ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တႄႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈယူႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တူဝ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင်မိူင်းထႆး။

ႁၢင်ႈပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်တီႈၼိုင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 06/04/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တီႈၸၢင်ႉၵၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈဝတ်းဝႂ် ပေႃးမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈပၵ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး၊ ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ႁၢင်ႈ – ပလိၵ်ႈထႆးၽွင်းႁပ်ႉၶေႃႈပူင် ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း

ၸၢႆးပိူင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF (ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း) လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ” မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆသေ တေၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈသေၵမ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေ ၸၢင်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးၶျွင်ႊ 8 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းယူႇသဝ်းတႃႇ 30 တီႈ ၼႂ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ပိူဝ်ႈႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here