Saturday, July 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိုတ်ႉၵၼ်ပႂ်ႉတေႃႇဝတ်းဝႂ် လႅတ်ႇမႆႈလႆႈပႂ်ႉႁိုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈပေႃးပဵၼ်လူမ်း

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵႂႃႇဢွၼ်ၵၼ်ၼင်ႈပႂ်ႉၼွၼ်းပႂ်ႉတေႃႇဝတ်းဝႂ် ၵူၼ်းၼမ်ၽိုတ်ႉၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်လူမ်းလႆႈသူင်ႇတူဝ်ႁၵ်ႉသႃတီႈႁူင်းယႃ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉ တေႃႇဝတ်းဝႂ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ႁဵတ်းမႃးပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း Passport သီလႅင်၊ သီၶဵဝ် ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်း ယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -
ႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ၼိုင်ႈဝၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းဢိမ်ႇ၊ ၵိၼ်ဢိမ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လူမ်း လိုမ်းတူဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ။
ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ် ပဵၼ်လူမ်းၼႆႉ မီးဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်တၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉပႆႇယိုၼ်ယၼ် သင်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁူႉၸိုင် ႁႂ်ႈဢဝ်တီႈၵပ်းသိုပ်ႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈ ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းငဝ်းလၢႆး ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၵၼ်ၶိုတ်းၶိုတ်းတၼ်းတၼ်း။
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီ ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းတၢမ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တီႈႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈယူႇတႃႇသေႇ၊ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ လိၵ်ႈလၢႆး ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈတေ  ဢမ်ႇဢဵၵ်းထႃႉႁဝ်း ၊ ဢမ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁဝ်း၊ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်မႃး၊ ပိူၼ်ႈႁႂ်ႈတႅမ်ႈသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းႁူႉပွင်ႇ၊ မေႃဢၢၼ်ႇ၊ မေႃတႅမ်ႈ ပၼ်ပိူၼ်ႈ ” ဝႃႈၼႆ ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မႃးပႂ်ႉတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၼႆႉ တုၵ်ႉၶၼႃႇၶႃႈ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၵိၼ် ၵူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးတႅၼ်းတီႈႁဝ်း ၊ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼမ် ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉ ၶႃတႃလပ်းတႃ ၼွၼ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူမ်ႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈယဵပ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်း ၼႆႉဢေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်လူမ်းတႄႉဢမ်ႇလူဝ်ႇဝႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈလူႉတၢႆလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၺႃးယဵပ်ႇၼႆႉယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉ ၶေႃႈယိုၼ်ယၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶတ်းၸႂ်ၸွပ်ႇထၢမ်လၢႆၾၢႆႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း