Sunday, April 14, 2024

ၵွၼ်းၶေႃ

Must read

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေမၵ်းမၼ်ႈ 7 ဝၼ်းၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊပဵၼ်ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးယဝ်ႉယင်းပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၽူႈ ၼမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈတုင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၽဵင်း ၸၢတ်ႈ(ၽဵင်းၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်း) ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃးၸႃး ဢၼ်ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊလုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇၸုမ်းမူၵ်ႇႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတႅင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းလိၵ်ႈသၢႆလူမ်း သူင်ႇထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၼႂ်းသၢႆလူမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ – “မၢႆသၢႆလူမ်း No.36 ဢၼ်သူင်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ 1947 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းၵိုတ်းပႅတ်ႈၶွင်ႊသီႊၸဝ်ႈၾႃႉၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်လႃႈ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းဢၼ်ႁဝ်းသူင်ႇမႃးတၢင်းသၢႆလူမ်းမိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 4 – 1947 မၢႆလိၵ်ႈ 609 ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇႁဝ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းယၢမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ယင်းတိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၵၢၼ်တေပူၵ်းတင်ႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃလႄႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်တီႈပၢင်လူင်ယူႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိၼ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁၼ်ၵၼ်တင်းၽူႈၼမ်းတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသၼ်လွႆယူႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းရပလၶဝ် ဢွၵ်ႇသူၼ်းတုမ်ဢွၼ်ႁူဝ်ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈတွင်ၵီႈ (တူၼ်ႈတီး) ယွင်ႁူၺ်ႈ ၵၢတ်ႇလေႃႉ(ၵလေႃး) ႁၢႆးဝူဝ်း ပင်းတရႃႉ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇရူထ်ႉ(ၵႃး) 60 လမ်း  ၶိုၼ်ႈမႃး ပၢင်လူင်သေၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၼွၵ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ –

- Subscription -

“ႁႂ်ႈပၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၵမ်းလဵဝ်”

“တႆးလႄႈမၢၼ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်”

“တႆးလႄႈမၢၼ်ႈႁႂ်ႈႁၵ်ႉၵၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၶၢဝ်းယၢဝ်း”

“ဢမ်ႇလူဝ်ႇၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း”

“ဢမ်ႇလူဝ်ႇၽူႈၸႅၵ်ႇလိူတ်ႈ”

“ပွႆႇၽႃႈမိူင်းတႆးၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်”

ယူၵ်ႉတိၼ်ယူၵ်ႉမိုဝ်းႁွင်ႉသႅၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇၼႃႈႁူင်းႁေႃးလူင်ပေႃးပၼ်းၸၢင်ႇၸၢင်ႇ လင်ၵႂင်ႈၾႃႉ ၵႂင်ႈမိူင်း လူင်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။ (ပေႃးမႃးတူၺ်းတင်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းရလပ ၶဝ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ် ထုၵ်ႇလွၵ်ႇ လူၼ်ႉလူၼ်ႉ)။

လုၵ်ႉဢဝ်ဝၼ်းၼၼ်ႉသေထိုင်မႃးဝၼ်းၼႆႉ ယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃး 77 ပီ သေတႃႉၵႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၾၼ်ႁၢႆႉလူင် ၸွမ်း လွၵ်ႇလွၼ်ယူႇ ႁူမ်ႈဝႃႈၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပဵၼ်ၸူဝ်ႈၵူၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်တႄႉတႄႉ။ ပေႃးႁဝ်းယင်းဢမ်ႇမေႃဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်တွၼ်ႈသွၼ်လူင်ၼႆႉ တေယူႇၼႂ်းလပ်းသိင်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆၸူဝ်ႈၵူၼ်းလူးၵွၼ်ႇ။

ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈၼင်ႇၼၼ် ပေႃးႁဝ်းႁၼ်ၶီႈလီလိူဝ်သႆႈ ဢဝ်ၵႂၢမ်းသူၼ်းယွၵ်ႈမွၼ် ၵႂၢမ်းသႄႇယူင်းပူင်းယႃႉ ပၢႆးၼွၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၽိတ်းၵၼ် ပိူၼ်ႈပၼ်ႁဝ်းၼိုင်ႈၸိတ်ႉ ႁဝ်းမႃးၽိတ်းၵၼ်ပဵၼ်ၸွႆႉပဵၼ်ၵူမ်း ၽီဢမ်ႇၽဝ် ငဝ်းဢမ်ႇယဵပ်ႇ တႅပ်းပုတ်းတတ်းၶၢတ်ႇသၢႆလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶုတ်းႁၢၵ်ႈထွၼ်ႁူဝ် တတ်းၵၢၼ်ႈလၢၼ်းၵိင်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈမူၺ်ႉၸိပ်းဝၢႆးဝွတ်ႈၼၼ်ႉ တင်းဢၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်းၾင်ႁူၵ်ႈၾင်ႁႄႇတႄႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း ႁဝ်းယူႇႁူမ်ႈသုၶ်း တုၶ်ႉႁူမ်ႈၶီ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇႁဵင်ပီမႃးၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းလိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူဝ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵွႆးၵေႃႈ ဢဝ်ႁဝ်းတင်းၸိူဝ်ႉတင်းၶိူဝ်းပဵၼ်ၶီႈၶႃႈတင်းၸၢတ်ႈတင်းပၢၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇပဵၼ်မႃးၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလူမ်ႉၺၢၼ်ႇပိူၼ်ႈယဝ်ႉၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်။

ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဝ်းယူႇ ယၢႆႈၵၼ်ႁဝ်းတၢႆ ၵွမ်ႉၵႃႈ 34 မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ဝူင်ႇဝွၵ်ႇထိုင် ထိၼ်ႇထၢၼ်တီႈယူႇ ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆသေတႃႉၵေႃႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈထိၼ်ႇထၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ(မိူင်း) ၸွတ်ႈၵႂႃႇၵူႈတီႈဝဵင်းဝဵင်းၼၼ်ႉ ပဵၷ်ႉသမ်ႈဢမ်ႇလႆႈယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းဢၼ်ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇပဵၼ်ၵုမ်ႇပဵၼ်ၵွၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင် ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇပႅင်းၸင်း ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ပူၼ်ႉပႅၼ်သင် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈၶိူဝ်းၼိုင်ႈ။

ၵွႆးၵႃႈပေႃးႁဝ်းတေမႃးဢဝ် ဝဵင်း (မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉ) ႁဝ်းၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃၵဝ်မႂ်းၼႆတႄႉ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ တၢင်းၵႂၢင်ႈၼႃႈလိၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း ၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ငိုၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ်ပၢႆးၼႂ်းမိူင်း ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈပၢႆးၼႂ်း(ၻမ်ႇရူၸ်ႇ) ၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ  ၾၢႆႇၾုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈလဵင်ႉသတ်း ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၾၢႆႇတဵင်ႈထမ်း ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၾင်မိူင်းလႄႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၾၢႆႇယူႇလီ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်မိူင်း ပိူင်ပူၵ်းပွင်မိူင်း ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၾၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆ ၾၢႆႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈပေႃးမႃးထတ်းတူၺ်းသၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ် Scotland ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 5,424,800 ၵေႃႉ  မိူဝ်ႈ 2017 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢတ်ႈဢၼ်ယူႇတႂ်းၽွင်းငမ်းၶွင်ဢိင်းၵလဵသျ်ႊ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ်ဢိင်းၵလဵသျ်ႊ ပွတ်းတႂ်ႈ သူၼ်ႇလိူဝ်ၵေႃႈ မီးမႁႃသမုတ်းဢႅတ်းလႅၼ်ႊတိၵ်ႇတၢင်းၼႃႈ ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇၼိူဝ်လႄႈ တိတ်းၸပ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵႅပ်ႈၼိူဝ် တၢင်းပၢင်လၢႆႇဢႆႊရ် လႅၼ်ႊၻ် ၼွၵ်ႈၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇ ယဝ်ႉ ၸိင်ႈမိူင်းသၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ်ယင်းမီးၵုၼ်ထႅင်ႈ 795 ၵုၼ် ၸိုင်ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၵွၼ်းၶေႃ။

ဢေႊၻိၼ်ႊၿရ မိူင်းလူင်လႄႈဝဵင်းယႂ်ႇသုတ်းတီႈ 2 ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်ၽွင်းႁုင်ႈႁိူင်းၶွင်ၸၢဝ်းသၵွတ်ႊ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 18 ပိၼ်ႇလၢႆႈ သၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ်မႃးပဵၼ်မႁႃဢမ်းၼၢၸ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉ တၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလႄႈ တၢင်းပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈၼႂ်းပွတ်းယူႊရူပ်ႉ။ သူၼ်ႇၵလႃႊသၵူဝ်ႊဝ် ဝဵင်းယႂ်ႇသုတ်းၶွင်သၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ် ယၢမ်ႈ ပဵၼ်ဝဵင်းႁုင်ႈႁိူင်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸၼ်ႉၼမ်းၶွင်လူၵ်ႈလႄႈယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်ၶွင် ၶဵတ်ႇမိူင်းၼမ်းၵၢၼ် မႄႇၶႂၢၵ်ႈ။ တၢင်းၼႃႈၼမ်ႉသၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ်ႊ မီးပၢင်ႇလၢႆႇဢႅတ်ႉလႅၼ်ႊတိၵ်ႇၼိူဝ် လႄႈပၢင်ႇလၢႆႇၼိူဝ် မီး ၼမ်ႉ မၼ်း ႁွင်းႁပ်ႉယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းယူႊရူပ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဢေႊၿိူဝ်ႊၻိၵ်ႇ မိူင်းယႂ်ႇသုတ်းတီႈ 3 ၼႂ်းသၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ် လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်မိူင်းလူင်ၼမ်ႉမၼ်းၶွင်ယူႊရူပ်ႉ။ 

ၸဵမ်ပိုင်း သၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ် ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်မိူင်းတႂ်ႈႁူမ်ႈဢိင်းၵလဵသျ်ႊ တေႃႇမႃးထိုင် 1603 မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၸွမ် ၸဵမ်ႊသ် တီႈ 6 ၶွင်သၵွတ်းလႅၼ်းၻ်ယင်းၽွင်းမိူင်းဢိင်းၵလဵသျ်ႊ လူၺ်ႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၼၢမ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸဵမ်းသ် တီႈ 1 ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵသျ်ႊ ၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မီးၸဝ်ႈယူႇႁူဝ်တူၼ်လဵဝ်ၵၼ် ႁဵၵ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸဵမ်ႊသ် ႁူမ်ႈၸဝ်ႈယူႇႁူဝ်တူၼ်လဵဝ် (Union of the Crowns)။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွင် 2 ၸိုင်ႈမိူင်းယင်းယႅၵ်ႈၽႄၵၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းယူႇတေႃႇမႃးထိုင်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မေႊ 1707 ၼီႈ ၼႂ်းၸုပ်ႈပၢၼ်ၾႃႉၼၢင်းၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းဢႅၼ်ႊၼ် ဢိင်ႈၵလဵသျ်ႊလႄႈသၵွတ်ႊလႅၼ်ႊၻ် လႆႈႁူမ်ႈတူဝ်ၶဝ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ဢိင်းၵလဵသျ်ႊလူၺ်ႈႁဵတ်ႇၽူလ်(ႁေႇတုၽလ) တၢင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းပိူင် ၵူတ်းမၢႆၸိုင်ႈႁူမ်ႈတုမ် 1707 ၸင်ႇပဵၼ်ၽူလ်(ၽွၼ်း) ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းဢၼႃးၸၵ်ႇ ဢိင်းၵလဵသျ်ႊ လႄႈယဵၼ်းၵၢႆ ပဵၼ် ဢၼႃးၸၵ်ႇ(ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈ) ၿရိၻဵၼ်ႊယႂ်ႇ။

ႁူမ်ႈဝႃႈသၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ်လႆႈထုၵ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တင်ႈတႄႇ 1707 သေတႃႉ မိူဝ်ႈ 1999 သၽႃး ၸိုင်ႈမိူင်းသၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ် သၽႃးၶူင်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵူတ်းမၢႆ လွၵ်းပိူင်သၽႃးလဵဝ် ဢၼ်ၸတ်းတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႂ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇတႅဝ်းႁူမ်ႈၵၢၼ်ထၢႆႇဢူၼ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈလႄႈၵၢၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 1997 ပိုတ်ႇပၢင် ၵုမ်မႂ်ႇလႄႈ မီးဢမ်းၼၢၸ်ႈ ၼိူဝ်ၵိၸ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးၼႂ်းလၢႆၾၢႆႇ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ 2011 ၼၼ်ႉ ပႃႊတီႊၸၢတ်ႈ သၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ်  (Scottish National Party) ပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ မီးသဵင်မၢၵ်ႈၼမ်ၼႂ်းသၽႃး သၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ၼမ်းၸူးသူႇ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈၵၢၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇပူၵ်းတင်ႈ ဢဝ်မိူင်း “ၵွၼ်းၶေႃ” မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2014 လႄႈ ၽူလ်(ၽွၼ်း) ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇသဵင် ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းသၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ်ဢွၵ်ႇမႃးၵမ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇဢဝ် “ၵွၼ်းၶေႃ”။

သၵွတ်းလႅၼ်ႊၻ် မီးၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃးဢိင်းၵလဵသျ်ႊ 95 တီႈၼင်ႈ လႄႈမီးၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃးယူႊရူပ်ႉ 6 တီႈၼင်ႈ ပဵၼ်ၸၢတ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းသၽႃးၿရိၻဵၼ်ႊ – ဢႆႊရ်လႅၼ်ႊၻ် လႄႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းၿရိၻဵၼ်ႊ ဢႆႊရ်လႅၼ်ႊၻ် ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ဝၢႆးသိုၵ်းလူၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉသိုၵ်းယဵၼ် သိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉၶိုၼ်းပၼ်ႇတူင်ႇမႃးၶဝ်ႈသူႇ ၵၢၼ်ႁိမ် ၸိင်းၵၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ရသ်ႉသျိူဝ်ႊ ယူႊၶရဵၼ်ႊ ႁႃႊမၢသ်း ဢိသ်ႉသရႃႊဢိလ်ႊ တေမႃး ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢိရၢၼ်ႊ ၶႄႇ ထႆႊဝၼ်ႊ လႄႈလၢႆတီႈလၢႆမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်းယင်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေၸၢင်ႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းလူင် ၼိဝ်ႊၶလေႊရ် Nuclear သိုၵ်းလူၵ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 3 ႁိုဝ်ၼႆယူႇ။

မွၼ်းၶိူဝ်း

20240113

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း