ၽူႈတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 43 ၵေႃႉ

0
579

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  2020 ဢၼ်တေၸတ်းၼႆႉ မီးၽိုၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတႃႇၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 43 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ဢၼ် တႃႇဝႆႉၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ တွၼ်ႈတႃႇတီႈၼင်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းတၢင်ႇယိုၼ်ႈ မႃးတႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ 43 ၵေႃႉယဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လုမ်းၽႄပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တႃႇတီႈၼင်ႈၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉမီး 7 ၶိူဝ်းၶႃႈ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆးသေ တေလိူၵ်ႈထတ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလႄႈ ပိုၼ်းၶဝ်။ ၸွင်ႇၶဝ်ပႃႈမီးဢႃယု တဵမ် 25 ပီ ။ ၸွင်ႇၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၸွင်ႇၶဝ် ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ ၵွၼ်ႇၼႃႈတေလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ တေဢဝ်ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တႃႇလိူၵ်ႈတူဝ်တႅၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈဝႆႉၽွင်းလူင်ၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ၊ ၶၢင်၊ လီႇသူး၊ လႃးႁူႇ၊ ၼွင်၊ ဢၶႃႇလႄႈ ၵယၢၼ်း ။

ဢူးၺီႇမူဝ်း ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ဢၼ်ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းသၽႃးၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈႁၼ်သင်ၶႃႈ။ မီးၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း မႂ်ႇသုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ။ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႅၵ်ႇၽႄ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႆႉသင်”- ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ မႃးတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉမီးယူႇ 1000 ပၢႆ။ ယူႇတီႈၸေႈတွၼ်ႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၸူးတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸေႈမိူင်း ။

 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မီး 35 သႅၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ