Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵေႃႉ 6 လိူၼ်

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပၵ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ၺႃးလုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ် ပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၼၵ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 6 လိူၼ်။

Photo KnIc- ၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ်

ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 လုမ်းတြႃးမိူင်းလွႆၶေႃ (ယၢင်းလႅင်) တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉလူၺ်ႈ ပိူင်လူင် မၢတ်ႈတႃမၢႆမီႈ 10 – ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵူၼ်းမိူင်း။ ပိူင်လူင်ယွၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼႆႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သႄႉၼႄး ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢူးဢႄႇၽွင်းသဵဝ်ႇလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၶိုင်ပွင်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်းၸႄႈမိူင်း ဢူးမေႃႇမေႃႇၶဝ် ၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇၶဝ် ၼႆသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸေႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၶိုၼ်းၸိသင်ႇႁႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် ၵူဝ်ႇၶူးၵျူးၽႄး  ၺႃးတိမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ၊ ၵူဝ်ႇၵျုၼ်ႊပေႃႊ ၊ ၵူဝ်ႊမဵဝ်းလႅင်ႇဝိၼ်း၊ ၵူဝ်ႇၶုၼ်ႇတေႃးမၢတ်ႉသ်၊ ၵူဝ်တီးတီႇ၊ ၵူဝ်ႇၶူးရီတူး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉၺႃးတိမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၶဝ်ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၶဝ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်ၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉမႃးတတ်းသိၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼင်ႇၼႆတႄႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ  တူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းသင်ႉလၵ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် ၶိုၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၼ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၸႃ လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ  သဝ်ႈဝဝ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶီႈယၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄၶိုၼ်းၵူၺ်းဢိူဝ်ႈၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈလိူၼ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျူၼ်ႊၼၼ်ႉတႄႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၶိုင်ပွင်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်းၸေႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၵ်းလင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင်၊ ပဵၼ်ၽူႈပူတ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်း ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ပၼ် ဢၼုယၢတ်ႈ မႃးပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း ၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ၵၼ်ႇတႃႇႁေႇဝုၼ်ႇ  ၊ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ယၢင်းလႅင် သၢၼ်ၶတ်းယူႇမႅၵ်းမႅၵ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းၺုၼ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ  တႃႇႁႂ်ႈပၵ်းပူၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၼႂ်းၶူးယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမူႇပိူင်ပႃႇတီႇ – ဝႃႈၼႆ။

ပၼ်ႁႃလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၵႃးတီႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၵူၺ်း ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းၶၢင် ၊ မိူင်းၶျၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပၵ်းဝႆႉလီငၢမ်းယူႇၵူႈတီႈ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ- ယၢင်းလႅင် လႄႈ RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း