Thursday, May 30, 2024

ၵၢင်ႉၵႄႇၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉမႃးပႂ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇ – ႁၢမ်းၵၢတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း 3 ၵမ်းယဝ်ႉ

Must read

ၵွၼ်းဢိူင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇ – လၢဝ်ႇၵၢႆး ၼပ်ႉႁဵင် ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ၵၢတ်ႈငၢၼ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မႃးပႂ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေမႃးပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇၵုၼ်လူင် ၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃး 3 ပွၵ်ႈ 3 ၵမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင် (ၶူဝ်ၵဝ်ႇ)

ဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ၼႆႉ ပူႇၵၢင်ႉ – ပူႇၵႄႇလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵုၼ်လူင် 1,000 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ 1,000 ၵေႃႉလႄႈ လၢဝ်ႇၵၢႆး 1,000 ၵေႃႉ ၵႂႃႇပႂ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၶူဝ်မႂ်ႇ ၼမ်ႉၶူင်း တီႈဝဵင်း ၵုၼ်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတေမႃးပိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းၵၢတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းလၢႆလၢႆဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တႃႇတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆး ပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶၢၼ်းမႃး 3 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇႁၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇမႃးသေပွၵ်ႈ တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပူၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼႆႉ ၼႆဝႃႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁၼ် ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၵႂႃႇ ပၢင်းၸဝ်ႈသြႃႇ ၸိူဝ်းဝႃႇတေႃႇယႂ်ႇ 5 တူၼ် တီႈႁူဝ်ပၢင်ႇၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 13 – 14 ၼႆႉၵေႃႉ ပႆႇႁၼ် မိၼ်းဢွင်ႇ လၢႆႇမႃး ယွၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမၼ်းၶႃႈယူဝ်ႉ။ တေမႃးဝၼ်းလႂ် ယၢမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတႅတ်ႈတေႃး ၵူဝ်ၶႃႈယူဝ်ႉ ထၢင်ႇတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်ပွႆး တႃႇပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇၼမ်ႉၶူင်း တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇၶၢၼ်းဝႆႉတီႈၵၢင်ႉၵႄႇၵွၼ်းဢိူင်ႇဝႆႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းရူတ်ႉၵႃးတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉတႃႇသေႇ ၊ သင်ဝႃႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉၵမ်းလဵဝ် -ၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

“ၸဵမ်သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်း ၸဵမ်သဵၼ်ႈမၢႆၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵဵပ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃးၼႆႉ တေပဵၼ်ၵႃးၽႂ်လႂ်လႂ် တေလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢမ်ႇမႃး။ လႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ လွင်ႈတေပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇၼႆႉ တေပႃး မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶူဝ်မႂ်ႇၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉ လူဝ်ႇတႆႇမၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶူဝ်လူင်ၵုၼ်လူင် ဢၼ်သၢင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ တႄႇသၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2020 တၢင်းယၢဝ်းမီးမွၵ်ႈ 4  ၵီႊလူဝ်ႊမီႊ တိူဝ်ႊ။ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ မႃးၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ။ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇတိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင် ဢၼ်သၢင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ် ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း သႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇ – ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (သျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႉၵုၼ်ႇ လုၵ်ႉမိူင်းတႆး သူင်ႇၸူးမိူင်းၶႄႇ သဵၼ်ႈတၢင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵေႃႈၸႂ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆႇဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ် ၶူဝ်ၽႅၼ်လင် ၵဝ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးလူင် ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉသေ ပၼ်ၵၼ်ၶၢမ်ႈ ၵမ်ႈၾၢႆႇၾၢႆႇ၊ ၵႃးၵႂႃႇမႃးသမ်ႉမီးၼမ်ၵူႈဝၼ်းလႄႈ လႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်။ 

ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးသေ သူင်ႇၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တၢင်းသဵၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ် ဢွႆႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ထူဝ်ႇ၊ တႅင်၊ ၽၵ်းမီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း