Saturday, May 18, 2024

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းတင်ႈတူဝ်လႆႈ ဝႆးၽႂ်းၼၼ်ႉ ၶိုင်ၶဝ်ႈႁိပ်ႇ မိပ်ႇဢဝ်ၼင်လိၼ်တႆး

Must read

သင်ဝၢႆႇယၵ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်း ပၼ်ႁႃငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈႁိုင်မႃးၼိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉ ၸႃႉ မႃးၵူႈဝၼ်း ၼႃႇလိူဝ်သေၵႃႈပူၼ်ႉမႃး တိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်း ၵေႃႈႁူႉၵႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ၵုမ်ႇမိုင်ႉႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၺ်းၼႆ ၼင်လိၼ်ႁဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈမႃးႁိမ်ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ  ။

Photo SHRF-ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁႃတီႈၵတ်းယဵၼ်

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းတႆးႁဝ်းမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႅတ်းသႅဝ်းမီးႁႅင်းၵူႈၽၢႆႇ။ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉ ႁႅင်းသိုၵ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းမီးႁႅင်းသိုၵ်း ၼမ်မႃးယဝ်ႉ ယင်းသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ၶိၼ်လၢတ်ႈၶိၼ်ႁဵတ်းၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ ႁင်းၶေႃၶေႃလူးၵွၼ်ႇ ။ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း ပိူင်ပဵၼ်တေႉမၼ်းၸိုင် ယၢမ်းလဵဝ်တေလႆႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၼိူဝ်တႆး (ဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ်တႆး) ။  ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တႃႇလႆႈလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႉႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းလႆႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငၢမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇယွၼ်း ၸႄႈမိူင်း ။ ပေႃးလႆႈၸႄႈမိူင်းမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇယွၼ်းတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၽႄၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းတႆးၵႂႃႇ လွင်ႈၼႆႉ တေႁၼ်ၵၼ်မႃး ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ။

- Subscription -

ပေႃးႁဝ်းမႃးၵွၵ်းတူၺ်းၶိုၼ်း ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်းမူတ်းတင်းပိုၵ်း ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈမႃးပိူင်ႈၵၼ်တီႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ။ ဢၼ်တေၶႂၢင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ ပေႃးလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁဝ်းၶႂၢင်ၵၼ်ၵေႃႈ ၽွၼ်းၸႃႉဢၼ်ၸွမ်းမႃး ၽၢႆႇလင်ႁဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈႁၼ် တႆးႁဝ်းတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈ ၽၢတ်ႇၽေ ၵၸၢၵ်ႇ ၵၸၢႆ သူၼ်ႈသိၼ်းသၢၼ် ။ တေလႆႈႁၼ်တႆးႁဝ်းပဵၼ် ဝႆႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းပႅတ်ႈ  မိူၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢမ်ႇမီးတီႈယိပ်း တီႈၵမ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် ယူႇသဝ်း သွၼ်ႉႁူမ်ႈပိုင်ႈဢိင်ၵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇ တႅၵ်ႇၸတ်ႉၵၼ် မေႃထွမ်ႇသူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်း  မီးလွင်ႈသင်မႃးၵေႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးမိူင်းၵေႃႈ မိူၼ်မီးမိူင်းႁင်းၶေႃၶေႃ။

ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၼႃႈလိၼ်ၼႆၵေႃႈ မိူၼ်မီးၼႃႈလိၼ်ပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈထိုင်မႃးယၢမ်းၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃးလႆႈႁၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်ၼႆၵေႃႈ ႁဵတ်းတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း။ ၼင်ႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ်ပေႃး တေၸုၵ်းၵႂႃႇ မၼ်ႈ႒ၵိုမ်း႒ၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈ။  ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် ၼႃႈတီႈသုၼ်ႇၽွင်းငၢမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တူၵ်းယွၼ်း တင်ႈၸႄႈမိူင်း သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း လႆႈႁၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်း ဢိၵ်ႇတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၶဝ်ႈႁိပ်ႇဢဝ်ၼင်လိၼ်မိူင်းတႆး ယွၼ်းပူၵ်းတင်ႈၸႄႈမိူင်း ၼင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁိမ်ဢဝ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ် ၼင်ႇၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉသေ ႁတ်းတေႃႇသူႈတိုၵ်းတေႃး ၵူႈၽၢႆႇၵူႈတၢင်း တေလႆႈႁၼ်ၸိူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၶတ်းၸႂ် တႃႇပုၼ်ႈပၢင်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ် ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၼင်ႇၼႆ ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇ မီး မိူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းမီးမိူင်းမႃး မီးယဝ်ႉသမ်ႉ တႃႇပႆႉပႃးၵႅတ်ႇၶႄ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်မၼ်းၼႆၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇ ၊ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယွင်ႈပိူၼ်ႈ သႄႉသွမ်းၶိုၼ်းၶိူဝ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းတေ ႁူႉပွင်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၵူၺ်း။

Photo Credit to Owner-ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတႆးပၢၼ်ၵွၼ်ႇ

တႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ႁၵ်ႉသႃ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဢၼ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉသႃ ထိင်းသိမ်းပႃးလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃး သႃႇသၼႃႇ တီႈၵိူဝ်းယမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၵ်ႉသႃပႃး ပိုၼ်း ဢၼ်ၵိုၵ်းႁဝ်းမႃး ၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇ။ ပဵၼ်သင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸမ်ဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆ ၸူမ်ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇၵမ်း လွႆးလွႆး ယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉ သင်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆး ယွမ်းလူင်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆၵေႃႈ တူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉ ၵတ်းယဵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈသေပိူင်။ ယႃႇဝႃႈတေပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မုၼ်းလႅင်းလႃႈ ။ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူႉၵွႆတူၵ်းသုမ်း တူၵ်းယၢၵ်ႈ တူၵ်းၽၢၼ် ၶၢၼ်ၸႂ် တူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈၵူႈလွင်ႈ ၼပ်ႉသၢင်ႈၸွမ်း ပေႃးဢမ်ႇၶိုတ်းလႆႈ၊ ပေႃးလႆႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈ ပႅတ်ႈတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးသေ ၶၢမ်ႇၽၢတ်ႇယၢၼ်မိူင်းတႆးၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးလူၺ်ႈယွၼ်ႉသင်လႃႇ ပဵၼ် ၶေႃႈထၢမ်ဝႆႉယူႇ၊ ၸုမ်းတႆးႁဝ်းမီးၼမ်တႄႉမႅၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇပုၼ်ႈပၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ႁဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဢႄႇႁႅင်းပူၼ်ႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်ႉၶမႃး တေႃႇ ထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပေႃးႁဝ်းမႃး တူၺ်းၶိုၼ်းယၢမ်းလဵဝ် မိူၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႆႈယူႇသဝ်းသေ ၶၢႆႉၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇယၢၼ်ပႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃးတေမီးတၢင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢႃႇၼႃႇၼႆႉမိူၼ်တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽႂ်တင်ႈတူဝ် လႆႈဝႆးၽႂ်းၵေႃႈ မၼ်းသႃႇ၊ ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်လႃႇပေႃးၼႆၸိုင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ တင်ႈတူဝ်လႆႈ မီးႁႅင်းၼမ်မႃးယဝ်ႉ ယွၼ်းတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုင်ၽၢတ်ႇၽႄဢွၵ်ႇမိူင်းတႆးၵမ်းသိုဝ်ႈ ၽႂ်ႁိုဝ်တေႁတ်းသၢၼ်ၶတ်း ၸိူဝ်းၶဝ် လွင်ႈၼႆႉတႃႁၼ်တူဝ်ထူပ်းမႃးယဝ်ႉ၊ ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်ၵႆႉယၢမ်ႈ ငိၼ်း ၵၼ်ဝႃႈ “ၽႂ်တိုၼ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ မၼ်းလႆႈၵိၼ်ၼမ်၊ ၽႂ်လႅတ်းဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ မၼ်းလႆႈ ၵိၼ်ၵႂၢင်ႈ၊ ၽႂ်ယၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ တေတူၵ်းတီႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ၊ ၽႂ်ထိုင်ဢွၼ်တၢင်း ၵေႃႈ မၼ်းၸဵဝ်းလႆႈၵိၼ်” မိူၼ် ၼၼ် တေႉတေႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵဝ် မီးဢႃႇၼႃႇသေ ၸႅၵ်ႇၽႄၵၼ်ယူႇသဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းတႆး ႁဝ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸိုင် ဢႃႇၼႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယိုင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇၶဵင်ႇတႃႉပိူၼ်ႈလႆႈ မိူၼ်ၵႆႇၶၼ်ၵေႃႉလွႆ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ပႆႇထိုင်ယိူင်းမၢႆ ႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း “မိူၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈမၢင်ၵေႃႉ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ တၢင်းသိူဝ်းမႃးတင်းၸူဝ်ႈ တင်းၸၢတ်ႈသေ ဢမ်ႇပႆႇထူပ်းႁၼ်တၢင်းသိူဝ်းၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၊ ပေႃးတေဝႃႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမေႃပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ  ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇတွၼ်ႉ ယၢမ်ႈထူပ်းတၢင်းသိူဝ်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ။

ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၵႄႈၵၢင်တႆးႁဝ်း လႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇမေႃပွႆႇဝၢင်း ၵုမ်ႇလၢတ်ႈၶိုၼ်း လွင်ႈဢမ်ႇလီၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃးသေ ဢမ်ႇႁႃလွင်ႈဢၼ်တေထူပ်းမိုဝ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈပေႃးၼႆ တႃႇယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ဝႆႉလွင်ႈယၢပ်ႇတေႉတေႉ ၊ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းမေႃၵဵပ်းဝႆႉၼႂ်းၸႂ် ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၵၢၼ်ႁဝ်းၶၢဝ်းၼႃႈ လွင်ႈမၢင်လွင်ႈၼႆႉတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ထႅင်ႈၵူၺ်းၼႆသေ ႁႃလွင်ႈ ဢၼ်တေပဵၼ်ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းပေႃးၼႆ ဝၼ်းၼိုင်ႈတေၸၢင်ႈထိုင် ယိူင်းမၢႆႁဝ်းလႆႈယူႇ။

မိူင်းလၵ်းမိူင်းႁဝ်း ယႃႇၵုမ်ႇမိုင်ႉမဝ်းၸွမ်းဢႃႇၼႃႇသေ ပၼ်ပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၶုၼ် ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတႆး ဢမ်ႇပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ထိုင်တီႈမိူင်းတႆး ပေႃးလႆႈတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ။  သၢႆမႄႈၼမ်ႉၵဵဝ် ၸင်ႇလႆႈ တူၵ်း ၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ။  ပၢင်ႇဢူလူင် (ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ) တူၵ်းၵႂႃႇတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူင်းတႆးသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢူၼ်ၵဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်း လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇပွင်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၵူၺ်း ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢိင်ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃးယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ  ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈ ၸႂ်လဵဝ် ၵၼ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈယႂ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ထူပ်းမိုဝ်း ၊ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆႁဝ်း ၼၼ်ႉ မီးတီႈလွင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ ႁႅင်းထၢတ်ႈၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ တႃႇဢဝ် မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတီႈႁႅင်း ထၢတ်ႈၸႂ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ႁဝ်းလူမ်ႉယဝ်ႉ ယႃပေၵူဝ် လွင်ႈဢၼ်တေလႆႈ‌လုၵ်ႉၶိုၼ်း သင်ဝႃႈလႆႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉ ဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် လႆႈ တႃႇတေလူႉၵုၼ်ႇပင်းၵႂႃႇတႃႇသေႇ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းၼင်လိၼ် 6,2500 လၵ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈ တၢင်း ပဵင်းဝႆႉတႃႇသေႇ ၊ ဢမ်ႇမီးမိူင်းလႂ်ၶႃႈလေႃႇဢၼ်ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၵႃႈတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢဝ် ႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ်ဢမ်ႇႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ဢမ်ႇႁၵ်ႉတူဝ်မၼ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း၊   ဢၼ်ၶႃႈၶႆႈမၢႆထိုင်တႄႉ မိူၼ်ႁဝ်းၼဵပ်းမၢၵ်ႇတုမ်ႇသိူဝ်ႈၽိတ်း ႁူၺ်ႇဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၽိတ်းႁူၺ်ႇလဵဝ် ၵူၺ်းၵေႃႈ မၼ်းၽိတ်းၵႂႃႇမူတ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း