Sunday, May 19, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉသၢင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉ မႄး။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၼၢင်းပဝ်းႁွမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင် လိၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပိၼ်ႇလႃႉ တင်း ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ပိူင်းၼႄၶိုၼ်းပိုၼ်း ပီငရၢႆးလူင်

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႅပ်း 4 တႅပ်း ပိူင်းၼႄလွင်ႈ တၢင်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ (ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ) ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႅပ်း 4 တႅပ်း ပိူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႆႉၺႃးယိုဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၸွမ်းသၢပ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ - မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းထပ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2020 ၵူၼ်းမိူင်း သွင်ၵႃႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼွင်မွၼ်၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်လူင်းမိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2020 သမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်ၶတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈလူၵ်ႈ  ၶႄႇ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 5 ၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၶူင်းၵၢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈလူၵ်ႈ BRI (Belt and Road Initiative) ၵွၼ်ႇၼႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သျီႊၵျိၼ်ႊၽိင်ႊ တေမႃးဢႅဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ။ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သျီႊၵျိၼ်ႊၽိင်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/1/2020 ဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ။ 16/1/2020 ၼႆႉ...

သိုၵ်း TNLA သၢႆႈတႅၼ်းၵႃႈႁူဝ်ဢၼ်လႆႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇမေႃႇႁၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇမႃး ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်း တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် ၺႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...

ၵႃး 12 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၽဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ ၺႃးၾႆးၽဝ် လမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၵႃးလူင် 12 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမူႇၸေႊ မွၵ်ႈ 12...

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးတၢႆ

ၵႃးလူင် တၢင်ႇဝူဝ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 2 ၵေႃႉ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးလူင် တၢင်ႇဝူဝ်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၶျွင်းၶျေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸီႇဝိတ ၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ယွၼ်ႉငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇ မွၵ်ႈ 4-5 ၵမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ ယွၼ်ႉသဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ၵူၺ်းၵႃႈ သဵင်ၵွင်ႈၼႆႉ တႅၵ်ႇပွတ်းလႂ်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ မၢႆးမၢႆႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႄႇမႄးတွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ပၢင်လူင်

ဝၼ်းတီႈ 10/1/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တႄႇမႄးတွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၶဝ် လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/1/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ သဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင် “ ပြည်မ တောင်တန်း ပူးပေါင်းရေးစာချုပ်ကျောက်တိုင်” (ဢၼ်ပွင်ႇဝႃႈ သဝ်ႁိၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တူင်ႈပဵင်းလႄႈမိူင်းသၼ်လွႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းတေမႄးတွၵ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်...

ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇပွင်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈၶုတ်းႁႄႈ ၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်လီ

တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉပဵၼ်) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထၼု ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊဝၼ်းပျေႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸဝ်ႈသူၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ  ၶဝ်ႈ ၶုတ်းႁႄႈတူၺ်းၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပေႃးၸႂ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မႃးၸၢမ်းၶုတ်းတူၺ်း တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ဢၼုယၢတ်ႈၶုတ်းႁႄႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   - ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ  

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတင်းရူတ်ႉၵႃး ၼမ်ႉတူႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုတၢႆထင်တီႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/12/2019 တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆတွၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ "ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဢႃယုယင်းတိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ 23 ၵူၺ်းၶႃႈ။ မၼ်းၸၢႆးႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁႄႈ လုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉတူႈ တေၵႂႃႇလႃႈသဵဝ်ႈ။  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးဢူၵ်းမၼ်းတၢႆထင်တီႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် မႃးဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းတၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇ ယဝ်ႉၶႃႈ " -  ၼႆ...

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႆႈပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ - ၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆတွၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႁုင်း၊ 18 လၵ်း ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼမ်ႉတူႈ- လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တႅပ်းမႆႉ သူင်ႇတပ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉလၢႆ ႁႂ်ႈတႅပ်းမႆႉ သူင်ႇတီႈတပ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈသူင်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2019 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉ(ၶၢၼ်း) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ႁႃမႆႉ၊...

ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေတင်ႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင်တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ/လႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်သူၼ်ၽိုၼ်း ပၢင်ႇလဵင်ႉ ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ တေတင်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ပေႃးလုၵ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇ ၽႄႈတီႈ တပ်ႉဢေႇတီႇသေ မိူဝ်းၵႂႃႇ တၢင်း မိူင်းတဵမ် တႃယၢဝ် မိူင်းယၢင်း မိူင်းယေႃ ပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် ပၢင်ႁႅၼ်...

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် ႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 13/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵယႃးလၢၼ်း (ကယားလမ်းရွာ) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လူၺ်းၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵယႃးလၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း