Saturday, July 20, 2024

ၸုမ်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းပႂ်ႉႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်

Must read

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈ၊ ၽၵ်း၊ ၼမ်ႉ၊ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသွႆး  တၢင်းၵိၼ်သေၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းပႂ်ႉႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်တီႈ ၵဵင်းမႆႇ။


ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2018 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူင်းတႆးၵေႃႈ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်ယ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉလူဝ်ႇၽွမ်ႉ  ႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ ပေႃးၽွမ်ႉၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၸိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်သင်ၵေႃႈငၢႆႈ ႁဝ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸွႆႈၵၼ်တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈၼႆႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈၼဵဝ်၊ ၼိူဝ်ႉၶူဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈၵူဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသွႆးၵူဝ်ႈ၊   ၼမ်ႉသူမ်ႈ၊ ၼမ်ႉဝၢၼ်၊ ၼမ်ႉၵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

 

ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ၊ ၵိၼ်ၼမ်ႉ ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႃၵိၼ် ယွၼ်ႉၵူဝ်ပိူၼ်ႈႁွင်ႉ၊ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးတႅၼ်းတီႈယူႇႁဝ်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ ၊ လီဢေးလူၵၼ်တႄႉၶႃႈ ၵွပ်ႈၼၼ်    ႁဝ်းၶႃႈတင်းဢူၺ်းၵေႃႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉလၢႆၵေႃႉၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းၵႂႃႇၸႅၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼမ်ၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁွမ်းငိုၼ်းၵၼ်ၵေႃႉဢိတ်းသေ ႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်း ၊ ၼမ်ႉ   ၵတ်းၼမ်ႉယဵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။


ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ႁၼ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၶႃႈ တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈၸႂ်ဢမ်ႇလီ ၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈဢေႃႈ   ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇယူႇမိူင်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်လိုမ်းၵၼ် ယႃႇပွႆႇပႅတ်ႈၵၼ် ၶႅၼ်းတေႃႈ ဝၢႆႈၼႃႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈၸွႆႈထႅမ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 3 လိူၼ်ၼႆသေတႃႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တေလႆဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်ႊ Queue ဝႆႉၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း