ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းၵႃႈဝႂ်ဢွၵ်ႇမိူင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း ယွၼ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇတၢင်း ၊ ဢွၵ်ႇမိူင်း ။

ႁၢင်ႈ – ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း တီႈၶူဝ်မိုတ်းၵိုဝ်းမႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

တႄႇဝၼ်းတီႈ 05 – 30/04/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 25 ဝၼ်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် လၢဝ်း၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ၊ မၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း ၵႃႈယွၼ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇတၢင်းလႄႈ ဝႂ်ဢွၵ်ႇမိူင်း RE-ENTRY PERMIT ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸႅင်ႈတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလႂ်ၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်း   ယိပ်း Passport တႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တေတွၵ်ႇပၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင် ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ၼႆႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၾိင်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊  မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ၊ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here