Saturday, July 20, 2024

CATEGORY

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၵၢၼ်တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 12 သႅၼ်း လႄႈႁၢမ်ႈဝႆႉ 28 သႅၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမႂ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး TNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႃႈၵၢၼ်မႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်တေပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းမီး 12 သႅၼ်းလႄႈ ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉမီး 28 သႅၼ်း။ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း 12 သႅၼ်းၼၼ်ႉ...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင်ႉ! ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ တႃႇၼႄပလိၵ်ႈၽွင်းၺႃးၵူတ်ႇထတ်း

တႄႇလိူၼ်ၼႃႈဝၼ်းတီႈ 1/07/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပလိၵ်ႈသေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ၸပ်းတူဝ်ဝႆႉတႃႇသေႇ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပလိၵ်ႈ ဢၻုၼ်ႊ သႅင်သိင်ၵႅဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၊ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵပ်းသၢၼ်တင်းၸိုင်ႈမိူင်းတူၼ်ႈတေႃၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်တင်းသၢမ်မိူင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (မၢၼ်ႈ) ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇပေႃႈလဵင်ႉ /ၼၢႆးၸၢင်ႈ ထႆး

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈၸၢင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈထႆး- ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/06/2018 ၼၼ်ႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Khaochad ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ တီႈဝၢင်းၵျွင်းၶွင်ႊၵၢင်ႊ ဢိူင်ႇၵပိၼ်ႊၿူႊရီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈပရႃႊ ၸိၼ်ႊၿူႊရီႊ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸၢႆးတေႃႊသႅၼ်ႊ တူဝ်တႅၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ - “...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 11 သႅၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၵ်းပိူင်မႂ်ႇတႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် ၼမ်တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈမွၵ်ႈ 11 သႅၼ်း(ယၢင်ႇ)။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2018 ၼႆႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးၶျွင်ႊ3 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်း တေပူတ်းပႅတ်ႈ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း 11 ယၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း 39 ၼႃႈၵၢၼ် ။ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းပေႃႈလဵင်ႉ၊...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ သူင်ႇၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်မၢႆမီႈဢၼ်ဝႆႉၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ 20 ပၢႆ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ပၼ်ၸူးမိုဝ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်မၢႆ 2...

ပလိၵ်ႈထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 08/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႊ 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတေၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၶွပ်ႇပိူင် ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပလိၵ်ႈ ဢၻုၼ်ႊ သႅင်သိင်ၵႅဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ပလိၵ်ႈထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈတႆး ၵဵပ်းငိုၼ်းသူင်ႇၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၵူၼ်းလီ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလမ်းပုၼ်း ၵဵပ်းလႆႈငိုၼ်းသေ ပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင် ပလိၵ်ႈထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 07/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးၸဵမ်း ၶမ်းလႅင်းဢႃယု 33 လႄႈ ၸၢႆးယွတ်ႈ   လုင်းဝိဢႃယု 24 ပီ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉမႄးဢွမ်မူင်း(ၼႃႇလီႇ) တီႈၵၢတ်ႇၼွင်ၻွၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း ၼၼ်ႉ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇတၢႆ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ(ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်း ၸၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ (ၸၢႆးၸၼ်) ဢႃယု 41 ပီ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်း ယႃၼၶွၼ်းၾိင်း(ပႃႇငႄႉ) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈပႃႇႁူၵ်ႉ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸဵဝ်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး/ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ - ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢဝ်ဝႂ်မၢႆ  တူဝ် ၊ ဝႂ်ၶိဝ်းတႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇ ၊ ၵႂႃႇႁဵတ်းၶပ်းၶိုင် ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႆးဝႆး။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း၊ ၵမ်ႊၿူႊၶျႃႊ ၸိူဝ်းဢၼ်ယွၼ်းဝႂ်ၶဝ်ႈထႅဝ်တႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ဝႆႉၽွင်း လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁိပ်ႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ၼႆႉ။ ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ (ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) 16 ၸုမ်း ၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၽူႈၼမ်းတႆးတႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 03/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး(ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) လၢႆမူႇ လၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ်...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၽိတ်းမၢႆမီႈတီႈၵဵင်းမႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 28/05/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 2 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 20 ပီလႄႈ ၸၢႆးဢၢႆႈၵမ်ႇ ဢႃယု 20 ပီ ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်...

တႆးသွင်ၽူဝ်မေး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉ – ၵူၼ်းလူင်းၸွႆႈတၢႆၸွမ်း

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ဝႅၼ်တူၵ်းမႄႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃး တီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ဢမ်ႇမေႃလုၺ်းၼမ်ႉ ၸႂ်ႉဢူၺ်းၵေႃႉ/ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လူင်းၸွႆႈ-ပႃးၵၼ်ၸူမ်တၢႆတင်းသွင်ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးပၢၼ်း ဢႃယု 31 ပီ တင်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇ ဢႃယု 20 ပီ သွင်ၶႃၽူဝ်မေးၽိတ်း မေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၶဵင်ႈမၢႆမီႈတေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွမ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႆႉတေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းဢၼ်ဝႆႉၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 02-05-2018 ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ မၢႆမီႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်မီးသုၼ်ႇယူႇသဝ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈ ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ- ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၵူႈတီႈ ၸွမ်းပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈလိုဝ်ႈ သဝ်းၸွမ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈလႆႈၵူႈတီႈ ၊...

ဝၼ်း May Day တႆးႁွတ်ႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းငၢၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ယူႇသဝ်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝၼ်းႁႅင်း ၵၢၼ်၊ သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30 မူင်း ထိုင် 16:30 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး/မၢၼ်ႈ တူၺ်းလွမ်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်လၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် လုမ်ႈၾႃႉ (May Day) တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်းထႆးသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် တူၺ်းလွမ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2018 ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸိုင်ႈထႆးပွတ်း ႁွင်ႇ 15 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း MAP ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း