Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵွၼ်းၶေႃ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေမၵ်းမၼ်ႈ 7 ဝၼ်းၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊပဵၼ်ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးယဝ်ႉယင်းပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၽူႈ ၼမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈတုင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၽဵင်း ၸၢတ်ႈ(ၽဵင်းၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်း) ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃးၸႃး ဢၼ်ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊလုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇၸုမ်းမူၵ်ႇႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတႅင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းလိၵ်ႈသၢႆလူမ်း သူင်ႇထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၼႂ်းသၢႆလူမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ - “မၢႆသၢႆလူမ်း No.36 ဢၼ်သူင်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ...

ဝၢႆႇမုင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ၸွင်ႇတေလီၼႂ်း 2024

တႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈၼႂ်းမိူင်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅမ်ႇမႃးသေ  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼၼ့် ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆ့ မီး 1 % ၵူၺ်းၼႆ ယေးငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈသေပိုတ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ မီးလွင်ႈတုမ့်တိူဝ့် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ...

ၵၢၼ်တင်ႈၼူၺ်ႇလၵ်းမိူင်းမႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

By-ၸၢႆးဝၼ်းသႂ် ၶေႃႈတိူၼ်း****Constituent Unit ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉပႄဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပဵၼ် “ၼူၺ်ႇလၵ်းမိူင်း” ပွင်ႇဝႃႈတႃႇပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉလူဝ်ႇမီးလၢႆၸႄႈမိူင်းပဵၼ်လၵ်းပဵၼ်ၼူၺ်ႇ (unit) လႄႈလႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈပႆႇတႅပ်းတတ်းလႆႈ ထွႆႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် (official)။ တေတႅမ်ႈပွတ်းပွတ်းဝႃႈ CU ၵႂႃႇ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းဢၢၼ်းတင်ႈပဵၼ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ (Federation) ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ၊ မီးလွင်ႈ တိုၵ်းသူၼ်း ၵၼ်မႃးဝႃႈ လူဝ်ႇဝူၼ်ႉပႃးလွင်ႈတႃႇဝႆႉၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇ မႃးပဵၼ် ၼူၺ်ႇလၵ်းမိူင်း (Constituent Unit/CU)-...

ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တိုၵ်းသူၼ်း  ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ (ADMM)  ပွၵ်ႈၵမ်း 17   ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထီ့ 15 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းၵျႃႇၵႃႇတႃႇ ၊ မိူင်း ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ၼၼ်ႉ  တိုၵ်းသူၼ်းဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ပႃးဝႃႈ - ၼင်ႇႁိုဝ် ပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ့်ယုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေယဵၼ်ႁၢႆၼၼ့် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ...

ၵၢၼ်ၵူတ်ႉငေႃး ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵၢၼ်တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၽိတ်းမေႃး

ပၼ်ႁႃသိုၵ်းၵၢင်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ) ယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃး ၸဵမ်ဝၢႆးလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ 1948 ။ ၽိူဝ်ႇထိုင် 1958 ပဵၵ်ႉသမ်ႉထိုင် 10 ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႉငေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ဝႆႉမႃးၼၼ်ႉၵွႆးပႆႇပေႃး ထိုင်မႃး 1962 သမ်ႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼေႇဝိၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇတႂ်ႈဢူင်ႈၽႃႇတိၼ်ၸဝ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈ သိုၵ်းၽွင်းငမ်းမႃး တေႃႇထိုင် 2011 ဝၢႆးမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈ တင်ႈမိူဝ်ႈ 2010...

ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ

တီႈမိူင်းၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢၼ်းယၼ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸူး သိုၵ်းၶၢင်မီးလွင်ႈ ပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ် ပႃးလႄႈၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1000 ပၢႆ။ တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး မိူင်းရၶႅင်ႇသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉတပ်ႉပၢင်သဝ်းလႅၼ်လိၼ် ငၶူႇယ ၼၼ်ႉပၢႆႈတပ်ႉ 3...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သၢင်ႈပၺ်ၺႃ ပႃႇရမီႇ ဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတႆး ၸွႆႈသူင်ႇၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး  

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၶိုၼ်ႈလႆႈၸၼ်ႉၸွမ်တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈၵွၼ်းႁူင်ႈႁဵၼ်း ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႉပႃလပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၸွႆႈၵွင်ႉပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၶိုၼ်ႈလႆႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ  B.A  MCU Psychology Thailand  M.A Buddhism Sri Lanka ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႉပႃလ...

ၸွင်ႇပႃႈပွင်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူဝ်းႁူမ်ႈဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃ

ၶႂ်ႈဝႃႈပီၵွၼ်းသႅင်ၵေႃႈလီ 75 ပီ မိူင်းၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉ ဝႃႈလွတ်ႈလႅဝ်း သႅဝ်မဵၼ်လိူတ်ႈၶႅဝ်းယင်းပႆႇၸၢင်ႁၢႆ ဢၢႆတူႇမဵၼ် ၼဝ်ႈတိုၵ်ႉလႆႈသုတ်ႇၼူမ်ၶဝ်ႈၶူႈၼင်မႃးယူႇတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉ။တေၵႂႃႇဝႆႉဝႃႈပဵၼ်ၵမ်ႊၸႃတႃ(ၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇ)ၼႆၵွႆးတႄႉ လႅပ်ႈမိူၼ်ၼၼ်မိူၼ်ၼႆဝႆႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၽူႈၼမ်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇၾၢႆႇၶႂ်ႈလႆႈၵွၼ်းၶေႃပူၼ်ႉတီႈလႄႈႁိုဝ် ယုမ်ႇယမ် ထၢင်ႇယႂ်ႇ  ဢွင်ႇသၢၼ်း ပူၼ်ႉတီႈလႄႈႁိုဝ် ၸိုင်ၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ် ပႃးၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်းၸႂ်သိုဝ်ႈၸႂ်လီ  ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၸႂ်ၽဵင်ႇပဵင်း  မီးမဵတ်ႈတႃထမ်း(မီးတြႃး)။ ဝၢႆးသိုၵ်းလူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ)...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈတႆးၸဵမ်ပိုင်း ၸွင်ႇတေၵေႃႇတင်ႈလႆႈၶိုၼ်း

ဢွၼ်ၼႃႈ သိုၵ်းလူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ) ဢွၼ်ၼႃႈမိူင်းတႆးတင်းမၢၼ်ႈတေဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းတူင်ႇၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉ လႄႈယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ် မိူင်းပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၶွင်မိူင်းၽႂ် မိူင်းမၼ်း မီးပၵ်းပိူင် မီးလၢႆးပူၵ်းပွင် လၢႆးၽွင်းငမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၵူတ်းမၢႆၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈတင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်ၶွင်ၽႂ်ၶွင်မၼ်း မီးၵၢၼ်ၵဵပ်းၽႃးသီ(ၶွၼ်ႇ) ၵမ်းသိုဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၶဵတ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၽႂ်မၼ်း။ မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉၵူႈမိူင်း မီးၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွင်ၽႂ်မၼ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်မီးၶုၼ်လူင်ႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၶိုၼ်ႈၸူး ၸဝ်ႈၾႃႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉၼင်ႇၵၼ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉ ပႅၼ်ၵၼ်...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅၻ်ႊၻရႄႊမိူဝ်းၼႃႈတၵ်းတေလႆႈမီး သုၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၽဵင်ႇပဵင်းမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း

မိူင်းႁူမ်တုမ်မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်တေႁူမ်ႈၵေႃႇသၢင်ႇၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ၼိုင်ႈယူႊၼိတ်ႊသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႆ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢွၼ်ႁပ်ႉ ၵၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၽႅဝ်မႃးၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽွတ်ႈတင်ႈၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၼႆ လႆႈငိၼ်းသဵင်လင်ဢွၵ်ႇမႃး တႄႉတႄႉမီးမီးယဝ်ႉ။ သဵင်ဢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် လင်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယုမ်ႇယမ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ၶိူဝ်း...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၵူၺ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်ႈမႃး လၢၼ်ႉပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2021 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်မႃး လၢၼ်ႉပၢႆ ၊  ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 2014 ၼၼ်ႉ  မီး 51...

ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉမီးလၢႆမူႇလၢႆၵိူင်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵၼ်လႆႈ

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၼပ့်သၢင်ႈ ထတ်းသၢင်တူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၵႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် မီးလွင်ႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ပေႃးမႃးၸင်ႈၵၼ်တူၺ်းၵေႃႈ လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၼၼ့် ဢမ်ႇပေႃးမီးသေ လွင်ႈယွမ်းလူင်း ပ တိတ်ႈၶၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပၼ်ႁႃ ၵိူတ်ႇယႂ်ႇမႃးလိူဝ်တွၼ်း ၵူႈမိုဝ့်ၵူႈဝၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ၵူႈၵေႃ့ၶိင်းၵူၼ်းၵေႃႈ တေၾၢင့်မႅၼ်ႈၵၼ် ယူႇ။ ငဝ်ႈငႃႇ...

တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၵႂႃႇမီးတီႈ UN တေပဵၼ်ၽႂ် တေမီးၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၼႂ်းၸူဝ်ႈၸႃႈၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမီးမိူင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸႂ် ႁၵ့်ပႅင်းၶႂ်ႈလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊ သီႊၼၼ့် ဢွၼ်သူၼ်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈတူဝ်တႅၼ်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးတီႈ UN ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ၼၼ့် တေပဵၼ်ၽူႈလႂ်ၽႂ်၊ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၾၢႆႇ NUG ၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇၼၼ့်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တေပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၵၸၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇၼၼ့်ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် သူၼ်ၸႂ်ၵၼ်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးတႄႉႁိုဝ်?

ယူႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးမႃးယူႇတီႈၸဵင်ႇ Geopolitics  ဢၼ်ဝႃႈ ပၢႆးမိူင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃသေ ဝူၼ်ႉၸိုင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵၢင်းလွတ်ႈလႆႈ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ တေမီး 3 ၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူင်းၼိုင်ႈ တေပဵၼ် US ထႅင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တေပဵၼ် ရတ်ႉသျိူဝ်ႊလႄႈ မိူင်းၶႄႇ တေမီး 3 ၸိုင်ႈမိူင်းလူင်ၼႆႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵမ်းမိူင်းမိူင်းၼႆၸိုင် မိူၼ်ၸိူင်ႉ မိူင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼိုင်ႈဝၼ်းမီးမိုၼ်ႇပၢႆ  လူႉတၢႆ  ဝၼ်း 100 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img