Thursday, February 9, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းတႆး

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႈ မိူင်းတႆး ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ

ပီၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈလၢမ်းၽႄႈၸူးၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ပီၼႆႉတႄႉ ၶႅၼ်းသေပီဢွၼ်ပီၵၢႆယူႇဢေႃႈ ၸၢင်ႈတူင်ႉၸၢင်ႈၼိုင်ႈမႃးၽွင်ႈ ။ ၶွင်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သွင်ပီၼႆႉတႄႉ တေဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်တႃႇပၢႆးယူႇလီၼႃႇၼေႃႈ။ ပေႃးဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးလႄႇလႆႈ သုၵ်ႈတိၼ်သုၵ်ႈမိုဝ်းယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ ။ ပီၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းပူၵ်ႉသူပ်းပူၵ်ႉပၢၵ်ႇၵေႃႈ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပီၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်၊ ၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းၽႂ် ?

ၼႂ်းလိူၼ်လုၵ်ႈဢေႃႊၵတ်ႊသ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူင်းတူၼ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထိုင်တီႈရူတ်ႉၵႃး၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းၼမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်ၵၢႆႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ...

လၢႆၸုပ်ႈပၢၼ် ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶီႈၶႃႈ

ယၵ်ႉပိုၼ်းပိုၼ်ႉလင် ၾၼ်ႁၢႆႉၸႃႉ ၽွင်းပၢၼ်ၵျပၼ်ႊၼႂ်းၵႃႈၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၶုၼ်ၼိူဝ်တႆးၼႆႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵႆႉၶႆႈၼႄၵၼ် မီးမၢၼ်ႈတင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ပေႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်း ၶုၼ်ႁၢႆႉၼႆ ပဵၼ်မၢၼ်ႈ ပေႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်းၶုၼ်လီၼႆ ပဵၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၵျပၼ်ႊၼႆႉတႄႉ ဢၼ်မႃး ႁဵတ်းၶုၼ် ၼိူဝ်တႆးၼိူဝ်မၢၼ်ႈ 3 ပီၵူၺ်း။ ၸိူဝ်းၶိုတ်းပၢၼ်ၵျပၼ်ႊတႄႉၵူၼ်းၵႄႇဢႃယု မွၵ်ႈ 70 ပီ ၶဝ်ၵူၺ်း။ ယင်းတေ ဢမ်ႇပေႃး တွင်းလီၵၼ်။ၵွပ်ႈဝႃႈ...

ပိၼ်ႇ! လႅၵ်ႈလၢႆႈ

မိူဝ်ႈလိၼ်ၾႃႉဢႃးၵၢသ်ႇ မိူဝ်ႈၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈသၢႆငၢႆ ငဝ်းလၢႆး ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ မၼုသ်းလူၵ်ႈၵေႃႈ ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈၸွမ်းပၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၸင်ႇတေယူႇလႆႈၸွမ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းဝၼ်းယၢပ်ႈၾိုတ်ႇလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈႁတ်ႉႁႅတ်ႉတူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်း ၵႅပ်ႈၵိတ်ႇလူင်းၵူႈဝၼ်း။ ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်လူၵ်ႈႁွၼ်ႉမႆႈ ၾႃႉၾူၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်မိုဝ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ် ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵိၼ်ပွတ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းတူဝ်ႈတင်းလူၵ်ႈ ထိုင်မႃး 2022 သမ်ႉၵိူတ်ႇမီးမႃးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းရသ်းသျိူဝ်ႊ...

မိူင်းတႆးထုၵ်ႇထႅၵ်ႇ ၸႅၵ်ႇယွႆႈယွၼ်ႉၽႂ်

ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇႁူမ်ႈမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃ မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆးလၢႆႁူဝ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈဝႃႈမီးၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း ပိုၼ်ႉတီႈတွၼ်ႈၼႃႈလိၼ်ၽႂ်မၼ်း မီးလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄလႅၼ်လိၼ်ၽႂ်မၼ်း ပူၵ်းပွင်ၽႂ်မၼ်း လီၸႃႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တူၵ်းတႅမ်ႇ မၢၵ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽူလ်လႆႈမၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၽႃးသီ(ၶွၼ်ႇ) ဢၼ်ဢဝ်မႃးပူၵ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လႄႈမိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်းၵေႃႈၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇၽွင်းပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၽွင်းမိူင်း။ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလူင်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႃႈႁိူၼ်း ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸၢင်ႈ(မေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်း) ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပဵၼ်ၽူလ်ၽွလ်းလႆႈ ဢၼ်သၢင်ႈပၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းလႆႈမီးယူႇမီးၵိၼ်လႄႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်သူၼ်ႇတူဝ်...

ၶႄႇၽိူၵ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းတႆး

(ၶူၼ်ႉတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိုၼ်းဝၼ်းမိုၼ်ႉသိုၼ်း) ဝၢႆးၶႄႇလႅင်ယိုတ်းလႆႈဝဵင်းလူင် ပိူၺ်ႊၵျိင်ႊသေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူၵ်းပွင်ယိပ်းၵမ်မိူင်းၶႄႇတင်းပိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ် ဢွၵ်ႉထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ  1949 ၶႄႇၽိူၵ်ႇ သူႈဢမ်ႇလႆႈ ၵႃႈလႆႈငိူင်ႉထွႆႇဢွၵ်ႇပွတ်းတၢင်းၸၢၼ်း ၶၢမ်ႈပၢင်လၢႆႇပၢႆႈၵႂႃႇ တီႈၵုၼ် ထႆဝၼ်း။ တပ်ႉမၢႆ 8 တပ်ႉမၢႆ 25 တပ်ႉမၢႆ 93 ၶွင်ၶႄႇၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းသမ်ႉ လႆလူၼ်ႉပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး။ ၽွင်းၾၢႆႇလႅင်တင်းၾၢႆႇၽိူၵ်ႇ...

ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၻလၢၼ်ႇ) ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽဝ်ႁိူၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸွႆႈယိုဝ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ဝႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၻလၢၼ်ႇ ၼႆသေ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးၽဝ်ႁိူၼ်းယေး မၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမႃးယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇ။ မၼ်းၸၢႆးၸိုဝ်ႈ ဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ ယူႇဝၢၼ်ႈ ပႄးယိၼ်းတွင်ႇ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမႃးယိုဝ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်းယိုဝ်းတွပ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ ၵူၼ်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း 7 ႁဵင်ပၢႆ မိူင်းတႆး ပႃး 90 ပၢႆ

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းမႃး 7,200 လင်ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  မိူင်းတႆး ပႃး 90 လင်ပၢႆ ၸုမ်း Data For Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ၸုမ်း Data for Myanmar ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၶိူဝ်းယႂ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 50 ပၢႆ လူႉတၢႆ ၸမ် 20 ယဝ်ႉ။ ၽူႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ/ မႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေ ပီၵၢႆၶႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾႆးၾႃႉတေၶၢတ်ႇဝူင်ႈၼိုင်ႈ  ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ တေတတ်းၾႆးၾႃႉ တႃႇ 1 ဝူင်ႈ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉ  ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်  တေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2022  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးလွင်ႈၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၵၢၼ်ယိုတ်းမိူင်း ပၢႆးၸိူင်းသိုၵ်းလႄႈၽႅၼ်လၢႆးတိုၵ်း

ၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈတၵ်းတေႁၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈတိတ်းတၢမ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပၢင်တိုၵ်းရသ်းသျိူဝ်ႊ ပိုတ်ႇသိုၵ်း ၶဝ်ႈယိုတ်းၸိုင်ႈမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ ဢမ်ႇဝႃႈဢီႊယူႊ EU ဢၼ်မီးႁႅင်းသိုၵ်းပဵၼ် ၼေႊတူဝ်ႊ NATO လႄႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇဢဝ်သိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်သေတႃႉ ရသ်းသျိူဝ်ႊၵေႃႈလႅပ်ႈႁၢင်ႈဢမ်ႇၵဵင်ၵူဝ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈၼေႊတူဝ်ႊၵေႃႈမုင်ႈၵႆတူၺ်းယၢဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၵိူတ်ႇပဵၼ် ပၢင်သိုၵ်းလူင် ၶွင်လူၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈၾၢင်ႉတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ရသ်းသျိူဝ်ႊ ဝလႃႊၻီႊမီႊရ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇထႅင်ႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 22-25/2/2022 ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢူၺ်းလီ PDF  ၾၢႆၶုၼ် - မိူင်းပၢႆး  လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆး မိူင်းယၢင်းလႅင် ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထႅင်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ ။   ၵူၼ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ PDF လႄႈ တီႉၺွပ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ RC သွင်ၸဝ်ႈ

မုၼ်ၸဝ်ႈရူဝ်ႊမႅၼ်ႊၶႃႊတူဝ်ႊလိၵ်ႉ Roman Catholic (RC)  2 ၸဝ်ႈ ၼမ်းၵႃး 4 လမ်း၊ လုၵ်ႉတၢင်းလွႆၶေႃ (ယၢင်းလႅင်) မႃးၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ PDF ၼႂ်းၾူၼ်းလႄႈ တီႉၺွပ်းဢဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်ဝႆႉမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21/2/2022 ဝၼ်းၸၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၶႂၢၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈ 7 ၸႄႈတွၼ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးဝႆႉ 13 ၸႄႈတွၼ်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢၼ်းၶိုင်ၸႅၵ်ႇသေထႅမ်ထႅင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမႂ်ႇ 7 ၸႄႈတွၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တေပဵၼ် 20 ၸႄႈတွၼ်ႈ။ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မီး 7 ၸႄႈတွၼ်ႈ ။ ပဵၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး၊...

ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈပိုတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 26 ဝဵင်းၼၼ်ႉ သင်ႇပိုတ်ႇ 14 ၸႄႈဝဵင်း

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ 14 ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ။ ပဵၼ်ဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မၢၼ်ႈပဵင်း၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ၵဵင်းတုင်လႄႈ မိူင်းယွင်း - ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img