Saturday, July 20, 2024

 TYO လႄႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ တူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးယၢၼ်ႁိူၼ်း သွၼ်ပၼ်လၢႆး ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်

Must read

ၸုမ်း TYO(Tai Youth Organization)  လႄႈတင်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ ( Maesa Thai Food )  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေမီးဝႆႉတၢင်ႇဝဵင်း ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်  ၶဝ်မိူဝ်းၼႃႈ။

ပၢင်သွၼ်ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်ထႆးၼႆႉ ၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ထိုင် 17/12/2022 တီႈႁၢၼ်ႉ တၢင်းၵိၼ်ထႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉမႄႈသႃ( Maesa Thai Food )   ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ့် ယေႇဢေးၵုၼ်း ၸႄႊဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း   ။

- Subscription -
Photo Credit to TYO- TYO လႄႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ တူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့် ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၽူႈၼမ်းၸုမ်း TYO ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး    လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ။ယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸၢင်ႈပိုတ်ႇလၢၼ်ႉသေ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းဝၼ်း မိူဝ်း ၼႃႈ။   ႁဝ်းၶႃႈလႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸူးတၢင်း လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉသေၵေႃႈ သွၼ်ပၼ်လၢႆးႁဵတ်းမၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃးသူမ်ႈတမ်၊ လၢႆးၽေႃႇၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ။ပိူင်လူင် ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းႁဝ်း လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယၢမ်းလဵဝ်သေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မီးၵူႈဝၼ်း။ ပေႃးလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် သင်ၸိုင် ၺႃးတီႉသေၶိုၼ်းသူင်ႇလႅၼ်လိၼ် တႃႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈမီးၵူႈဝၼ်း။ ပေႃးၸိူင်ႉ ၼၼ်မႃး ငိုၼ်းၵေႃႈသုမ်းလၢႆ၊ ၶွၵ်ႈၵေႃႈလႆႈတူၵ်း ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈ တုၵ်ႉယၢပ်ႇ ၶၢၼ်ၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း ၵူၺ်း – ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ယွၼ့်ၼၼ် ပေႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်မေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်း၊ ပေႃးမီးၵၢၼ်ငၢၼ်းဢွၼ်ႇ မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ  တေၶႅၼ်းၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း ”- ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢၼ်ဢွၼ်ပွင်သၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to TYO- TYO လႄႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ တူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့် ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼႆ့  ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်မႃးႁဵၼ်းႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ် မီး 33 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်လၢႆလၢႆဝဵင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈ ၽႂ်ၼွင်ႉမၼ်းတၢင်း   ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ဝဵင်းမိူင်းပွၼ်၊ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း၊ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ဝဵင်းၵႃလိ၊ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ 18 ၵေႃ့ လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ (ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း)သမ်ႉ15 ၵေႃ့  – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၾၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈဢဝ်ႁူဝ်သင်၊ ဝႆႉၸႂ်တႆးၸွႆႈတႆးသေလႄႈ သွၼ်ပၼ်လၢႆးႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်ထႆး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသူင်ၵိၼ်၊ လၢႆးႁဵတ်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်ႁႃလႆႈငၢႆႈ ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပၼ်ပႃး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈမႃး ပူင်သွၼ် ပၼ်ပႃးလၢႆးႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်ဝၢၼ်ထႅင်ႈတၢင်ႇမဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇၼိူဝ်ႉၸီႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးထႅင်ႈ။ ပၼ်ၸႂ်ႉပိုၼ်ႉတီႈလႄႈၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ   ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပေႃးတေမီးတူဝ်ထူပ်းၼၼ့် ဢွၼ်လူင်းပိုၼ့်တီႈ ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်ဝၢၼ်သေ ၸႃႇၵ လဵင်ႉလူပၼ်တီႈ   ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလူင် ဝဵင်းတူၼ်တီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ့်တၢင်းၵိၼ်မႄႈသႃ( Maesa Thai Food ) လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ႁဝ်းၶႃႈ သွၼ်ပၼ်ၸွမ်းလူၺ်ႈၸေႇတၼႃႇၵူၺ်းၶႃႈ။ ပိင်ႇၺႃႇတႃႇၼ ၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်မႃးႁဵၼ်းဢဝ်တႄႉ တေမီးဢႃယုမွၵ်ႈ 17-18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ပဵၼ်သႅၼ်း သွၼ်ငၢႆႈလၢတ်ႈငၢႆႈတွင်းငၢႆႈ ။ တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်သွၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  TYO ၶိုင်ပွင်သိုဝ်ႇသၢၼ်ပၼ်သေ ၵပ်းမႃးယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ။  ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မိူၼ်လႆႈပၼ် တိုဝ့်တၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်မီးၽွၼ်းလီလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈႁူမ်ၸူမ်းသွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ  ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to TYO- TYO လႄႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ တူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့် ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၵိၼ်းလွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့် ၸိူဝ်းမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းၵေႃႈ သမ့်ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းတွင်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးသေ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၵမ်ႈၼမ်  ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတႃႇႁဵတ်းႁႃလႆႈငိုၼ်းသေတႃ့ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၵၢၼ်ငၢၼ်းသင် သမ့်လႆႈၵူဝ် ပလိၵ်ႈထႆးတိၺွပ်းထႅင်ႈ ယွၼ့်ဢမ်ႇမီး ဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ၵႆႉလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုင်ၸၼ်ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႄႈ လုတ်ႈႁၢမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း