Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁႅင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်

ယၢမ်းလဵဝ် ႁႅင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းတိူဝ်းၼမ်မႃးလႄႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃး။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ 1 ၸွႆႉလႂ် မွၵ်ႈ 1,300 ပျႃး ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်ႈထိုင် 1,450 ပျႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဝႆႉၼမ် လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ၊ မိူင်းၾိလိပ်ႊပိၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်မႃးယူႇ...

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မိူင်း ၽၢၼ်ၵိၼ်းႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီ

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၽၢၼ်ၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်မႃး ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီ သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈလီ သုၼ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈလီ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵိၼ်းၸႂ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယူႇလႆႈၵိၼ်လႆႈယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႃဝႆႉၵွၼ်ႇၼႃႈ 6 ပီ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မႃးယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼမ်။   လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း မွၵ်ႈ 40 သေ သူင်ႇဢႅဝ်ႇဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ - ၼေႇပျီႇတေႃႇ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မိူင်းပူးၵမ်ႇလႄႈ ႁၢတ်ႇသၢႆးၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငူၺ်ႇသွင်ႇ...

ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပုင်ႈသုင် တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈ ပုင်ႈထိုင် 51 သႅၼ်ပျႃး

ဝၼ်းတီႈ 20/05/2024 ၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် သိုဝ်ႉၶၢႆယွႆႈၵၼ် ၼိုင်ႈ ၵျၢပ်ႈ 51 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ 2 မိုၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶမ်း၊ မီးၵူၼ်း ဢဝ်မႃးၶၢႆၶိုၼ်း ၵမ်ႈၼမ်။ ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်လႄႈ ၶိုၼ်ႈလူင်းၸွမ်းၵၼ်။ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းၸၼ်ဝၢႆးဝၼ်း ၶၼ်တေႃႊလႃႊ မီး...

ၵၢၼ်ပွင်မိူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ် လီယိူင်ႈ

ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေသိုပ်ႇပဵၼ်ဝႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးဝႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း လုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ယွမ်းႁပ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ တီႈၸၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းၼႆတႄႉ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတၢင်တူဝ်ၶဝ်ႈပႃးၼၼ်ႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈတႅၼ်းတၢင် ၼႂ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႅၼ်းတၢင် ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ၼႆၸိုင်...

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈၶၢဝ်ႇဢၼ်ၽိူၺ်ၽႄႈဢွၵ်ႇ သူႇသၢႆတႃၸၢဝ်းလူၵ်ႈ တူၺ်းမိူၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႅၵ်ႇႁပ်ႉၵၢၼ် ထုၵ်ႇၾၢႆႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉလၢႆၸုမ်း တႅၼ်ႇမင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၵ်းၼႃ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိၼ် ဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလူမ်ႉၵူၼ်ႇပိၼ်ႈပင်း ပဵၼ်ၾၢႆႇၵၢၼ်ႉလူၺ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆ ၸိုင် တၵ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလီ ဢၼ်တူဝ်ႈလူၵ်ႈပၵ်းတႃ ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူၺ်ႈၶၢဝ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ တူဝ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း...

BWU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 800 ပၢႆ

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ BWU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ပီ 2021 တေႃႇထိုင် ပီ 2024 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 806 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်မီး 3,332 ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်...

မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၶႄႇၵူႈလွင်ႈ- ၶႄႇယဵၼ်းပဵၼ်ၽူႈ ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇလူင် လီမႆႈၸႂ်

ISP Myanmar ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၶႄႇ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ် ယႂ်ႇလူင် တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွင်ႈဢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင် ၸႂ်ယႂ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ၵူႈလွင်ႈၵူႈ ဢၼ် ၼၼ့် ၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီ လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆ့...

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇမီး 24 ၵေႃႉယဝ်ႉ

တီႈၶွၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယႃႈယႃၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေလႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃလႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈလူႉၵႂႃႇမီး 24 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၵူၼ်း ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းၶွၵ်ႈသေ တူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇၼႆ - ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 17 လိူၼ်မႃးၼႆ့...

လူလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈမိူင်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်တေႃႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

လိူၼ်မေႊထူၼ်ႈသၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉၼႆလႄႈ လႆႈ ႁၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၽွင်းတၢင် ၾၢႆႇမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ၊ ယူႇၶေႇ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ၊ ဢေႃႊသတြေႊရီႊယိူဝ်ႊ၊ ႁူမ်ႈတုမ် ဢီးယူႇ၊ ၼေႃးဝူၺ်း၊ သုၺ်ႇၻိၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႈသၢဝ်းၸမ်ၸမ် ႁူမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်း ယွၼ်း တႃႇႁႂ်ႈၼပ်ႉယမ် သုၼ်ႇလႆႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ပွႆႇလွတ်ႈပၼ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးတီႉ ၺွပ်းၵုမ်းၶင် လူၺ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီး လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထီႉသုတ်း

ဝၼ်းတီႈ 03/05/2024 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵၢၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ World Press Freedom Day ။ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသေဢိတ်းယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢင်ၸုမ်းၵေႃႈ တႄႇႁတ်းႁႅတ်ႉ လွင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်း ပိုၼ်ႈတီႈၼႃႈလိၼ်ၶဝ်မႃး  ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် - ၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းထႆး

ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းတႆး - မိူင်းထႆး တေသိုပ်ႇသုင်ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၾူၼ်လူမ်းၾၢင်ႉ -  ႁႂ်ႈလုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 မႃးၼႆႉ သၢႆလူမ်းမႆႈ လတ်းၸိုင်ႈမိူင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ ပႃးၸဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ ပုင်ႈသုင်ထိုင် 45...

မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈမိူင်း ၵၼ်ၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ ပၢႆႈတပ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းလိၼ်မိူင်းပင်ႊၵလႃႊတဵတ်ႉသျ် မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉသေ လႆႈထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 300 ။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃႊတဵတ်ႉသျ် ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ် သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းမူတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 288 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် ဢၼ်ၺႃးတူၵ်း ၶွၵ်ႈဝႆႉ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ...

မိူင်းမၢၼ်ႈတႅၵ်ႇဢမ်ႇတႅၵ်ႇ မိူင်းတႆးႁိမ်ၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၼ်

တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်း တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇမႅတ်ႇပႅင်းႁုပ်ႈၼႃႈလိၼ် တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇၶိၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်း တၢင်ႇၾၢႆႇ တၢင်ႇႁႅၼ်းၽႅၼ်သိုၵ်း တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇၽွမ်ႉတိုၵ်း သိုၵ်းဢၼ်တေၵိူတ်ႇၵမ်းၼႆႉၼၵ်းၼႃ ႁႃတၢင်းယူတ်းယႃ ယိင်ႈယၢပ်ႇ  မိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ဝူတ်ႈဝဵၼ်းၵၢမ်ႇ (ၿၢပ်ႇၵမ်(sin)) ၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်သုတ်းတိူၵ်ႈ လႆႈပိုၼ်ႉၽႃႈတိူၵ်ႇႁိူၵ်ႈ သူၼ်ၼႃး ပႃးၵၼ်ၼီဢွၵ်ႇၽူင်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈၶူင်ႇ မိူင်းတီႈယၢမ်ႈယူႇ ဢူႇတီႈယၢမ်ႈၼွၼ်း ဢၼ်ပူႇ မွၼ်ႇယႃႈ ၽုၵ်ႇၵႃႈသွမ်ႈဝၢၼ်ႇမႃးလၢႆသိုပ်ႇၸူဝ်ႈၵူၼ်းၸဵမ်မိုၼ်းသိုၼ်းဢွၼ်။ သဝ်ႁိူၼ်းတမ်းၾင် ႁွႆးလမ်ၾႆးမႆႈ လႆႈၵၢႆယဵၼ်းပဵၼ် သၢၵ်ႈၸဵၼ်ယုၵ်းယၵ်း...

လၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ထႆးတေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 9 ပီ ပၢႆးတႂ်ႈၵၢၼ်ၼမ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ပရႃႊယုထ်ႉ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလၵ်းၼမ်း တၢင်း ၵၢၼ်လွင်ႈၵိူဝ်းလီ ဝူင်ႈၵၢင်ၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄလွင်ႈၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်တၢင်းၽွင်းၶဵဝ်ၶွင်ထႆး ထုၵ်ႇပၵ်းတႃလႄႈ ထုၵ်ႇထတ်းသၢင်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈႁိပ်ႇႁႅတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵၢၼ်ဝႆႉဝၢင်းတူဝ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵၢၼ်ၶႄႉၶႅင်ႇ ၶွင် ပိုၼ်ႉတီႈၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၵုၼ်ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (geopolitical rivalry) ဝူင်ႈၵၢင် ဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႄႈ ၶႄႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇသိုၵ်းၼႂ်းယူႊၶရဵၼ်ႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img