Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းတႆး

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တိူဝ်းၼမ်မႃး

လုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်တိူဝ်းမႃး 29 % ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းၽႄၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆး ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်တိူဝ်းမႃးလိူဝ်...

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် လႄႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၼမ်ႉဢမ်ႇလူၼ်ႉတီႈသုင်- တၢင်းဢမ်ႇဢုင်တီႈၵႅၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ-ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉသႃႇတႃႈလီ-ၵူၼ်းမီးၸႂ်ၵီႈ၊ ၼမ်ႉသႂ်ၵႃႈလႂ်-ၸႂ်လီၵႃႈၼၼ်ႈ၊ ၼမ်ႉယူႇၵႂ်ႈ-ၾႆးယူႇၸမ်ၼႆ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇဢွပ်းမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉဢမ်ႇလူၼ်ႉတီႈသုင်- တၢင်းဢမ်ႇဢုင်တီႈၵႅၼ်ႇ ၼႆသေတႃႉ ပေႃးဝႃႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၾၢႆၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး လၢႆလၢႆတီႈၸိုင် တီႈသုင်ၵေႃႈၼမ်ႉတေယိုင်ႈထိုင် ၼမ်ႉတေၼွင်းလူၼ်ႉ၊ တီႈလိၼ်ၵႅၼ်ႇၵေႃႈ ႁူႉတေယဵၼ်းပဵၼ်လိၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ပိူဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင်မႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မွၵ်ႈ 100 ဢမ်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇသင်

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း 5 ပီၼႆႉ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး မိူင်းတႆး ဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ၊တွင်ႈထၢမ်သင် မီးယူႇ 100 ပၢႆဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးၼႆႉမီးၽူႈတႅၼ်းသၽႃးတင်းမူတ်း 143 ၵေႃႉ။ ဢူးၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးမိူင်းတႆး မီး 143 ၵေႃႉ ။ ဢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ ယူႇတႃႇသေႇၼႆႉ မီး 40 ပၢႆၵူၺ်း...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၢၼ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/07/2020 ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 17 ၊ တီႈႁူင်းႁႅမ်း...

ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတႆး ၸွင်ႇတေဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ သၽႃးၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းတႆးႁိုဝ်?

ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပျီႇထွင်ႇၸူႉယူၺ်းၵွၵ်ႉပွႆးၵေႃႇမတီႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8 ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ လူင်းသူၼ်းတုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ႁႃသဵင်၊...

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃပီၼႆႉ မိူင်းထႆးတင်းမိူင်းတႆး ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ မိူင်းထႆး တင်း မိူင်းတႆး ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်၊ ယွၼ်ႉပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီဝႃႇထၢပ်ႈ ဝႃႇသွၼ်ႉ။ မိူင်းထႆးၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ မိူင်းတႆးၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႃႈ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2020 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႈမူၼ်း၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးၶိုၼ်၊ ယူၼ်း/ မိူင်း ပီႈၼွင်ႉမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈဝႃႇသႃၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးသမ်ႉ တေၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 ။...

ၸုမ်းသႃႇသၼႃႇၼုၵ်ႉၵႁ မူႇၸေႊ ၸႅင်ႈ တၵႃႇသထႃး ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းပွႆးၵိုၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း

တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ “ႁႃႊ” ဝူႊႁၢၼ်ႉ COVID 19  ၽႄႈၸွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸပ်းၽႄႈၵၼ်လႄႈ မူႇၸုမ်း ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃ ၼုၵ်ႉၵႁ မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၼႂ်း 8-9 ပွၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်း...

ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆး မိူင်းတႆး ထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇႁႃႉ …?

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၢႆးရၢတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်းပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢၼ်တႄႇပဵၼ်တီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸေႈမိူင်း ႁူႊပေႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽႄႈၸပ်းဝႆး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၽႄႈၸပ်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းလုမ်ႈ ၾႃႉ 27 မိူင်း ၵူၺ်းၵႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမႃး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလူး ငဝ်းလၢႆးဢၼ်တႄႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်...

ၽူႈတႅမ်ႈႁွင်ႉဢွၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႂၢမ်း/တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ၽႂ်/တႄႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ်

ပေႃးဝႃႈ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁိုဝ် ၸွမ်ပိဝ်တႆး လိူင်ၶဵဝ်လႅင်ၼႂ်းၵၢင် မီးဝူင်းလိူၼ် တင်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး “ၶိူဝ်းႁဝ်းၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ” ၼႆ ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉဝႃႈ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပူၵ်းတင်ႈ ၵိုၵ်းၵပ်းၸွမ်းမႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တႄႇ မႃးမိူဝ်ႈ 7/2/1947 ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တႄႉမၼ်း ၽႂ်ၵေႃႉတႅမ်ႈႁွင်ႉ...

 2019 ၼႆႉ ၶႅၵ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ပၢင်ပွႆးၾိင်ႈထုင်း လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်ၸမ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းတႆးတေမီး ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2019 လုင်းၵျေႃႇၵျေႃႇလႅင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ ၼၵ်းတွင်ႈတဵဝ်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း (ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း) ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸုမ်းၸဝ်ႈၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း(...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တိလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းတိလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး တူၵ်းငိုၼ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 134 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (ဢဝုၺ်ႇယႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ။ ၸေႃႇၶိၼ်ႇဢွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇဝႃႈ “  မိူင်းတႆးၼႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းလုမ်းၽွင်းတၢင် ပရိတ်ႉတိတ်ႉသျ် ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းၸၼ်ႉၸႄႊမိူင်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸႄႊတွၼ်ႈ

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းလုမ်းၽွင်းတၢင် ပရိတ်ႉတိတ်ႉသျ် ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႊမိူင်းလႄႈၸၼ်ႉၸႄႊတွၼ်ႈ (မိူင်းတႆး) ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း။ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း လုမ်းၽွင်းတၢင် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ (ပရိတ်ႉတိတ်ႉသျ်) ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း JMC-S လႄႈ  JMC-L မိူင်းတႆး တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၵွင်းလုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပီ 2018 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ် MIPS ႁၢႆးငၢၼ်း

ပီ 2018 ဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်သုၼ်  တီႈပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်သေ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်ၼၢၼ်းလိူဝ် ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ MIPS ဢိၼ်ႊသတီႊၵျုတ်ႉ မၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵပ်း သိုပ်ႇ ပပ်ႉႁၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပီ 2018  တီႈႁူင်းႁဵၼ်း Melia ...

Latest news

- Advertisement -spot_img