TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇထပ်းၵၼ်ႁႅင်း ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ပေႃးဢမ်ႇၵိုၼ်း

104

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁႅင်း။

ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း

ၸၢႆးဢၢႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇၵိုၼ်းသေဢိတ်းၶႃႈ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်း ၵၢတ်ႇၼႆႉ ပိၵ်ႉတင်းထႅဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ႁတ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇ ၵူဝ်သိုၵ်းတဢၢင်း မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်ၼႆႉ သိုၵ်းၶဝ် မႃးၸႅၵ်ႇၵၢတ်ႉၶဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵူႈႁၢၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵိုၵ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉၶႃႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၢတ်ႉၶဝ်ႁႂ်ႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ပၢႆလိူဝ်ၶၢႆၶူဝ်းဢမ်ႇၶၢတ်ႇ သမ်ႉမႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇထႅင်ႇ  ၵူၼ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵိုၵ်းႁိူၼ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉဝႃႈတုၵ်ႉၶ ၶၢၼ်ၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း   ဝႃႈၼႆ။

“သိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉတီႈၼႃႇဢႃးလႃးယဝ်ႉ ။ ၶွၼ်ႇၼႆႉၵဵပ်းၵႂႃႇတိုၵ်ႉလႆႈ 4 လိူၼ် 6 လိူၼ်ၵူၺ်း သမ်ႉပေႃးမႃးၵဵပ်းထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ ။ သင် ဢမ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ယိပ်းၵွင်ႈမႃးၵဵပ်းထိုင်ႁိူၼ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းလွႆၵူၺ်း သိုၵ်းၶၢင်ၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ်။ မိူၼ်ၶဝ်ပွင်ႇၵၼ် ႁူႉၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးၸုမ်းၼိုင်ႈၵႂႃႇ ၵဵပ်းတၢင်းပွၵ်ႉၼိူဝ်၊ ထႅင်ႈၸုမ်းသမ်ႉ ၵႂႃႇၵဵပ်းပွၵ်ႉတၢင်းတႂ်ႈ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီ၊ ႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇယင်းယၢမ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သမ်ႉမႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁႅင်းလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီ သွင်ပီၼႆႉ   ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ဢဝ်လုၵ်ႈ ဢဝ်လၢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဝဵင်းလူင်တင်းၼမ်။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးၵႂႃႇႁႃၵိၼ်တီႈဝဵင်းလူင်ၼႆႉယင်းတေၶႅၼ်းလိူဝ်တီႈၼႆႉႁိုဝ် မၢင်ၵမ်း။ တီႈႁဝ်းၼႆႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼမ်ၼႃႇၶႃႈလူင်”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆလိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼမ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၸုမ်းဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ဢမ်ႇမီးတူဝ်မီးႁၢင်ႈသမ်ႉ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၸႂ်ႉဢူၼ်းသူင်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ၵေႃႈမီးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁူႉၵူဝ်ႁူႉယၢၼ်ႈၵူၺ်းလႄႈ လပ်းႁူလပ်းတႃသႂ်ႇၵႂႃႇပၼ်ၵေႃႈမီး ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်း၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ တပ်ႉ ပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပီၵၢႆၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ယွၼ်းၶွၼ်ႇၼမ်/ ထပ်းၵၼ်ၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပိၵ်ႉၽၵ်းတူၵၢတ်ႇဢမ်ႇၵႂႃႇၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး။

 လွင်ႈၼႆႉၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တႄႉယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸတ်းၵၢၼ်သေ တီႈထုၵ်ႇလီၵဵပ်းၼၼ်ႉ ၵဵပ်းၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း- တၢင်းငဝ်းငုၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း လႄႈဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇယုင်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ