ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်း

81

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၶိူဝ်ႊၾိဝ်ႊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၊ ႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ။

Photo Credit to Owner – ႁၢင်ႈသီႇယႅၵ်ႈၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၵႂႃႇ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈ တုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၊   ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 144 ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တေလွမ်ၵူဝ် ဝႆႉ ႁင်းၵူၺ်းၶဝ် ၵူဝ်ပိူၼ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇၶဝ်။ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လုမ်းၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၽွင်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ KTV ပွၵ်ႈမႃး တီႈႁိမ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၵၼ်မႃးလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေႃႇၶဝ် ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် ဢႅဝ်ႇႁႃလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ  လွင်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၼႆႉ တေပႃး လွင်ႈၼႆႉယူႇ လွင်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သူၼ်းတုမ် ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယဵၼ်မႃးႁိုင်ယဝ်ႉ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ