Tuesday, May 21, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ သိုဝ်ႇလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း   တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ ငဝ်ႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈၾိင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈသိုဝ်ႇ ။ ဢိင်ႈၼိူဝ် ၸုမ်း BNI မွၵ်ႇႁွင်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၾိင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ႁိတ်ႈႁွႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး သေ ၶူးသွၼ်ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ENAC

သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ) ENAC ဝၢင်းၽႅၼ် ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၾိုၵ်းၾွၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း  ၺႃးၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းထႆး  တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး သင်ႇႁၢမ်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 25-26/ 4 /2018 ၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ) ENAC ဝၢင်းၽႅၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 270 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် တင်း ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇတီႈ ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပရႁိတလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတဢၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် လႄႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး...

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 ပီ ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 ပီ ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/04/2018 ၼႆႉၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး Shan Human Rights Foundation = SHRF ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 73...

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 460 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 468 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယဵၼ်ဝႆႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပရႁိတ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်...

ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းမေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယွင်း

ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႈႁႃႈ ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼၢင်းမေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသေ တေပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸွမ်းတၢင်း လၢၵ်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/04/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းမေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃး ၵေႃႉလဵဝ် လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယၢင်းသေမႃးၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉ တီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉမႄးလူတ်ႉၵႃး ႁိမ်း...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် တင်း ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တႅၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းသူႉ ဢႃယု 50 ပီ ၺႃး ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 460 ပၢႆ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းပႆႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇ မႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 340 ပၢႆတီႈဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 346 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ 346 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေး မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸွမ်းတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မႆႉပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 07/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၼၢင်းၶမ်း ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈသေ တေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸွမ်းတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ဢဝ်မႆႉပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ဝႃႈၶျေႃးဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶိုင်ၶႃႈတၢႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၶၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႉထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ၶျေႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇသွင်တူၼ် ၵႂႃႇၶိုင်ၶႃႈတၢႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/04/2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ၸၢႆးဢၢႆႈလူႇ၊ ၽွင်းမၼ်းဢွၼ်ဢဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဝတ်ႉ/ ၵျွင်းပုင်ႇႁႃႈ သွင်တူၼ် (သွင်ပႃး) ဝၢၼ်ႈပုင်ႇႁႃႈ ဢိူင်ႇၸလၢၼ်း ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ သွၼ်တူၼ်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်သေ ပၢတ်ႇဢဝ်ပေႇႁူၵႂႃႇ

မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼၼ်ႉ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူၼ်ၺႃးၵူၼ်း သိုၵ်းတပ်ႉ မတေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်သေ ပၢတ်ႇဢဝ်ပေႇႁူ တင်းသွင်ၾၢႆႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႈၼၢင်းၵွင် ယူႇပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်သေ တေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈတဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၵူဝ်ႁႄဢွၵ်ႇပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မိူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းသီႇသုင်ႇ မိူင်းလင်း ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 503 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 100 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 113 ၵေႃႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ဝူဝ်း၊ သၢႆးၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉမႅင်းသေႃႉ၊ ပၢင်မၢၵ်ႇၶိူဝ်လႄႈ ၼမ်ႉၵၢတ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈ ယူႇ ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ်...

ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းဝူင်ႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA တင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇႁိမ်းၶွပ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပႃႈဢေးၼေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-"ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလူင် ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ယင်းပႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉၾႆးမႆႈပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ"-ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈသွၼ်ႈႁူမ်ႈပိုင်ႈၽူၺ်းဝႆႉယူႇတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း