Friday, March 31, 2023

ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉမွတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းယူႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉ

Must read

တင်ႈတႄႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇ၊ တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီးၵေႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းၾႆးၾႃႉ ပႃးၸဵမ် မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁုင်မိုဝ်ႉ။

Photo: CJ- လုမ်းၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပီ 2022 ႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉ ၼႆႉမႃး ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇလိူဝ်ၵူႈလိူၼ်၊ ယွၼ်ႉၾႆးမွတ်ႇသေ ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈ၊ ႁူင်းဢွၵ်ႉလဵၵ်း(ဝွၵ်ႉသျွပ်ႉတတ်း-ၵပ်းလဵၵ်း)၊ ႁူင်းမႄးလူတ်ႉမႄးၵႃး၊ ႁူင်းဢိတ်ႇလိၵ်ႈ၊ ႁဵတ်းၶဝ်ႈမုၼ်း၊ ၶၢႆတၢင်းၶၢႆ၊ ႁူင်းႁႅမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၊ ပၼ်ႇၸၢၵ်ႈၾႆး ၸႂ်ႉၵေႃႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းသုင် – ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႉၶၢင်းၼင်ႇၼႆ။

“မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဝ်းမီး 10 ပၢႆဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်ၾႆးၵႆႉၶၢတ်ႇ၊ သမ်ႉလူဝ်ႇၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်၊ လႆႈပူတ်းၵူၼ်း ပႅတ်ႈတင်းၼမ်၊ ယၢမ်းလဵဝ်မီးဝႆႉ 3 – 4 ၵေႃႉၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ” – ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်း မႄးရူတ်ႉ ပွၵ်ႉၶျႄႇရီႇၵုၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၼ်ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၵၢၼ်မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း၊ ယွၼ်ႉၾႆးဢမ်ႇမႃး လႄႈ ႁႅၼ်းၶဝ်ႈၽၵ်း ပၼ်လုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈယၢပ်ႇ၊  ၶၼ်ထၢၼ်ႇၵေႃႈၶိုၼ်ႈသေ ဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉႁုင်တူမ်ႈယၢပ်ႇ၊ ၸႂ်ႉၽိုၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၢႆပဵၼ်ၵႂၼ်း သမ်ႉႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇလိူဝ်ထၢၼ်ႇ တင်းၵႅတ်ႉသ် ထႅင်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ် ၵႅတ်ႉသ်ၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။

မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၾႆးၾႃႉတႄႇမွတ်ႇမႃးမီး 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ မွတ်ႇႁိုင်ၼႃႇၶႃႈ ပေႃးမၼ်းမွတ်ႇ 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆ ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၸင်ႇတေမႃးၶိုၼ်း။ ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းသမ်ႉ မွတ်ႇၶိုၼ်း ၼႂ်းၵႄႈမၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ တူမ်ႈႁုင်ႁဵတ်းသင်။ ၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ၾႆးဢမ်ႇမႃး 2 ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ပေႃး မႃး ၼႅတ်ႈႁုင်တူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉ၊ လုတ်ႇၼမ်ႉ၊ သႂၢင်းႁႅင်းၾူၼ်း၊ Power bank လႄႈ ပႅတ်ႊထီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾႆးၾႃႉ မွတ်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵႃႈထၢၼ်ႇ၊ ၵႃႈၽိုၼ်း လႄႈ ၵႃႈၵႅတ်ႉသ် တႃႇတူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉ ၵေႃႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။

ပေႃးၾႆးမွတ်ႇၼႆ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သင်ယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵႃႈလႆႈၸႂ်ႉထၢၼ်ႇၵွႆးဢေႃႈ။ ၽိုၼ်း၊ ၵဵတ်ႉသ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ ယိုင်ႈၶႅၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵႅတ်ႉသ် ၼႆႉ 1 ၸွႆႉ 4,600 ပျႃး၊ ထၢၼ်ႇ 1 ထူင် 12,000 ပျႃး ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူပ်ႉပၼ်ႁႃၾႆးၾႃႉ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၾႆးၵႆႉမွတ်ႇ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ၊ ဝၢႆးၼႆႉမႃသမ်ႉ  ပၼ်ၾႆးၶိုၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း 8 ၸူဝ်ႈမူင်း။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၶၢဝ်းၼႆႉ လႆႈၾႆးၾႃႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၾႆးၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး(ယိင်း) ဢႃယု သႅၼ်း 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း