Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ  ၾၢင်ႉလွင်ႈၵႂႃႇမႃးႁိမ်းၸမ်တီႈသိုၵ်း/ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယူႇသဝ်း

Must read

သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ႁၢမ်ႈယူႇၸမ် ၵႂႃႇမႃးၸွမ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ  ဝႃႈၼႆ။  

Photo CJ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1/2/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  SYM.UGPDF ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၽႅၼ် တေပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈ 2 ၵမ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၼႆႉသေ ပေႃးတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်းၼႆ တီႈလုမ်း သၽႃး၊ ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  လုမ်းလႄႈ ႁွင်ႈသဝ်း (အိမ်ရာ)  ၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇ ။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႄႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈယႂ်ႇ တႄႉဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၶႃႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SYM -UGPDF ၼၼ်ႉပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ-   ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း သူဝ်းဝိၼ်း တိုၵ်ႉမီးတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယူႇတႄႉ မၢၵ်ႇတေတႅၵ်ႇထႅင်ႈ 2 ၵမ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးဝႄႈလႆႈတႄႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႄႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း       ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၽႂ်မီးၶႅၵ်ႇ  မႃးလိုဝ်ႈသဝ်း၊ ႁဵတ်းၶႅၵ်ႇဝႆႉ တၵ်းတေလႆႈ တၢင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇ၊ သင်ဝႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈၸူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်း ၵွၼ်း ပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇၸိုင် သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃး တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃး ဝႃႈၼႆသေ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ  တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ႁဝ်းၶႃႈ မီးၵူၼ်းပဵၼ် တႃႇတေဢဝ်ၵႂႃႇယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ သမ်ႉမီးၶၢဝ်ႇသုၵ်ႉသၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆ  တႃႇတေမိူဝ်းၼွၼ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ တေၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈလူင် ယၢပ်ႇဝႆႉဢေႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇၼိမ် ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ သုင်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃး သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈလႅၼ်ႈၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁႂ်ႈႁွတ်ႈႁိူၼ်းၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။  ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၼွၼ်းလိုဝ်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ။ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း