Saturday, May 18, 2024

ငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းဝူင်ႈထိ 3 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ

Must read

ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် 20 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႉတီႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶိုၼ်ႈ ထိုင် 8000 ပၢႆ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႈမီးႁိမ်းၸမ် 150 ၊ ၽႄႈၸပ်းထိုင် ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးထိုင်ပႃးၵူၼ်းတၢႆ။

Photo Credit ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်းလိၼ်ႉလႅတ်ႉ ၼွင်ပိင် ၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၽႄႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵမ်းၼႆႉ မီး 14 ၵေႃႉ ယႃၶႅၼ်း 4 ၵေႃႉ လုတၢႆ 1 ၵေႃႉ ။ ၵိုတ်း 9 ၵေႃႉ တႄႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့တီႈ ႁူင်းယႃသိုၵ်း တီႈဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း(ဢွင်ႇပၢၼ်း) ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ(ၵလေႃး)  2 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃ တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် 2 ၵေႃႉ၊ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ 1 ၵေႃႉ ၊ တီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႈတီးမီးၵူၼ်းပဵၼ် 4 ၵေႃ့။

- Subscription -

ယွၼ်ႉၼၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုတ့် သင်ဝႃႈတေ လုၵ်ႉဝဵင်းၼိုင်ႈၵႂႃႇဝဵင်းၼိုင်ႈ တေလႆႈမီးဝႂ်ႁပ့်ႁွင်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ၊ ဝႂ်ၵမ်ႉ လွင်ႈႁပ့်ႁွင်းပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸင်ႇတေၵႂႃႇမႃးလႆႈ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇပႃးဝႂ်ႁပ့်ႁွင်းမႃးၼႆ တေလႆႈၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ် 14 ဝၼ်း၊ မင်ဝဵင်းၵေႃႈ ၵုမ်းၵၵ်း 21 ဝၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းယူႇသေတႃႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁူမ်ႇတူမ်းပၢၵ်ႇ၊ ဢမ်ႇယူႇႁၢင်ႇၵၼ် ၶဝ်ႈၵႄႈဢွၵ်ႇၵၢင် မီးပၢင်ၵူၼ်းၶွၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၾၢႆႇၵေႃႇမတီႇ ၵႅတ်ႇၵၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၊ မေႃယႃ လႄႈ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ပၼ်တၢင်းႁူႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉ တိုဝ်းၵမ် ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇ ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်းလူင် သေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်း တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ၶဝ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ် September ၼၼ့် သူင်ႇႁွတ်ႈမႃးတၢင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး 60 ၵေႃႉ ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁပ်ႉဢဝ် ၸွႆႈသူင်ႇပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူင်းၽႂ် မိူင်းမၼ်း။

တႄႇႁူဝ်လိူၼ် April ထိုင်ၵၢင်လိူၼ် September ၼႆ့ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈလတ်းမႃးတၢင်း မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ သေ ႁွတ်ႈထိုင်ၶိုၼ်း မိူင်းတႆး မီး 6000 ပၢႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵၢၼ်ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉ တွၼ်ႈၵုမ်းၵၵ်းတူဝ် ဝႆႉ ၵွၼ်ႇပႆႇသူင်ႇမိူဝ်း ႁိူၼ်းၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်း။ ပေႃးဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇမႃးသေ ၶဝ်ႈၵုမ်းၵၵ်းတူဝ် ႁင်းၵူၺ်းတႄႉ တေၸၢႆႇငိုၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း 4000 ပျႃး ။

တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ။ ပႃႇတီႇလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈတေလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ၼႆၸိုင် ႁႅင်းၵူၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ်  10 ၵေႃ့ၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉတႄႉ မီး 32 လၢၼ်ႉပၢႆ ၊ တၢႆ 9 သႅၼ် 8 မိုၼ်ႇပၢႆ။  ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတႄႉ တေႃႇထိုင် လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ  ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 8000 ပၢႆ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 155  ၵေႃႉယဝ့် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း