ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတႆး ၸွင်ႇတေဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ သၽႃးၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းတႆးႁိုဝ်?

ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပျီႇထွင်ႇၸူႉယူၺ်းၵွၵ်ႉပွႆးၵေႃႇမတီႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8 ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ လူင်းသူၼ်းတုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ႁႃသဵင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇသူၼ်းတုမ်တၢင်ႇပၢႆႉႁိုဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပိုတ်ႇလုမ်းႁိုဝ်ႉ၊ ႁွင်ႉႁူၺ်းၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇတၢင်းႁိုဝ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။

ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈႁိုဝ်ႉ၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၶဝ်၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇထတ်းသဵၼ်ႈႁိုဝ်ႉ၊ ၾၢႆႇမၢႆမီႈႁိုဝ်ႉ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸွမ်းလႆႈ ပၵ်းပိူင်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼၼ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉမႃးတႄႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈပၵ်းပိူင်မီးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပႃႇတီႇလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၵွၼ်ႇ။

ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၽႂ်မၼ်း တေဢဝ်ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းလူင်းသေ ႁႃသဵင်ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်း တႄႉၵေႃႈ ၶဝ်ပႆႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ ၵူၺ်းတီႈၼႆႈ သမ်ႉမီးမႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ၼႃႈတီႈလႂ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မီးမႃး ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇတီႈမီး၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၵေႃႈမီးယူႇ 330 တီႈၼင်ႈ၊ တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း တေမီးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်၊ တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈတိူင်း တေမီးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်၊ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေမီးၵႃႈႁိုဝ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်တၢင်တူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းသေ တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လႆႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေမီး 29 တီႈၼင်ႈ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးယူႇ 330 ၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉႁိုဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂင်ၵႃးၸွမ်းၵေႃႈမီး။

တီႈတႄႉမႃး မၼ်းၼႄသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်မီးတႄႉမီးမွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးသေယဝ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်ႁဵတ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမၼ်းမီးယူႇ 55 ၸႄႈဝဵင်း သေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ 5 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ တီႈတၢင်မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈသင်၊ တီႈၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၶျၢင်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈသင်၊ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈသင်၊ ယူဝ်ၶေးတေဝဵၼ်ႉပႅတ်ႈ ယူဝ်းၶေးတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁိုဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈတႅတ်ႈတေႃးၼႄႉၼွၼ်း။

တီႈၼႆႈဝႆႉသေၵွၼ်ႇၶႃႈ။ ၸိူဝ်းလႂ်တေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉဝႆႉသေတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးတႄႉယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်ၸွမ်း ပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁိုဝ်ႉၼႆ မီးၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈသမ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆၵေႃႈသမ်ႉ ၸွင်ႇတေၵွၼ်းၵိူင်ႈလႆႈ ၸွင်ႇတေဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ လုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆးႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈထီႉ 2 ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈထီႉ 1 ပႃႇတီႇတႆးၼႆႉ ပေႃးဝႃႈႁူမ်ႈတင်းပႃႇတီႇ ဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉသေ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ယူႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 သေယဝ်ႉ တီႈမတ်ႉတႃ 261 တိုၼ်းၼႄဝႆႉဝႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသၽႃးတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆး လိူၵ်ႈဢဝ်တင်ႈဢဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ၊ မၼ်းပဵၼ်လႆႈ လုၵ်ႉတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈတင်ႈၸင်ႇတေပဵၼ်။

ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈတေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈပႃႇတီႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ တိုၼ်းၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈပႃႇတီႇမိူင်းတႆးၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈမႃး ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပတ်းပိုၼ်ႉ ယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေလိူၵ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈလႆႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ပေႃး ဢမ်ႇလိူၵ်ႈလႆႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ တႃႇတေပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသမ်ႉ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ၼႆလႄႈ ဝႃႈတီႈသိုဝ်ႈဝႃႈငၢႆႈငၢႆႈတႄႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵၼ်တႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ၊ ၼႆႉတႄႉယဝ်ႉၵႂႃႇပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈႁိုဝ်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈသၢင်ႇသီႈၵေႃႈ NLD ႁိုဝ်ႉ တေမီးသွင်ၸုမ်း။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးဢွင်ႇပေႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈတီႈၼင်ႈ 333 တီႈၼင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇငၢႆႈၼႆ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈလၢတ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ။

ပေႃးၼႆ ပေႃးတေၵႂႃႇႁူမ်ႈၸွမ်းတင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပႃႇတီႇ NLD ၶဝ်ႁိုဝ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈၼႄႇ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးၸုမ်း ဢူၺ်းလီ မႁႃႇမိတ်ႈ၊ ယူႇတီႈႁင်းမၼ်းၵူၺ်း ဢၢၼ်းဢွင်ႇပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇသေ မၼ်းၵေႃႉလဵဝ် မၼ်းၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းတေဢၢၼ်းႁဵတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆလႄႈတႃႇတေ ႁူမ်ႈၸွမ်းမၼ်းၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။

ပေႃးၼႆ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႄႇၼႆၵေႃႈ ၸွင်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉတေယွမ်း ၽွမ်ႉလႆႈၼႄႇ။ မိူၼ်တင်း ဢဝ်တူင်ႇႁႅဝ်ႉၶိုၼ်းသုပ်းၶေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလၢမ်းၶၢတ်ႈၵႆၵေႃႈ တိုၼ်းႁၼ်ၸႅင်ႈၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးၼၼ် တႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ႁၢမ်ႉၵႆၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ တေႃႇတေႃႇတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉၼႆ ၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ။

ပေႃးၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၵွၼ်းၵိူင်ႈၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Checks and Balances ၼင်ႇႁိုဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇဝင်ႇဝိူဝ်ႈၵႂႃႇ၊ ႁႂ်ႈပေႃးႁဵတ်းၸွမ်း ၾိင်ႈပိူင် မၢႆမီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႂ်ၵုမ်းထိင်း ၵုမ်းၵွၼ်း မၼ်းၶႃႈလႃႇ၊ ပဵၼ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆးၼႆႉၶိုၼ်း ၵုမ်းၵွၼ်းတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေၵႂႃႇၵုမ်းၵွၼ်းလႆႈၼႂ်း သၽႃးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉၵေႃႈသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇမီးဝႆႉၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶိုင်ႈ ပႃႈယႂ်ႇ ဢွင်ႇပေႉလႆႈၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၵႂႃႇၵုမ်းၵွၼ်းလႆႈ။

ပေႃးၼႆ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးလၢႆၸႄႈဝဵင်းၶႃႈလႃႇ၊ မီး 55 ၸႄႈဝဵင်း။ ၼႂ်း 55 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃးတႄႉ တႃႇ5 ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်သၢင်း၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ၊ မိူင်းလႃး 5 တီႈၼႆႉဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး။ ၵူၺ်းတေၵိုတ်း 50 ၸႄႈဝဵင်း၊ 50 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းလႂ်သမ်ႉမီးၼႃႈတီႈ တႅၼ်းၽွင်း 2 ဢၼ်ၼႆၵေႃႈ တေမီးယူႇ 100 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်း 100 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်းသမ်ႉလႆႈဝႆႉၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇ၊ တေၸၢင်ႈလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇ၊ တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈမႃးၼပ်ႉတူၺ်းလီလီ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တေမီးယူႇ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႇပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶွင်ဝႃႉ မီးယူႇ 6 ၸႄႈဝဵင်း။ တႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ၶွင်ပဢူဝ်း တေမီးယူႇ 3 ၸႄႈဝဵင်း။ ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၶွင် ထၼူႉ တေမီးယူႇ 2 ၸႄႈဝဵင်း။ ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၶွင်ပလွင်ႈ တေမီးယူႇ 2 ၸႄႈဝဵင်း။ ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၶွင်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ တေမီးယူႇ 2 ၸႄႈဝဵင်း မႃးႁူမ်ႈၵၼ်တေမီးယူႇ 15 ၸႄႈဝဵင်း။

ၼႂ်း 15 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းတႆး ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၵႂႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉႁႃႉ ၼႆတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၶဝ်တိုၼ်းၼမ်ဝႆႉ ၸဵမ်ပိုင်းလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈပၼ်ဝႆႉၶဝ် ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ။ ၼၼ်လႄႈ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၶေႉၸွမ်းၶႅင်ႇၸွမ်းၵေႃႈ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉဢမ်ႇမီး၊ ၼႆႉ 15 ၸႄႈဝဵင်း။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းထႅင်ႈ တိူင်းၶိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၸႄႈတွၼ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်တႆးႁဝ်းႁွင်ႉဝႃႈ တိူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၸိူင်ႉၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မီး 5 ၸႄႈဝဵင်း- တူၼ်ႈတီး၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ၾၢႆၶုၼ်ႇ 5 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆးတိုၼ်းဢေႇဝႃႈဢေႇ၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1990 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇႁၼ်ပေႉမႃးသေပွၵ်ႈ။ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼၢၼ်းဝႃႈၼၢၼ်း ယၢပ်ႇဝႃႈယၢပ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး 5 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉၵေႃႈ တႃႇတႆးႁဝ်းတေပေႉ ပႆႇႁၼ်ငဝ်းလၢႆးမၼ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈ။ ပႆႇၸၢင်ႈပေႉလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးထႅင်ႈသင်ၶႃႈလႃႇ၊ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မီးယူႇ 9 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ 9 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးၼပ်ႉတူၺ်းလီလီၼႆ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ 6 ၸႄႈဝဵင်းပၢႆၶိုင်ႈ (13 တီႈၼင်ႈ)၊ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD သမ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢႆၶိုင်ႈ (ဢဝ်ၵႂႃႇ 5 တီႈၼင်ႈ)။ တင်း 18 တီႈၼင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၶဝ် ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးမႃးၼပ်ႉၸႄႈဝဵင်းမၼ်း ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ တေမီးယူႇ 15 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပေႉ ပႆႇၸၢင်ႈပေႉ ပႆႇႁၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေပေႉလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 5 ၸႄႈဝဵင်း၊ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 9 ၸႄႈဝဵင်း။ ပေႃးမႃးႁူမ်ႈၵၼ် မၼ်းတေမီးယူႇ 29 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆး      တိုၼ်းတေပႆႇၸၢင်ႈ ဢွင်ႇပေႉလႆႈ။  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းထႅင်ႈတႅတ်ႈတေႃး ၸွမ်းလူၺ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းမၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈပဵင်း ဢၼ်မီးယူႇတီႈႁိမ်းမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၶၢင်ပဵၼ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၵုၼ်လူင် ဢၼ်တေႃႉတႄႉမီးၸိုဝ်ႈမၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆးယူႇၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ 3 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉၵေႃႈ တႃႇပႃႇတီႇတႆးတေၵႂႃႇဢွင်ႇပေႉလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈ။ ပေႃးမႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း တေမီးယူႇ 32 ၸႄႈဝဵင်း။

ၼႂ်း 32 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆးဢၼ်လဵဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈၶေႉၵူၺ်း ၵေႃႈလီယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေၵႂႃႇၶဝ်ႈၶေႉၵေႃႈလီယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆးၼႆႉမီးပဵၼ်ပုၵ်ႉပဵၼ်ဝႃလူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈ ၵေႃႈလီယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၶဝ်ႈၵေႃႈလီ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။ 32 ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးမႃးၼပ်ႉၸွမ်း 55 ၸႄႈဝဵင်းၼႆ မၼ်းပဵၼ်ၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇယဝ်ႉ။ ၸင်ႇဝႃႈၼႂ်းၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆးတေပႆႇၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉလႆႈ။ တႃႇတေၵႂႃႇၵွၼ်းၵိူင်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ တႃႇတေၵႂႃႇဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ သၽႃးမိူင်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတိုၼ်းႁၼ်ၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢိင်ၼိူဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယႂ်ႇၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇၸွမ်းပိူင်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉမီးသေယဝ်ႉ ၵုမ်ႇၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးဢိူဝ်ႈ၊ ပေႃးဝႃႈၸုမ်းၼႆႉတင်းၸုမ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တႄႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးဢိူဝ်ႈ၊ ၸၢင်ႈၵွၼ်းၵိူင်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢိူဝ်ႈ၊ ၸၢင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈသၽႃးမိူင်းတႆးဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈတေမႃးၼပ်ႉၸွမ်းႁူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းတႄႉတႄႉၼႆ တိုၼ်းပႆႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵွၼ်ႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်တႅတ်ႈတေႃး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလႃးလႃးယဝ်ႉႁႃႉၼႆတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၶႃႈ၊ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈဢမ်ႇမီး၊ မၼ်းၵူၺ်းမီးဢၼ်ပႆႇပဵၼ်ၵူၺ်း။ တႃႇတေပဵၼ်လႆႈသမ်ႉဢီႈသင်ၶႃႈလႃႇ 1.ယူႇတီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁူႉၸၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်း။ ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆႉပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၵူၺ်း၊ တီႈပီႈၼွင်ႉပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 9 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ပိုင်ႈတီႈပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႂ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ၊ ၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ပိုင်ႈတီႈဢၼ် ၵူၼ်းပိူၼ်ႈၵူၺ်းၸၢင်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လဵၵ်ႉၵေႇဢေႇမၢင်ၵႂႃႇ ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇၵူၼ်းတႆးၶွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၸင်ႇတေပဵၼ်ၵၢၼ်ဢိူဝ်ႈ၊ ၸင်ႇတေမီးၽွၼ်းလီတီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈဢိူဝ်ႈ၊ သင်ၸိူဝ်ႉမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ် ဢၼ်ၼၼ်ႉမႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းမႃး။

2.သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းပိၼ်ႇပႅင်လႆႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၊ လုၵ်ႉတီႈပိၼ်ႇပႅင်လႆႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 သေယဝ်ႉ ႁဝ်းသမ်ႉၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးလႆႈလၢႆးၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းမႄး ပွင်ႇဝႃႈ ယူၺ်းၵွၵ်ႉပွႆးၸၼိတ်ႉ၊ ၾိင်ႈပိူင်လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းမူၼ်ႉမႄးလႆႈ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉမီးယူႇ 55 ဝဵင်း၊ မီး 110 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်း 110 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢွင်ႇပေႉၵမ်ႈၼမ် ၽႂ်ဢွင်ႇပေႉၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်၊ ပေႃးပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈမႃးယူႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။

သမ်ႉထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမႃးၶဝ်ႈၵႅဝ်ယူႇ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယႃႉလူႉပႅတ်ႈလႆႈယဝ်ႉ မွတ်ႇႁၢႆပႅတ်ႈလႆႈယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းမႃး။

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉသမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တၵ်းတေလႆႈၾိုၵ်းဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမိုတ်ႈလိုၼ်ႈၸွမ်းၾိင်ႈပိူင် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်ဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈလၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ၸၢင်ႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈၾိင်ႈမိူင်းၵၢၼ်မိူင်းဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၵၼ်တႄႉတႄႉၵၼ်သေယဝ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇပၼ်သဵင်ပၼ်မႄး တွတ်ႈမႄးၼၼ်ႉ၊ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈမႄးပၼ်သဵင်ၼႆႉ ဢမ်ႇလုတ်ႈႁၢမ်းၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉလႄႈသင်။ သမ်ႉမိူဝ်ႈၵႂႃႇပၼ်သဵင်တွတ်ႈမႄးၼၼ်ႉသမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ပဝ်ႇဢၼ်ၽၢင်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈပၢႆႇပႅတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈၽွမ်ႉၵၼ် မေႃႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆတႄႉ မၼ်းတေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယူႇ။

ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းတေပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေၵွၼ်းၵိူင်ႈလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈတေဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ သၽႃးတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပႃႇတီႇတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ တေလႆႈဢွင်ႇပေႉၵွၼ်ႇၶႃႈ။ ပႃႇတီႇတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်မႃး ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီမၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးသမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၶတ်းၶၢၼ်ႉလႆႈ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တေႃႇသူႈလႆႈ ပႃႇတီႇလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈထုင်ႉပဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး 2-3 ဢၼ်မႃးပေႉတီႈယူႇႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇလၢႆလၢႆ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ မႃးမီးယူႇၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁဝ်းလိုပ်ႈပႅတ်ႈ ႁေႃႈပႅတ်ႈ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ႁဝ်းတိုၼ်းမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းမႃးယူႇ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈမေႃၼပ်ႉတူၺ်း ပိူင်ပဵၼ်ပိူင်မီးဢၼ်တႄႉမၼ်း သေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေသူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်လၢႆးၵၢၼ်ၾိင်ႈပိူင် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတၵ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၾိုၵ်းၵႂႃႇ၊ လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် သိုပ်ႇပၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇၽႂ်မၼ်းၼႆၸိုင် ဢမ်ႇႁိုင်ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈၽႅဝ်လႆႈတီႈယိူင်းမၢႆႁဝ်းယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႉတႆႇၶႆႈၵၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

2/7/2020 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ