Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တူၼ်ႈတီး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၸႅင်ႈသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ သင်ဢမ်ႇၸႅင်ႈသေၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၸိုင် တေထုၵ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ဝႃႈ ၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း - ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   ၽႂ်မီးၶႅၵ်ႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းမႃးလိုဝ်ႈသဝ်း ႁဵတ်းၶႅၵ်ႇဝႆႉ...

ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ်  ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ ၵမ်း  34 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၾၢႆႇမိူင်းထႆးပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ဢၽိၶျဵတ်ႉ သိုဝ်ႉသတ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇၸူဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈမူႇၸုမ်း  တီႈႁူင်းႁႅမ်းတူၼ်ႈတီး (တွင်ႇၵျီးႁေႃႇတႄႇ) ။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 29။  ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ၵႃႉၶၢႆ လႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်၊...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇယႅၵ်ႇၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်းလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်   လုၵ်ႈၼိုင်ႈ    ပလိၵ်ႈတၢင်း (မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ သဵင်လင်ဝႃႈလင်ယဝ်ႉၶႃႈ။  တီႈမီးပွႆႉၵၢင်ဝဵင်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးဝၢင်းမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵႃး မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇၼႆဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇပၢႆႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး

 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO  ၵဵပ်းသိုၵ်း ၊ ၶဝ်ႈ၊ ငိုၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ပူင်း ပၢင်လွင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၵ်းထႆး  ။ လိူၼ်မေႊ - လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် တုမ်ႉယွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉ/ သူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  သင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း  ၊  ၶၢဝ်းၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈသမ်ႉသုင်ႁႅင်း  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁပ်ႉ/သူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉ/ သူင်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း။  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆ...

ၸုမ်းသိုၵ်း SYFDA Ranger ၾၢင်ႉၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ယႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 14 /5/2022 ဝၼ်းသဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယႂ်ႇၼမ် ယႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူဝ်မီးၽေးထိုင်တူဝ် SYFDA Ranger တပ်ႉသိုၵ်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ယူႇတီႈၸုမ်း SYFDA Ranger သေဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈလွတ်ႈၽေးၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပိူင်လူင်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။  ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸၢၵ်ႈႁႄႉမၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး

 တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸၢၵ်ႈဢၼ်တေႁႄႉပၼ်လႆႈ မၢၵ်ႇမဵဝ်းမေႃတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ သႂ်ႇယူႇ - ၵူၼ်းၼႂ်းသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈ။ “ၶဝ်တၢပ်ႈၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉသေ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇလုမ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတၢပ်ႈပၼ်ဢေႃႈ။  ၶဝ်တမ်ႉဢမ်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်းၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈပဵၼ်ၸၢၵ်ႈမဵဝ်းသင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ။ လႆငိၼ်းဝွင်းဝႅင်းဝႃႈ တေတၢပ်ႈပၼ်ၵူႈလုမ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႄႉပႆႇႁၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈပႃးၶႃႈၼေႈ ”- ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉပိုတ်ႇႁူင်းငဝ်း (ရုပ်ရှင်ရုံ) ၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်း ဢမ်ႇမီး

ႁူင်းတူၺ်းငဝ်း ယူၵ်ႉသျိၼ်ႇ ၵူႈဝဵင်းဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်သင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈမိူင်းပုၼ်ႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇၼႄၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းလင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်း မႃးတူၺ်း။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်သင်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/4/2022 ၼႆႉတင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတူၺ်းမၼ်း။ ၸဵမ်ပိူၼ်ႈၸဵမ်ႁဝ်းၼေႃ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈတူၺ်းဢေႉ ”- ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်းႁူင်းၼႄငဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၼႄငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ပႃး ၸၢႆးၸိူင်း ၼၢင်းၸိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၶွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ၸူးၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈသူင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၽႂ်မၼ်း  ၼိုင်ႈယွမ်ႇ (နယ်မြေ) လႂ် 25 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်လႄႈ ဝၼ်းပိၵ်ႉပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ။ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၶဵင်ႇႁူတ်းၼမ်ႉ လဝ်ႇမူၼ်ႈ(မၢၼ်ႇတၢပ်ႈ) လူင်  ၼႂ်းၵႄႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးတင်း လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ (သစ်တောရပ်ကွက်) ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႃႈၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ၵႃး /ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ပွၵ်ႈပၢႆႁိုတ်းထႃႉလႃႇပႃးၸဝ်ႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးထႅင်ႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈၵဵၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တူၼ်ႈတီး - ႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း  ရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ထၢမ်...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပီၼႆႉ ၼမ်ႉႁႅင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်တၢင်ႇပီ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်ႉၸၢင် လွႆလႅမ် တူၼ်ႈတီး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉမေႃႇၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈၸဝ်ႉ ႁႅင်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ။ ၼမ်ႉၼွင်မျႃႉၵၢၼ်သႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပီၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးဝၢႆးလင်သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၵႂႃႇၼမ်ႉၸင်ႇတေတႄႇယၢပ်ႇ၊ ပီႈၼႆႉတႄႉတႄႇဢဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉမႃး  ၼမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးယဝ်ႉ ၸဵမ်ၼမ်ႉမေႃႇ ၼမ်ႉတိုင်း ႁႅင်ႈၵူႈတီႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။   “တႄႇဢဝ် လိူၼ်သီႇတႆး လိူၼ်ႁႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ်  ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွင်တပ်ႉၵွင် ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ ၵႃး 10 လမ်းပၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မုင်ႈၼႃႈၸူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းလိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း  ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တီႉၺွပ်းပႃးၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉယဝ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇယူႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။ “ ၶဝ်လမ်းတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ပိူင်လူင် ဢၼ်ယၢမ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းသိုၵ်းတႄႇယိုတ်းမိူင်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉၶႃႈၼေႈ။  ၽွင်းပိူၼ်ႈထၢင်ႇဝႃႈငဝ်းလၢႆးယဵၼ်ယဝ်ႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇတီႉယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇမႃးႁႃလမ်းတီႉၶိုၼ်း တင်းၶမ်ႈတင်းၶိုၼ်းဢေႃႈၼႆႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပႃးတင်းၼၢင်းယိင်း လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢၼ်ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ။ ”မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ...

မႄႈမၢၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ လဵင်ႉလုၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ထိုင်မႃးတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ၼၼ်ႉ ပႃးမႄႈမၢၼ်းမႃး 4 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လဵင်ႉ လုၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ၊ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ တေၵိူတ်ႇလိူၼ်ၼႃႈလႄႈ  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်။ ဝၼ်းတီႈ 21/3/2022 ၼႆႉ မႄႈမၢၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီး တီႈဝတ်ႉပီႇတၵၢတ်ႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး...

ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း TGF တူၼ်ႈတီးပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇမူၼ်ႈလိုမ်းတူဝ်ၸွမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း

ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး Taunggyi Guerilla Force TGF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၸၢၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်း ATM ၶွင်ယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ  KBZ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆဢိတ်းဢွတ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသမ်ႉ လိုပ်ႈလမ်းၸွမ်းလင်ၶဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတၼ်းႁူႉတူဝ်။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

Latest news

- Advertisement -spot_img