Thursday, June 20, 2024

တိူင်းသိုၵ်း ယပၶ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်မႃး

Must read

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – တီႈမူႇၸုမ်းၵေႃႈလီ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ၶိုၼ်ႈမႃးလႃးလႃးဝႃႈၼႆဝႆႉ။

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ဝၼ်းပုတ်ႉပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ဢွင်ႇပၢၼ်း ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈသေ – ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈလီ ၸုမ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈပႃး တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် လႃးလႃး။ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈပၼ်လတ်း ၵၢင်ဝဵင်း ယင်းဝႃႈၼႆႉပႃးဝႆႉလူးၵွၼ်ႇ – ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၼႆႉသမ်ႉပေႃးတူၺ်းမၢႆၾၢင်ပဵၼ် 2/ (မိူင်းယၢင်းလႅင်) ၸိုင် တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်လတ်းဝဵင်းၼႆၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵႂႃႇတိူင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉတိူင်ႇၶႃႈလူင်။ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်ႁပ်ႉၸွႆႈၼႆၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။ ပၢႆလိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႉတီႈမႆႈမႃးၼေႃႈ။ ၵူၺ်းဝႃႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉသွၼ်ႇဝႃႈ လွတ်ႈတၢႆမႃးယဝ်ႉလူး ၶႂ်ႈလႆႈယူႇလႂ်ၵေႃႈလီယဝ်ႉၶႃႈ မၼ်းတေၶႅၼ်းလိူဝ်တီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းယူႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈမေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1111 ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ယၢင်းလႅင်လႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးၸုမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၾၢႆၶုၼ်လႄႈ မိူင်းပၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉပၢႆႈမႃးတၢင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း – ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတၢင်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ မႃး မႂ်ႇမႂ်ႇ မႃးၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ရူတ်ႉၵႃးသမ်ႉပေႃးပဵၼ်ထႅဝ် -ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14-15 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လတ်းၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးရူတ်ႉၵႃးၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလမ်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ၶီႇရူတ်ႉတဵမ်ၵူႈလမ်း။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈႁႃသိုပ်ႇၾူၼ်းတူၺ်းၵူႈတီႈယဝ်ႉၶႃႈၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢမ်ႇမီးသေတီႈ ။ ယင်းပႅၵ်ႇၸႂ်ယူႇဝႃႈၶဝ်ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်မူတ်းၼႆ။ ႁွႆးဝႃႈ တိူင်းသိုၵ်းသင်ႇဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁပ်ႉသေၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈလူး။ လီဢီးလူဢေႃႈ ၶဝ်တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်မူတ်းႁေဢမ်ႇႁူႉ ၼမ်တႄႉၼမ်ဝႃႈၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ လႄႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈသၢပ်ႇဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇ မႃးၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းလွႆၶေႃမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၸုမ်းပၵ်းတႃသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1111 -5 ဝၼ်းၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈမႃးပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈ၊ ဢမ်ႇငိူင်ႉဝႄႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း