ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တိူဝ်းၼမ်မႃး

0
354

လုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်တိူဝ်းမႃး 29 % ဝႃႈၼႆ။


Photo by Nang Hseng Phoo/ SHAN- ယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉ ႞ မႃးၽိုၼ်ႉတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းၽႄၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆး ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်တိူဝ်းမႃးလိူဝ် 29 % ဝႃႈၼႆ။

“ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မီး 31 သႅၼ်ပၢႆ။ ပီ 2020 ၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းမႄး မီး 35 သႅၼ်ပၢႆ။ ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်းၼႆ ၼမ်မႃး 28.8 %” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢႃယုတဵမ် 18 သေ တေလႆႈပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ မီးယူႇ 4 သႅၼ်ပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ဢၼ်တေပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သမ်ႉမီး 4 ႁဵင်ပၢႆ ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်ဢၼ်မႃးယူႇသဝ်းပူၼ်ႉ 90 ဝၼ်းၼၼ်ႉမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈတေပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈပီၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇတင်ႈ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းတပ်ႉ။ တေဢွၵ်ႇတင်ႈ ၼွၵ်ႈတပ်ႉၶဝ် ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE