Saturday, May 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းတႆး

ၶႄႇၽိူၵ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းတႆး

(ၶူၼ်ႉတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိုၼ်းဝၼ်းမိုၼ်ႉသိုၼ်း) ဝၢႆးၶႄႇလႅင်ယိုတ်းလႆႈဝဵင်းလူင် ပိူၺ်ႊၵျိင်ႊသေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူၵ်းပွင်ယိပ်းၵမ်မိူင်းၶႄႇတင်းပိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ် ဢွၵ်ႉထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ  1949 ၶႄႇၽိူၵ်ႇ သူႈဢမ်ႇလႆႈ ၵႃႈလႆႈငိူင်ႉထွႆႇဢွၵ်ႇပွတ်းတၢင်းၸၢၼ်း ၶၢမ်ႈပၢင်လၢႆႇပၢႆႈၵႂႃႇ တီႈၵုၼ် ထႆဝၼ်း။ တပ်ႉမၢႆ 8 တပ်ႉမၢႆ 25 တပ်ႉမၢႆ 93 ၶွင်ၶႄႇၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းသမ်ႉ လႆလူၼ်ႉပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး။ ၽွင်းၾၢႆႇလႅင်တင်းၾၢႆႇၽိူၵ်ႇ...

ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၻလၢၼ်ႇ) ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽဝ်ႁိူၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸွႆႈယိုဝ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ဝႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၻလၢၼ်ႇ ၼႆသေ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးၽဝ်ႁိူၼ်းယေး မၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမႃးယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇ။ မၼ်းၸၢႆးၸိုဝ်ႈ ဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ ယူႇဝၢၼ်ႈ ပႄးယိၼ်းတွင်ႇ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမႃးယိုဝ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်းယိုဝ်းတွပ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ ၵူၼ်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း 7 ႁဵင်ပၢႆ မိူင်းတႆး ပႃး 90 ပၢႆ

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းမႃး 7,200 လင်ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  မိူင်းတႆး ပႃး 90 လင်ပၢႆ ၸုမ်း Data For Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ၸုမ်း Data for Myanmar ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၶိူဝ်းယႂ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 50 ပၢႆ လူႉတၢႆ ၸမ် 20 ယဝ်ႉ။ ၽူႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ/ မႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေ ပီၵၢႆၶႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾႆးၾႃႉတေၶၢတ်ႇဝူင်ႈၼိုင်ႈ  ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ တေတတ်းၾႆးၾႃႉ တႃႇ 1 ဝူင်ႈ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉ  ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်  တေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2022  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးလွင်ႈၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၵၢၼ်ယိုတ်းမိူင်း ပၢႆးၸိူင်းသိုၵ်းလႄႈၽႅၼ်လၢႆးတိုၵ်း

ၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈတၵ်းတေႁၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈတိတ်းတၢမ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပၢင်တိုၵ်းရသ်းသျိူဝ်ႊ ပိုတ်ႇသိုၵ်း ၶဝ်ႈယိုတ်းၸိုင်ႈမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ ဢမ်ႇဝႃႈဢီႊယူႊ EU ဢၼ်မီးႁႅင်းသိုၵ်းပဵၼ် ၼေႊတူဝ်ႊ NATO လႄႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇဢဝ်သိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်သေတႃႉ ရသ်းသျိူဝ်ႊၵေႃႈလႅပ်ႈႁၢင်ႈဢမ်ႇၵဵင်ၵူဝ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈၼေႊတူဝ်ႊၵေႃႈမုင်ႈၵႆတူၺ်းယၢဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၵိူတ်ႇပဵၼ် ပၢင်သိုၵ်းလူင် ၶွင်လူၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈၾၢင်ႉတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ရသ်းသျိူဝ်ႊ ဝလႃႊၻီႊမီႊရ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇထႅင်ႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 22-25/2/2022 ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢူၺ်းလီ PDF  ၾၢႆၶုၼ် - မိူင်းပၢႆး  လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆး မိူင်းယၢင်းလႅင် ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထႅင်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ ။   ၵူၼ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ PDF လႄႈ တီႉၺွပ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ RC သွင်ၸဝ်ႈ

မုၼ်ၸဝ်ႈရူဝ်ႊမႅၼ်ႊၶႃႊတူဝ်ႊလိၵ်ႉ Roman Catholic (RC)  2 ၸဝ်ႈ ၼမ်းၵႃး 4 လမ်း၊ လုၵ်ႉတၢင်းလွႆၶေႃ (ယၢင်းလႅင်) မႃးၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ PDF ၼႂ်းၾူၼ်းလႄႈ တီႉၺွပ်းဢဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်ဝႆႉမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21/2/2022 ဝၼ်းၸၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၶႂၢၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈ 7 ၸႄႈတွၼ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးဝႆႉ 13 ၸႄႈတွၼ်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢၼ်းၶိုင်ၸႅၵ်ႇသေထႅမ်ထႅင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမႂ်ႇ 7 ၸႄႈတွၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တေပဵၼ် 20 ၸႄႈတွၼ်ႈ။ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မီး 7 ၸႄႈတွၼ်ႈ ။ ပဵၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး၊...

ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈပိုတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 26 ဝဵင်းၼၼ်ႉ သင်ႇပိုတ်ႇ 14 ၸႄႈဝဵင်း

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ 14 ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ။ ပဵၼ်ဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မၢၼ်ႈပဵင်း၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ၵဵင်းတုင်လႄႈ မိူင်းယွင်း - ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်း...

ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉမီးလၢႆမူႇလၢႆၵိူင်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵၼ်လႆႈ

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၼပ့်သၢင်ႈ ထတ်းသၢင်တူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၵႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် မီးလွင်ႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ပေႃးမႃးၸင်ႈၵၼ်တူၺ်းၵေႃႈ လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၼၼ့် ဢမ်ႇပေႃးမီးသေ လွင်ႈယွမ်းလူင်း ပ တိတ်ႈၶၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပၼ်ႁႃ ၵိူတ်ႇယႂ်ႇမႃးလိူဝ်တွၼ်း ၵူႈမိုဝ့်ၵူႈဝၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ၵူႈၵေႃ့ၶိင်းၵူၼ်းၵေႃႈ တေၾၢင့်မႅၼ်ႈၵၼ် ယူႇ။ ငဝ်ႈငႃႇ...

ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ NLD မိူင်းတႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

လုင်းၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းထၢတ်ႈလႄႈၾႆးၾႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ 52(ၵ) ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2021  ဝႃႈ လုင်းၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင်   NUG လႄႈ CRPH ၼႆသေ ပိူတ်ႇလိူင် ဢဝ်ၽိတ်း တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမိူင်းယု။ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ NLD တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းယု...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးတႄႉႁိုဝ်?

ယူႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးမႃးယူႇတီႈၸဵင်ႇ Geopolitics  ဢၼ်ဝႃႈ ပၢႆးမိူင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃသေ ဝူၼ်ႉၸိုင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵၢင်းလွတ်ႈလႆႈ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ တေမီး 3 ၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူင်းၼိုင်ႈ တေပဵၼ် US ထႅင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တေပဵၼ် ရတ်ႉသျိူဝ်ႊလႄႈ မိူင်းၶႄႇ တေမီး 3 ၸိုင်ႈမိူင်းလူင်ၼႆႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵမ်းမိူင်းမိူင်းၼႆၸိုင် မိူၼ်ၸိူင်ႉ မိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢႆးလင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ဝၢႆးလင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၊ တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူဝ်ႈမိူင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊လွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ၶူဝ်လမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ လဵပ်ႈပၼ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်းယူႇတၢင်းဝၼ်း။ ၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်း မူႇၸေႊ ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မီး 100 ပၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးထိုင် 191 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 34 ၵေႃႉသေ တီႈဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း(ဢွင်ႇပၢၼ်း) သမ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 404 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ မီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img