ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၵူၺ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်ႈမႃး လၢၼ်ႉပၢႆ

101

ၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2021 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်မႃး လၢၼ်ႉပၢႆ ၊ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းပီ 2021

 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 2014 ၼၼ်ႉ  မီး 51 လၢၼ်ႉ ၊  ထိုင်ပီ 2019 မႃး ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမီးထိုင် 54 လၢၼ်ႉ၊ ၼႂ်းပီ 2021 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉတႄႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမီးထိုင်    55 လၢၼ်ႉပၢႆ 2 သႅၼ်ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

 တွၼ်ႈတႃႇတေၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပီ 2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဵမ်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉပေႃးၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၵူႈၸေႈဝဵင်း။  

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းပီ 2021 တႄႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 6 လၢၼ်ႉၶိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် – ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၾၢႆႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Source – BBC

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ