Wednesday, April 24, 2024

SSPP ပႆႇတႅပ်းတတ်း လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်

Must read

ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ႁွင်ႉဢုပ်ႇၵူႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP တေၶိုၼ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈ။

SSPP/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  သူင်ႇလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ယိုၼ်ႈထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၸုမ်း ၊ တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။  ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဝႃႈ တေၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ပႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတေၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းတင်းၼမ်ဝႃႈ။ ယွၼ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ မီးပိူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီလႄႈ ၼႂ်း ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ႁဝ်း 3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈႁၼ်ထိုင်လီ လူဝ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈယူႇၼႆ တေၵႂႃႇ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၼႆ တေဢမ်ႇၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

  သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆ တေမီးၽွၼ်းလီသင်၊  သင်ဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသမ်ႉ တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈသင် ၼႆ  တေဢုပ်ႇၵုမ် ၼပ်ႉသၢင်ႈတူၺ်းလီလီၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေတႅပ်းတတ်း တႃႇတေၵႂႃႇ ဢမ်ႇၵႂႃႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

“တေလႆႈမႃးၼပ်ႉတူၺ်း ၽွၼ်းလီၸႃႉမၼ်း။  ပေႃးၵႂႃႇ ၽွၼ်းလီ/ၸႃႉမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇ ၽွၼ်းလီ/ၸႃႉမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸုမ်းလႂ်သမ်ႉ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။  မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းတူၺ်းတႄႉ ႁႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်ႉငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉ မွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ် ။ မၼ်းပဵၼ်လႆႈဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်ၽႂ်ၵႂႃႇၵေႃႈ မၼ်းတေလူတ်းယွၼ်ႇလူင်းလႆႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃပတိတ်ႈၶၢတ်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမွၵ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မၼ်း ၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းထီႊဝီႊ MRTV ဝႃႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ၸုမ်းလႂ်ၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵေႃႈ တၢင်ႇယိုၼ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈမႃး 1ၸုမ်း 2 ၵေႃႉ။ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးတေၵေႃႉႁူပ်ႉဢုပ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇတၵ်းသဵင် ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်း လွင်ႈတေၵႂႃႇႁိုဝ်ဢမ်ႇၵႂႃႇ ။ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵမ်ႈပႃႈၼမ် လႅပ်ႈတေမႃးႁူပ်ႉယူႇ -ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၵႂႃႇယိပ်းၵွင်ႈတေႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်းဝႃႈ ၽွင်းၵူၼ်းတင်းမိူင်း ၸင်းၸၢၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းသိုၵ်းၶဝ် ယိုတ်းမိူင်းသေ မႃးၶိုၼ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၶဝ်တေႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်း ဝႃႈမၼ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းလႆႈၵေႃႈ လွင်ႈလူတ်းယွမ်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ လၢႆးၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ႁွင်ႉဢုပ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ တေဝိၼ်ႇၸူးၾၢႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ တၢမ်တူဝ် မိၼ်းဢွင်ႇ လၢႆႇ တေႁူပ်ႉထူပ်း ၵူႈၸုမ်းသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေပႆႇပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ် ”-  ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းသမ်ႉ ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA သမ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 10 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ(DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇ ငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC)၊ ပႃႇတီႇ ပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ LDU လႄႈ ၸုမ်းပႃႇ တီႇမိူင်း မွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သမ်ႉမီး FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  UWSA ဝႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉမီးလုၵ်ႈၸုမ်း 7 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊  တဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA ၊ သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ၊ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း