Thursday, February 9, 2023

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်းတီး ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလူႇပၼ်ၸွမ်းၵူၼ်းတၢႆ

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းမႃႇသႃႇပၢင်ၸႃ့လင်ၼိုင်ႈဝဵင်းတူၼ်းတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်း လႄႈၶိူင်ႈလူႇၶူဝ်းတၢၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/1/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ  ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ  တီႈပွၵ့်ၶျၢမ်းသႃႇ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 13 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႅၼ်းတႃႇလူႇတၢၼ်း ပၼ်ၵူၼ်းတၢႆယူႇၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈ။

ၾၢႆႇၶႄၾႆး တိုၵ်ႉၶႄၾႆးမႆႈႁိူၼ်းမႃႇသႃႇ

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁိူၼ်းဢၼ်မီးၾၢႆႇလင် ၵျွင်းၽြႃးၶႄႇၼၼ့်ဢေႃႈၼၼ့်။ ႁိူၼ်းၼၼ့် လၢၼ်ၸၢႆးၶဝ်ပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃၶၢတ်ႇလႄႈ  တၢႆၵႂႃႇ တိုၵ့်ပူၼ့်ၶၢပ်ႈတူဝ် ဝၼ်းၼၼ့် ၵူၺ်းဢေႃႈ။ ပၢင်ၸႃ့တႄ့ ပႆႇယဝ့်တူဝ်ႈၼၼ့်ၼႃႇၼေႃႈ။ ၾႆးတဵၼ်းတီႈၶဵင်ႇၽြႃးႁႃ့ ဢမ်ႇၼၼ် ၾႆးၸပ်းပၼ်ၵူၼ်းတၢႆႁိုဝ်တႄ့ဢမ်ႇႁူႉ မႆႈ လၢမ်း ထိုင်တီႈ ႁိူၼ်းပေႃးပဵၼ်ၽဝ်ႇမူတ်းဢေႃႈ။ၼၼ့်တေႃႇႁူမ်ႈၵၼ် မွတ်ႇယဝ့်ၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလိူဝ်သင်ယဝ့်ၼႃႇ။မိူၼ်ဝႃႈ ၶႄပၼ်ယႃႇႁႂ်ႈ လၢမ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈၸိူင့်ၼၼ်ၵူၺ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈပဵၼ်ၽဝ်ႇၵႂႃႇၼႆ့ ပဵၼ်ႁိူၼ်း လုင်းၵျၢၼ်ႇသျိၼ်း ယူႇပွၵ့်ၶျၢမ်းသႃႇ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 13 သဵၼ်ႈတၢင်းၼိၼ်းသီႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈတိုၵ့်ၸတ်းပၢင်ၸႃ့လၢၼ်ၸၢႆးလုင်းၵျၢၼ်ႇသျိၼ်းယူႇၼၼ့် ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈ ပဵၼ်ၽဝ်ႇတင်းႁိူၼ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ဢၼ်မႆႈတႄ့ တေလူ့သုမ်းၵႃႈႁိုဝ် မွၵ်ႈႁိုဝ်ၼႆတႄ့ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ၵူၺ်းၼႃႇ ဢၼ်ၶဝ် လူႇၶၢမ်ႇဝႆ့ တႃႇၵူၼ်းတၢႆၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ မႆႈပႃးမူတ်းဢေႃႈ။ၾႆးမႆႈယဝ့်ၵေႃႈ ၵင်ႈၵင်ႈၵႃးၵႃး ႁေ ဢမ်ႇႁူႉတေဢဝ်ၶူဝ်းဢၼ်လႂ် တေသိမ်းဢၼ်လႂ်ၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ။မဵဝ်းၼႆ့ ပေႃးထိုင်တူဝ်မႃး ၽႂ်ၵေႃႈတိုၼ်း တေပဵၼ်ယဝ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ် ၸွႆႈၵၼ်ၶႄမွတ်ႇၵႂႃႇဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၶႄၾႆး တိုၵ်ႉၶႄၾႆးမႆႈႁိူၼ်းမႃႇသႃႇ

ယွၼ့်လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆ့ လွင်ႈတိူဝ့်မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄ့ ဢမ်ႇမီး မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇပလိၵ်ႈဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တိုၵ့်ႁွင့်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် လွင်ႈယွႆႈယႅမ်းယူႇ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ  ၾႆးမႆႈႁွင်ႈထႅဝ် ပွၵ့်ၵွင်းမူးလွႆ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။

မိူဝ်ႈပီ 2022 ဢၼ်ပူၼ့်မႃးၼႆ့ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းၽေးၾႆးမႆႈပဵၼ်လၢႆလၢႆဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ၵူတ့်ၶၢႆ၊တၢင့်ယၢၼ်း၊တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ၵဵင်းတုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵမ်ႈၼမ်ၾႆးမႆႈယွၼ့် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ၸႂ်ႉၾႆးၽိုၼ်း၊ၾႆးတဵၼ်း၊ၾႆးၾႃႉမဝ်မၢင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း