိုင်တၢင်းလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းမွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း/မၢၼ်ႈ   ၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၼိုင်ႈၸုမ်း 2...

ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထိုင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢုပ်ႇၵုမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇတူၺ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင် ၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းသႅၼ်ဝီ   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးသူႇၸႂ်း တူၺ်း လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင် ၸဝ်ႈၾႃႉ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း တီႈပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊  ၼႅတ်ႈထိုင်သေ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သေ ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ၵိုၵ်းႁိူၼ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇႁၢႆၼႃႈႁၢႆတႃဝႆႉၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ မိတ်ႉသိမ ဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢႃယု 65 ပီၼႆႉ ဝၢႆးလင်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်တွၵ်ႇသဝ်ႁိၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်း တႅၵ်ႉၶိၼသီႇရိ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 /2/2022 ၼၼ်ႉသေ ႁၢႆၼႃႈႁၢႆတႃဝႆႉ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တူင်ႇဝူင်းသိုၵ်း...

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ထိုင်ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈၸူးၵူၼ်းမိူင်း  ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇ

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ႁွတ်ႈထိုင်ၵဵင်းတုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလွတ်ႈလႅဝ်း။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၊...

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၶိုၼ်း

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶဝ်ႈပၢင်တၢင်ႇထီးၵျွင်းၽြႃးရၶႅင်ႇၵၢင်ဝဵင်း သေဢမ်ႇၵႃး ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ ၾင်သဝ်တႃႇ  ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ဢၼ်မိူၼ်ႁေႃၵဝ်ႇ ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သင်ၶၸဝ်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ   ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၶိုၼ်း တီႈဝၢင်းသၵဵတ်ႉ(ၵဝ်ႇ)...

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပေႇတၢင်ႇၵႃလႃး ဢွၼ်ၵၼ်ႁေႃးဝႃႈ ပီ 2022 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းတေတူၵ်းသုမ်းၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ

မေႃၼပ်ႉသွၼ်ႇ ပေႇတၢင်ႇၵႃလႃးပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႄႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းတင်းၸုမ်းတင်းၸိူဝ်း မီးၵိင်းၵဵဝ်ႇတေတူၵ်းသုမ်းၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပေႇတၢင်ႇၵႃလႃးၽိုၼ်ၵျၢမ်းဢၼ်ႁေႃးဝႆႉတႃႇပီ 2022 ၼႆႉၵူႈၽိုၼ် ပႃးၸဵမ်လိၵ်ႈမႁႃႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း မေႃႁူးလႃး သြႃႇၸေႇယႃႇၵူဝ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈယင်း ၼပ်ႉသွၼ်ႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ  - ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း မီးၵိင်းၵဵဝ်ႇတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်ႇပင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၵူဝ်ႁႄၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၸၼ်ႉတႅမ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းထိင်း(ယိုတ်း) ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ  မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၸၼ်ႉတႅမ်ႇတႄႉတႄႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၼင်ႇၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သေ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မလဢ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ- ၸုမ်းဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈသေ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁႄၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၸၼ်ႉတႅမ်ႇတႄႉတႄႉ။ ပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၼႆႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၵူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်းပိူင်တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ- ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် မျႃႇဝတီႇ...

ပလိၵ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2021 ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉတီႈၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ၶီႉသွၼ်ႉမႃးၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵိုတ်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူး SNLD ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇၸတ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ၼႆႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵပ်းၸူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ တီႈဢေႇသုတ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img