Friday, June 14, 2024

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ပူၼ်ႉမႃးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးသေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢူးဢွင်ႇၶမ်းထီႇ ၼႃႇယၵ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတလူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတူၺ်းတၢင်းရူတ်ႉၾႆး သူၺ်ႇၺွင်ႇ-တူၼ်ႈတီး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်း ပၢင်ပႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo – Khun Thein Pa- ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢူးဢွင်ႇၶမ်းထီႇ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဢူးဢွင်ႇၶမ်းထီႇ ယိုၼ်ႈမႅင်ႇၶွင်တွၼ်ႈသေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇတူၺ်းသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး သူၺ်ႇၺွင်ႇတူၼ်ႈတီး၊ တႃႇၶိုၼ်းမႄးသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း တူင်ႇဝူင်းၸုမ်းသိုၵ်း PNO/PNA လၢတ်ႈဝႃႈ- “ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးၼၼ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း တေႁႂ်ႈႁဵတ်းမႃးတေႃႇထိုင်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶဝ်ၼႆၶႃႈၼေႈ။ ၵွပ်ႈၼႆၶဝ်ၵႆႉလႅၼ်ႈႁႃၵၼ်ၼႃႇယၢမ်းလဵဝ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်လွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းယဝ်ႉ တၢင်ႇဢၼ်တေတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈတႄႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ၵူၺ်းႁၼ်ၶိင်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပႃးႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်းပၢင်ပႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈႁေ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၵႂႃႇတူၺ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး သူၺ်ႇၺွင်ႇ-တူၼ်ႈတီး

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 ၼၼ်ႉသိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း PNO တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ် ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ႇၵျေႃႇဢွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၸႂ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၸွႆႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၼႃႈလိၼ်ၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၵတ်းယဵၼ်၊ ၼႃႈလိၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇတီႈၼႆႉ ၶႆႈပဵၼ်ႁိုဝ်ပဵၼ်ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ မိူၼ်ႁွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵူၺ်းၼႃႇ”-ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PNO ၸဝ်ႈႁၢၼ် သႅင်းၵျွႆႇ ၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇတႄႉ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် တဵင်းၽေႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ပေႃးဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈတေၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၼႆဝႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈမႃးယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈႁဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉလူး” -ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈပႃးႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်းတီႈပၢင်ပႅၵ်ႇ ဢၼ်ဢဝ် ထၢၼ်ႇႁိၼ်ပၼ်ႇ လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းယူႇၵေႃႈဢမ်ႇထွမ်ႇသေ သိုပ်ႇပၼ်ႇယူႇတိၵ်းတိၵ်း။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၵႂႃႇတူၺ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်း ပၢင်ပႅၵ်ႇ

မိူဝ်ႈပီ 1991 သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO/PNA ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ယွၼ်းဢဝ်ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်း လႄႈ ႁူဝ်ပူင်းပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ႇၵဝ်ႇပဢူဝ်း။ ၽိူဝ်ႇထိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုတ်ႉတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ တႅမ်ႈသႂ်ႇပႃးဝႆႉပၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵမ်းလဵဝ်။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO/PNA ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်း PDF လႄႈသိုၵ်းႁူမ်ႈႁွမ်းယၢင်းလႅင်။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇယွမ်း 5000။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈလွင်ႈယူတ်းယႃ။

ပိုၼ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် တၢင်းမိူင်းပၢႆး ၊ ၾၢႆၶုၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ၶဝ်ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း