Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တူၼ်ႈတီး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပဢူဝ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾႆးမႆႈပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 27 လင်

ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO/PNLA လႄႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽူး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽူး မွၵ်ႈ 30 လင်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/01/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ၸုမ်း PNLO 5 လမ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ PNLO ဢမ်ႇၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA ၊...

တိူင်းသိုၵ်း ယပၶ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်မႃး

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ - တီႈမူႇၸုမ်းၵေႃႈလီ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ၶိုၼ်ႈမႃးလႃးလႃးဝႃႈၼႆဝႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ဝၼ်းပုတ်ႉပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ဢွင်ႇပၢၼ်း ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈသေ - ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈလီ ၸုမ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈပႃး တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် လႃးလႃး။ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈပၼ်လတ်း...

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ့်တၢင်းၸၢၼ်းႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆး ၽွင်းတိုၵ့်ပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတိုၵ့်ၼၼ်ႈမေႃးဢူၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 4 မိုၼ်ႇပၢႆယူႇၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ့်ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵိုၼ်းၶိုၵ့်။ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ့် ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး  ၸတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ 7 ဝၼ်း 7 ၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ပီၼႆႉ လႅပ်ႈတေမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၵၼ်ၼမ်ယူႇ။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းယူႇ။ ပီၼႆႉ ငိၼ်းဝႃႈ တေၸတ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵမ်ႈၼမ်။လႅပ်ႈတေၵိုၼ်းယူႇ” -...

မေႃသွၼ်တီႈတူၼ်ႈတီး ၺႃးလႅၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

မေႃသွၼ် လိုဝ်ႈၵၢၼ်( အငြိမ်းစားကျောင်းဆရာ )  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ  ၺႃး လွၵ်ႇလႅၼ်ၵူႈငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သႅၼ်ပျႃးသေ ဢမ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း။ မေႃသွၼ်ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉဢၼ် ၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးမေႃသွၼ်ၵဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈတေတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆသေ မႃးၵူႈငိုၼ်းၸိူဝ်းမေႃသွၼ် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း လၢႆလၢႆၵေႃႉ။ ၼိုင်ႈၵေႃႉၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 7/8/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူၼ်ၼင်ႇ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၊ ပၢင်လႃႈ (ပၢင်းတရ) ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးၸုမ်းပျူႇၸေႃးထီး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပျူႇၸေႃးထီးၶဝ်...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်

ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႆႈၸႂ်ႉၾႆးတဵၼ်း  ထိုင်တီႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်း  ၾႆးတဵၼ်းလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်း ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ် ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင်ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈ မႃးဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်လူး...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ (တူၼ်ႈတီး )  ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၵူႈဝၼ်း  

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ  ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃး လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း လမ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၶၢင်းပွင်ႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းလိူတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈဢေးသႃႇယႃႇၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ...

ၾႆးမႆႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈ(ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/5/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇ  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉ ၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းၵွင်းမူးၽြႃးသၢဝ်းပႅတ်ႇသူႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇတေႃႇဢေး ပွၵ်ႉၸိင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20...

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းရူတ့်ၵႃးတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉရူတ့်ၵႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉမၢႆရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်း သဵင်ႈငိုၼ်း သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆ့မႃး ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ့်ၵႃး ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇတင်ႈၵဵတ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆ့မၢႆရူတ့်ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃးလႄႈ သဵင်ႈငိုၼ်းသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢေႃႈၶႃႈ ဝၢႆးၼႆ့တႄ့ လႅပ်ႈတေလႆႈပၼ်ၼမ်ထႅင်ႈၼႆတႄ့ၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်တႄႇၵူတ်ႇထတ်းမႃး တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆ့ မႃးၶႃႈဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၵႃႈၼမ်ႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၼမ်ႉႁႅင်ႈ   ၵူၼ်းသင်ႇသိုဝ်ႉၼမ်ႉၼမ်မႃးလႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉၵေႃႈ ၸဵဝ်းႁႅင်ႈၼႃႇ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်းတီး ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလူႇပၼ်ၸွမ်းၵူၼ်းတၢႆ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းမႃႇသႃႇပၢင်ၸႃ့လင်ၼိုင်ႈဝဵင်းတူၼ်းတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်း လႄႈၶိူင်ႈလူႇၶူဝ်းတၢၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/1/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ  ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ  တီႈပွၵ့်ၶျၢမ်းသႃႇ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 13 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႅၼ်းတႃႇလူႇတၢၼ်း ပၼ်ၵူၼ်းတၢႆယူႇၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

 TYO လႄႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ တူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးယၢၼ်ႁိူၼ်း သွၼ်ပၼ်လၢႆး ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်

ၸုမ်း TYO(Tai Youth Organization)  လႄႈတင်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ ( Maesa Thai Food )  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေမီးဝႆႉတၢင်ႇဝဵင်း ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်  ၶဝ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ပၢင်သွၼ်ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်ထႆးၼႆႉ ၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ထိုင် 17/12/2022...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်း ႁဵတ်းၼႆႉ လႆႈၸၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၸွမ်း 1 ၵေႃႉလႂ် 1 မိုၼ်ႇပျႃး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2022 ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် (လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း)...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၺႃးၵႃးလူင်ယဵပ်ႇတၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ရူတ်ႉၵႃးလူင် မႃးတင်းလင်သေ ယဵပ်ႇၺႃးလႄႈတၢႆထင်တီႈ။  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵွပ်ႈလင်ပေႃႈမၼ်း၊ ၽွင်းပေႃႈမၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသဵၼ်တူၵ်းရူတ်ႉၵႂႃႇ၊ ၵႃးလူင်မႃးတင်းလင်ဢမ်ႇတၼ်းၵိုတ်းလႄႈယဵပ်ႇသႂ်ႇ တၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢေးသႃႇယႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈမၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းပွၵ်ႈမႃးမွၵ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉလဵၵ်ႉမၼ်းဢႃယုမွၵ်ႈ 3 ၶူပ်ႇသမ်ႉ ၵွပ်ႈၶီႇၸွမ်းတင်းလင်သုတ်း။  ၽွင်းထိုင်တီႈ...

ၵႃးပိၼ်ႈ တၢင်းလူင်းလွႆတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး-ၵဵင်းတုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတၢင်းလူင်းလွႆ တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး - ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပိၼ်ႈတီႈ လွႆသပႄႇသျႄႇ ၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၶဝ်ႁေႃႈဝႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img