Thursday, May 23, 2024

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ သင်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ ႁႂ်ႈ EAOs လႅၵ်ႈပဵၼ် BGF

Must read

ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆၸိုင် တၵ်းလႆႈယူႇၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ဝႃႈၼႆ။

Photo NP News- ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တင်းၸုမ်းၽွင်းလူင်ၶဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/8/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2022 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ႁူပ်ႉ ထူပ်း ၸုမ်းၽွင်းလူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶႂ်ႈသိုပ်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင် တၵ်းတေလႆႈယူႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တၵ်ႉလႆႈႁဵတ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ဢူးတၢၼ်းသူဝ်းၼၢႆႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၵေႃႇ သၢင်ႈလႆႈငၢႆႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈယူႇႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်။  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မွပ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလေႃႇ ၶဝ်တေဢမ်ႇႁဵတ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် တႂ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်လႃးလႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သင်ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းငႅၼ်းႁႂ်ႈႁဵတ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်မၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်သၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်မႃးၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢူးတၢၼ်းၸူဝ်းၼၢႆႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “လၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ  မၼ်းပဵၼ်လၢႆးဢၼ် ၶဝ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ လၢႆးၵဝ်ႇၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉဢွင်ႇမႃးသေပွၵ်ႈ။ ပေႃးတေၸႂ်ႉလၢႆးၼႆႉသေႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉ ႁဵတ်း 10 ပွၵ်ႈၵေႃႈတၵ်းတေမိူၼ်ၼႆတင်း 10 ပွၵ်ႈၵူၺ်း။ တေဢမ်ႇလီလႆႈ တေဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈသင် ” ဢူးတၢၼ်းၸူဝ်းၼၢႆႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈၶိူဝ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝၢင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ DDR  ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈပိူင်ၾၢင်တပ်ႉ SSR သေ တေဢၢၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇ၊    မၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃး။  ၵမ်ႈၽွင်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ၼႆၵေႃႈမီး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းယူႇၼႆၵေႃႈမီး – ၼႆ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပျီႇထွင်ႇၸူႉဢိၼ်ႇသတီႇၵျုတ်ႉ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈၸၼ်ႉသေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃယႂ်ႇ၊ တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉ -ဝႃႈၼႆ။

“ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း။ ၵႄႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉၸင်ႇတေလႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသေ သမ်ႉမႃးၶၢမ်ႈၸၼ်ႉလၢတ်ႈလွင်ႈ DDR-SSR  ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉမၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်။တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈပဵၼ် BGFၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ် တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၾၢႆႇလဵဝ်။ လွင်ႈတေႁဵတ်းၸွမ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA   ၶဝ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၽူင်းႁၢၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ၽွင်းလူင်ၼၼ်ႉပႃးထႅင်ႈဝႃႈ – တႃႇႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ် ႁွင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ ၶိုင်ပွင်တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇပႃးၼႂ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ NCA တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈၶေႃႈလႆႈၸႂ်တီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇ။ ပေႃးမီးသၽႃးမႃး တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇႁႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢမ်မၼ်ႈတဵင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႆႉၼၼ်ႉ  – ဝႃႈၼႆ။  

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ၼႃး ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တင်း ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ၊ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ ALP လႄႈ ၸုမ်းပဢူဝ်း PNLO  ႁူပ့်ထူပ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပဵၼ်လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈသွင် ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း