ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မွၵ်ႈ 100 ဢမ်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇသင်

0
348

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း 5 ပီၼႆႉ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး မိူင်းတႆး ဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ၊တွင်ႈထၢမ်သင် မီးယူႇ 100 ပၢႆဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးၼႆႉမီးၽူႈတႅၼ်းသၽႃးတင်းမူတ်း 143 ၵေႃႉ။

ဢူးၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးမိူင်းတႆး မီး 143 ၵေႃႉ ။ ဢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ ယူႇတႃႇသေႇၼႆႉ မီး 40 ပၢႆၵူၺ်း ။ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် 100 ပၢႆၼၼ်ႉဢမ်ႇယိုၼ်ႈလၢတ်ႈ။ တီႈသၽႃးတေႉမီးဝႆႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ်ယူႇဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ
ႁဝ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူဝ်မၼ်းတိူဝ်ႉၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇၶဝ်။ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇတၢင်ႇသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၸွမ်းဢၼ်ၽူႈတႅၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉယိုၼ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉတႄႉမီးယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၽႃး 5 ပီၼႆႉ ဢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈၶေႃႈထၢမ် ၶေႃႈတၢင်ႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၸေႈမိူင်း ဝဵင်းပၢင်းတလ ဢူးၺီႇလေးၶျၢၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

သၽႃးမိူင်းတႆးၼႆႉ တေၶိုၼ်းတႄႇၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ။ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇပီ 2020-2021 ။


သၽႃးမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၽူႈတႅၼ်း ၼိုင်ႈၸေႈဝဵင်း 2 ၵေႃႉ။ တႃႇ 50 ၸေႈဝဵင်း။ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၵေႃႈလႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်တပ်ႉသိုၵ်း 36 ၵေႃႉ။

ဢိင်ၶၢဝ်ႇ – ရွှေတြိဂံဒေသ သတင်းလွှာ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE