Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ 8 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ်ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇမၢပ်ႇဝႃႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း  သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ၼႆသေ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း တတ်းသိၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 1 ပီတေႃႇထိုင် 10 ပီ။

- Subscription -

လုမ်းတြႃးၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး လႆႈတႅပ်းတတ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၶဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/02/2018 ။ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈၽွင်းၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃး ။ ၸီႉၼႄးဝႃႈ- ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆသေ ၵၢဝ်ႇႁႃ/ၸွႆးတြႃး တၢင်းၽိတ်းဝႆႉတင်းမူတ်း 12 ဢမု (ၶၻီး) ။

“ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉဢမ်ႇလွတ်ႈသေၵေႃႉ၊ လုမ်းတြႃးတႅပ်းတတ်းမိူဝ်ႈဝႃး (26/02/2018) ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်း၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ပႃးၸဵမ်တင်း 1 ပီ၊ 3 ပီ၊ 7 ပီတေႃႇထိုင် 10 ၵေႃႈမီး။ ပေႃးဝႃႈတႅပ်းတတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ သူင်ႇၵႂႃႇတီႈၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်းၵမ်းလဵဝ်။ ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃးမၼ်းပဵၼ် မၸုရတၼႃႇလၢႆႇ။ တႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းယူႇႁ ဢမ်ႇမီးႁၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ။ ” – ၼႆ ၸဝ်ႈမျႃႉဝတီႇ (လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ) ၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ၽူႈတၢင်ဝႃႈၵႂၢမ်း)  ၸွမ်းဢမု ၶၻီးၵူၼ်း 8 ၵေႃႉၼႆႉလၢတ်ႈၼႄၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ပၼ်ၶေႃႈပူင်တႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ႈဢိင် လုမ်းတြႃး ၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးလႆႈယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇလုမ်းတြႃးၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ပွႆႇပၼ်ၵေႃႈလႆႈယူႇ၊ ပေႃးဢဝ်မၢႆမီႈဝႃႈၵေႃႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းလီလီလႆႈယူႇ၊  ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းပွႆႇပၼ်ၵူၺ်း၊ ၶဝ်ၸင်ႇပူင်ၵႂၢမ်းတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈၸိူင်ႉၼၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ဢမု (ၶၻီး) 12 လိူင်ႈ ၸိူဝ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈမၢႆမီႈယိပ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ မၢႆမီႈလွင်ႈ တေႃႉ သူင်ႇၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ၊ မၢႆမီႈလွင်ႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇလႄႈ မၢႆမီႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း လွင်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ် သိုၵ်း ၵုမ်းၵမ်၊ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ/ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း 8 ၵေႃႉၸိူဝ်းထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းဝႆႉၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးမႃးယဝ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 10 ပွၵ်ႈ၊ ပွၵ်ႈလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတတ်းသိၼ်သေပွၵ်ႈ၊ ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးၵႆႉၵႆႉၼတ်ႉ/ၶိၼ်းဝႆႉၶိူဝ်းယႂ်း၊ ၸင်ႇမႃးတတ်းသိၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ -” တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိုင်း NCA သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်လၢႆးတၢင်း NCA သေ ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပေႃးပူတ်းပွႆႇပၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸုမ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ 17/1  ယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ၸီႉၼႄးႁဝ်းသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2017 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ 8 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလရ 225 တင်း 249 တီႉၺွပ်း။ ၸိူဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇႁႃၸီႉၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း RCSS/SSA ၊ ဢမ်ႇသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ် RCSS/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈၼႂ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ဝႆႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2015 ၼႃႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။ ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း