Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

ယွၼ်ႉႁွႆးၵၢၼ် သိုပ်ႇဢမ်းၼၢတ်ႈ

မိူဝ်ႈ 4 ပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လူၺ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းငမ်း ၵွင်တပ်ႉသုင်သုတ်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ သၼ်ယႃးဝႃႈ တၵ်းတေယွမ်းႁပ်ႉၽူလ်ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2020 ဝၢႆးသေတူဝ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵႂႃႇတွတ်ႈယွၼ်ႇဝႂ်ၵၢင်ၸႂ်လူင်းၼႂ်းႁိပ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢွၼ်ၼႃႈ မၼ်းတေၶႅင်ႁၢဝ်ႈတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႊတီႈ NLD လႄႈ တင်ႈၵႂၢမ်းထၢမ်ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ မႃးပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ꩪမ်မသီရိ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ မေးၼၢင်း တေႃႇၵျူႇၵျူႇလႃႉ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ꩪမ်မသီရိ...

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဢုပ်ႇၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသုင်သုတ်းထႆးတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶႄႇမူၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမျႃႉဝၻီႇ

ႁဵတ်ႇၵၢၼ်လွင်ႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ ၶႄႇမူၼ်ႇ(ထႆးဝႃႈၸိၼ်းထဝ်ႊ) ၼႆၼၼ်ႉပွင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵုမ်ႇၼႆႉ ငဝ်ႈငႃႇလႄႈတီႈမႃး ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၸၢဝ်း ၶႄႇ ဢၼ်မူၵ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ ထႆး ၶမဵရ်(ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ) ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းၵူတ်းမၢႆ လွၵ်ႇလႅၼ်ပႅတ်ႉၵိၼ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆး ပဵၼ်ၵိူင်းၶွလ်ႊသဵၼ်ႊတိူဝ်ႊလႄႈၵၢၼ်တေႃႇလွင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ၶႄႇမူၼ်ႇ” ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶႄႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႂ်း သီမူၼ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢိုတ်းႁၢၼ်ႉ ႁိူၼ်း- သဵၼ်ႈတၢင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတေမႃးၶဝ်ႈပွႆးၽြႃးၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးမိူင်းတႆး တေၵႂႃႇပွႆးၽြႃးၼွင်ႁၢႆးယႃႈ သိုၵ်းမၼ်းပႂ်ႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊  သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢိုတ်းႁၢၼ်ႉ/ၽၵ်းတူႁိူၼ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မႃးၶဝ်ႈပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ(ၽြႃးၽွင်ႇတေႃႇဢူးလူင်းမိူင်း)  တီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်တေမႃးၼႆသေ ၸႂ်ႉပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းဝႆႉဢေႃႈ။ၵၢၼ်ႉမုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေလႆႈၶၢႆတင်းၶၢႆ တေလႆႈငိုၼ်းလီၼႆ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ဝႃႈ  “ NCA 8 ပီ ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ ”

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA တဵမ် 8 ပီ ၊   မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းတီႈ MICC- II ၼေႇပျီႇတေႃႇ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ တီႈပၢင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်တူဝ်ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7...

ၵၢင်ႉၵႄႇၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉမႃးပႂ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇ – ႁၢမ်းၵၢတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း 3 ၵမ်းယဝ်ႉ

ၵွၼ်းဢိူင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵုၼ်လူင် - ႁူဝ်ပၢင်ႇ - လၢဝ်ႇၵၢႆး ၼပ်ႉႁဵင် ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ၵၢတ်ႈငၢၼ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မႃးပႂ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေမႃးပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇၵုၼ်လူင် ၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃး 3 ပွၵ်ႈ 3 ၵမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ၼႆႉ ပူႇၵၢင်ႉ - ပူႇၵႄႇလႄႈ...

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵဝ်ႇ UN ႁူပ်ႉမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းႁဵတ်းလွင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ ၿၼ်ႊၶီႊမုၼ်ႊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵဝ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယုတ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ သၢင်ႈလွင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈၵေႃႇလွင်ႈၶတ်းယႅင်ႈတဵမ်တူဝ်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း မီးသူၼ်ႇႁူမ်ႈပႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၼွင်းလိူတ်ႈၼႂ်းမိူင်း။ “တပ်ႉသိုၵ်းတၵ်းလႆႈတႄႇငဝ်ႈၵွၼ်ႇ” ၿၼ်ႊၶီႊမုၼ်ႊၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝၢႆးသေယၢင်ႈၶဝ်ႈသူႇယဵမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ဢၼ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၿၼ်ႊၶီႊမုၼ်ႊယင်းၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG (လူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း) ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း သၽႃး ပွင်ၵူတ်းမၢႆ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပိုတ်ႇ ႁေႃမႂ်ႇသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၸိူဝ်း မႃးပိုတ်ႇႁေႃမႂ်ႇသႅၼ်ဝီ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈပွၵ်ႉ 3 ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ပူၼ်ႉမႃးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးသေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢူးဢွင်ႇၶမ်းထီႇ ၼႃႇယၵ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတလူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတူၺ်းတၢင်းရူတ်ႉၾႆး သူၺ်ႇၺွင်ႇ-တူၼ်ႈတီး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်း ပၢင်ပႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဢူးဢွင်ႇၶမ်းထီႇ ယိုၼ်ႈမႅင်ႇၶွင်တွၼ်ႈသေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇတူၺ်းသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး သူၺ်ႇၺွင်ႇတူၼ်ႈတီး၊ တႃႇၶိုၼ်းမႄးသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း တူင်ႇဝူင်းၸုမ်းသိုၵ်း PNO/PNA...

လုၵ်ႈလၢင်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူၵ်းသွၼ်ႉၶူဝ်းၶွင် ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆဢၼ် ပႃးၸဵမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၽီႊၽီႊထီႊဝီႊ PPTV ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႆႈတိၺွပ်း ထုၼ်းမိၼ်းလတ်ႉ ဢႃယု 53 ပီ ၽူႈထုၵ်ႇၶၻီႈ (ဢမု) ၵႃႉၶၢႆယႃႈသဵပ်ႇတိတ်း (ယႃႈမဝ်းၵမ်) လႄႈ သၵ်ႉငိုၼ်း(ဢဝ်ငိုၼ်းလမ်ပဵၼ်ငိုၼ်းၶၢဝ်) ၸဝ်ႈယႂ်ႇ ၽွင်းယူႇၼႂ်း ဝဵင်းလူင်...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ သင်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ ႁႂ်ႈ EAOs လႅၵ်ႈပဵၼ် BGF

ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆၸိုင် တၵ်းလႆႈယူႇၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2022 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ႁူပ်ႉ ထူပ်း ၸုမ်းၽွင်းလူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈ...

ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇႁူပ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 6/7/20922 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ဢၼ် ၵျသေႃးလမုၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ။  တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်း LDU ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သေ ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၊  ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းလႃးႁူႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶဝ်လုၵ်ႈ ၵဵင်းမႆႇမႃးၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသေ ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇဢေႃႈ။ ၸုမ်းပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊...

RCSS ဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ငဝ်းလၢႆးလီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းထိုင် 11 မူင်းပၢႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ   ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လွင်ႈၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေႁူပ်ႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2022 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ။   ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ...

SSPP ပႆႇတႅပ်းတတ်း လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်

ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ႁွင်ႉဢုပ်ႇၵူႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP တေၶိုၼ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  သူင်ႇလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ယိုၼ်ႈထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၸုမ်း ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img