Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းမၢၼ်ႈ

မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈမိူင်း ၵၼ်ၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ ပၢႆႈတပ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းလိၼ်မိူင်းပင်ႊၵလႃႊတဵတ်ႉသျ် မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉသေ လႆႈထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 300 ။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃႊတဵတ်ႉသျ် ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ် သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းမူတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 288 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် ဢၼ်ၺႃးတူၵ်း ၶွၵ်ႈဝႆႉ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ...

မိူင်းမၢၼ်ႈတႅၵ်ႇဢမ်ႇတႅၵ်ႇ မိူင်းတႆးႁိမ်ၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၼ်

တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်း တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇမႅတ်ႇပႅင်းႁုပ်ႈၼႃႈလိၼ် တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇၶိၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်း တၢင်ႇၾၢႆႇ တၢင်ႇႁႅၼ်းၽႅၼ်သိုၵ်း တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇၽွမ်ႉတိုၵ်း သိုၵ်းဢၼ်တေၵိူတ်ႇၵမ်းၼႆႉၼၵ်းၼႃ ႁႃတၢင်းယူတ်းယႃ ယိင်ႈယၢပ်ႇ  မိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ဝူတ်ႈဝဵၼ်းၵၢမ်ႇ (ၿၢပ်ႇၵမ်(sin)) ၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်သုတ်းတိူၵ်ႈ လႆႈပိုၼ်ႉၽႃႈတိူၵ်ႇႁိူၵ်ႈ သူၼ်ၼႃး ပႃးၵၼ်ၼီဢွၵ်ႇၽူင်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈၶူင်ႇ မိူင်းတီႈယၢမ်ႈယူႇ ဢူႇတီႈယၢမ်ႈၼွၼ်း ဢၼ်ပူႇ မွၼ်ႇယႃႈ ၽုၵ်ႇၵႃႈသွမ်ႈဝၢၼ်ႇမႃးလၢႆသိုပ်ႇၸူဝ်ႈၵူၼ်းၸဵမ်မိုၼ်းသိုၼ်းဢွၼ်။ သဝ်ႁိူၼ်းတမ်းၾင် ႁွႆးလမ်ၾႆးမႆႈ လႆႈၵၢႆယဵၼ်းပဵၼ် သၢၵ်ႈၸဵၼ်ယုၵ်းယၵ်း...

လၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ထႆးတေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 9 ပီ ပၢႆးတႂ်ႈၵၢၼ်ၼမ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ပရႃႊယုထ်ႉ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလၵ်းၼမ်း တၢင်း ၵၢၼ်လွင်ႈၵိူဝ်းလီ ဝူင်ႈၵၢင်ၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄလွင်ႈၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်တၢင်းၽွင်းၶဵဝ်ၶွင်ထႆး ထုၵ်ႇပၵ်းတႃလႄႈ ထုၵ်ႇထတ်းသၢင်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈႁိပ်ႇႁႅတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵၢၼ်ဝႆႉဝၢင်းတူဝ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵၢၼ်ၶႄႉၶႅင်ႇ ၶွင် ပိုၼ်ႉတီႈၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၵုၼ်ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (geopolitical rivalry) ဝူင်ႈၵၢင် ဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႄႈ ၶႄႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇသိုၵ်းၼႂ်းယူႊၶရဵၼ်ႊ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဝႃႈတေၸွႆႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တႃႇလွတ်ႈၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၽေး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တႃႇငိုၼ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 1 လၢၼ်ႉ တေႃႊလႃႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢႆယွၼ်ႉၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းပီ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ၼၢင်းယိင်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ပၼ်တၢမ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ BWU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ - ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီ ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၺႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆလႄႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၶၢဝ်းႁိုင် မီး 398 ၵေႃ့ ဝႃႈၼႆ။ ၵမ်ႈၼမ် ၺႃးပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းလႄႈ မတ့်တႃ 505 ၵ ၸိူဝ်းၼႆ့ၼႆ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း...

ထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေယူႇၵၢင်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶၢဝ်ႇ Bangkok Post ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ တႃႇတေၵေႈလိတ်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၵပ့်ၵိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့် မိူင်းထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ႁႂ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ - ဝႃႈၼႆ ။ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၼႆႉ...

မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်ပိူင်ၵၢၼ်ငိုၼ်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈတေသိုပ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ်လႄႈလွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်တႃႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁုင်ႈႁိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵွႆး ယင်းမီး ပၼ်ႁႃလွင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တႂ်ႈၵမ်မိုဝ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဝ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈသိုၵ်းပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေဝႅၵ်ႇႁပ်ႉဢမ်ႇငၢႆႈ။ ၼႂ်းပိုၼ်းတင်ႈတႄႇမၢၼ်ႈလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ မိူဝ်ႈ ပီ 1948 ယဝ်ႉ မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈမႃးပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း 3  ၸုပ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးၼု (1948-1958 လႄႈ 1960-1962) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ (2011-2016) လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်း သုၵျီႇ...

လၵ်းၼမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇထႆးလႄႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ

လၵ်းၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ထႆးဝၢႆးထုၵ်ႇသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ 2014 ယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးမီးၾၢင်ႁၢင်ႈတေႃႇမိူင်း မၢၼ်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၶေႃႈၵႂၢမ်းထုၵ်ႇထတ်းသၢင်ၼႂ်းလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းထၢင်ႇႁၢင်ႈယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းပၢၼ် NLD ၽွင်းမိူင်းယူႇၵေႃႈလီ ဝၢႆးလင်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ 2021 ၵေႃႈ ထႆးယင်းပႆႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ ထႃႈတၢင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဝူင်ႇဝွၵ်ႇၸီႉၸမ်ႈလၵ်းၼမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸုပ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပရႃႊယုထ်ႉလႄႈၸုမ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ။ ထႆးမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် လိူဝ်လၢႆၸိုင်ႈ မိူင်းၼႂ်းဢႃႊသျဵၼ်ႊ။ ၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉၽွင်းလူင်ၶွင်ထႆး ယၢမ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယဵမ်ႈယိုၼ်းမၢၼ်ႈလၢႆပွၵ်ႈၼမ်လိူဝ်...

လၵ်းၼမ်းတေႃႇမၢၼ်ႈပႃႈတႂ်ႈၵၢၼ်ၼမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၽိထႃႊ

ဝၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ (ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး လူၺ်ႈၽူလ်(ၽွၼ်းၵၢၼ်) ဢၼ်ပႆႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိထႃႊ လိမ်ႉၸရိူၼ်ႊရတ်း ႁူဝ်ၼႃႈပႃႊတီႊ “ၵၢဝ်ႉၵႆ” ဢၼ်လႆႈၽူႈတႅၼ်း မီးတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ႁူမ်ႈ 152 တီႈၼင်ႈလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဢွင်ႇပေႉ  ၽွမ်ႉပဵၼ်ၵႅၼ်ၼမ်းၸတ်းတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ၼႂ်းမၢင်တွၼ်ႈဢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈလၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင်ထႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးယွၵ်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၾၢင်ႉလီလီ ၵူဝ်တူၵ်းလွၵ်း

ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းလၢႆးမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ဢၼုရူၵ်ႉထႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပၢၼ်ၵူင်းပွင်ႇသုတ်းဝၢႆး ၵူၺ်းဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ၶုၼ်ႁၢႆႉၶုၼ်လိူင်းဢုပ်ႉမိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလႄႈ ပူတ်းပႅတ်ႈမၼ်းသေ ၶိုၼ်ႈပုတ်ႈႁဵတ်းၶုၼ်မႂ်ႇ ၼၼ်ႉၵွႆး။ ၽိူဝ်ႇယူႇႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၶုၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈပိူင်ႇၼမ်ႉငမ်းလိၼ် ၸဝ်ႈပိူင်ႇၸိၵ်းႁူဝ်တေႃႇ ပၢႆတိၼ် ဢႃယုဢသၢၵ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသေၵေႃႈ ထိုင်ၶိုၼ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈႁဵတ်းၼၼ်သေ ပၼ်ႇတူင်ႇဢူင်ႇဢူၺ်ႈယူႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ပေႃးပဵၼ်ၶႃႈလိပ်းၶုၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူႇတႂ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈပၢၵ်ႇပီပၢႆသေ ယူဝ်တေပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၸူးလၢႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင် ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 30 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 32 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်းဢူမ်ႊၵွႆ(อำเภอมก๋อย) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ သိုဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မီးၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း  ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႇလမ်းၼိုင်ႈ...

ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း  ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB လႄႈ  ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း UPDJC   ပႅၵ်ႇပိူင်ႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းထိ 10 ၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ့်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB  ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်းသေ ပိူင်းၼႄၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းၶဝ် ၵႂႃႇယူႇယဝ့်။ တီႈၼၼ်ႈတေလႆႈႁၼ်ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၶဝ် 3 ၶေႃႈ။ 1. ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလူင် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၼႆ့ တၵ်းလႆႈလွတ်ႈတႂ်ႈၼႂ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွၵ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း 2. ၽူႈၵူၼ်းလႄႈ ၸုမ်း ၸၢဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း...

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမီး 42 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2022 ၼႆ့ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ မီး 42 ၵေႃ့  ၵေႃႇမတီႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈဝႆ့တီႈ ၼိဝ်းယွၵ့် (CPJ) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။  သိုဝ်ႇ RFA  ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼႆ့ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ မီး...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ တႃႇႁႂ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ - ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပႃးၸဵမ်တၢင်ႇမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈႁပ်ႉသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လီငၢမ်းယဝ်ႉလႄႈ  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ...

လၢႆၸုပ်ႈပၢၼ် ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶီႈၶႃႈ

ယၵ်ႉပိုၼ်းပိုၼ်ႉလင် ၾၼ်ႁၢႆႉၸႃႉ ၽွင်းပၢၼ်ၵျပၼ်ႊၼႂ်းၵႃႈၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၶုၼ်ၼိူဝ်တႆးၼႆႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵႆႉၶႆႈၼႄၵၼ် မီးမၢၼ်ႈတင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ပေႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်း ၶုၼ်ႁၢႆႉၼႆ ပဵၼ်မၢၼ်ႈ ပေႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်းၶုၼ်လီၼႆ ပဵၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၵျပၼ်ႊၼႆႉတႄႉ ဢၼ်မႃး ႁဵတ်းၶုၼ် ၼိူဝ်တႆးၼိူဝ်မၢၼ်ႈ 3 ပီၵူၺ်း။ ၸိူဝ်းၶိုတ်းပၢၼ်ၵျပၼ်ႊတႄႉၵူၼ်းၵႄႇဢႃယု မွၵ်ႈ 70 ပီ ၶဝ်ၵူၺ်း။ ယင်းတေ ဢမ်ႇပေႃး တွင်းလီၵၼ်။ၵွပ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img