Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃး ၺႃးၵိၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈလၢႆလၢႆ 15 ပီ ၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်

Must read

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းတီႈၵျွၵ့်မႄး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းၵႃး ၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်  ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 15 ပီ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇၸွႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်  ။

ၵူဝ်ႇပျေႉၽဵဝ်းမွင်ႇ(ဢမ်ႇၼၼ်) ပူဝ်ႇပူဝ်ႇ ဢႃယု 31 ပီ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း သၢႆ/လႅင်း တဵင်းၸၢၼ်ႇ( သိမ်းစံ ) ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး၊  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2022  ၽွင်းၵႃးမၼ်းႁေႃႈၼၼ်ႉထိုင်တီ တူဝ်းၵဵတ်ႉ ၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းၵႃး လႄႈၺႃးတီ့ၺွပ်း ဢဝ်လိူင်ႈသေ ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၶွၵ်ႈ 15 ပီ ။   ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၾၢႆႇမူႇၸုမ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၵႃး ၸွႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း  ။

- Subscription -

ပီႈၼၢင်းၵူဝ်ႇပျေႉၽဵဝ်းမွင်ႇဢၼ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၼၼ့်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼွင့်ၸၢႆးၶႃႈ ၺႃးၺွပ်းဝၼ်းထိ 28 ၼၼ့်ဢေႃႈ။  ႁဝ်းၵေႃႈပိူင်ႈၸႂ်ယူႇ ႁဵတ်းသင်ဝၼ်းၼၼ့် မၼ်းဢမ်ႇထူဝ်းမႃး လၢတ်ႈမေး မၼ်း ဝႃႈမၼ်းထိုင်တီႈလႂ် ။ တႄႇဢဝ် 11 မွင်းၵၢင်ဝၼ်းၵႂႃႇ ထိုင်  8 ၶိုင်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈ ထၢမ်တီႈၵဵၵ်ႉၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ။ တီႈၵဵၵ်ႉသမ့်ဝႃႈ ယႃႇမႆႈၸႂ် မၼ်းတေထူဝ်းႁႃၵူၺ်းပေႃးမၼ်းတၼ်းၼႆဝႃႈ။ ၽိူဝ်ႇလိုၵ်းမႃး ၵူၼ်းတီႈၵဵၵ်ႉလႄႈၸဝ်ႈၵႃးၼၼ့် ၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၶူဝ်းဢၼ်ၼွင့်ၸၢႆးၶႃႈ တၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ့် မီးၶူဝ်းၽိတ်းမၢႆႈမီႈ ၊ ပႃးၵွင်ႇပႃးၵၢင်ႇဝႆ့ ၼႆဢေႃႈ။ တိုၵ့်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼၼ့်ယူႇဝႃႈၼႆဢေႃႈ။သမ့်ဢမ်ႇလၢတ်ႈႁဝ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ့်လူင်။”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈတႄ့မၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၼ်းတႃႇ ၵူဝ်ႇပျေႉၽဵဝ်းမွင်ႇ ဢၼ်ၼွင့်ၸၢႆးၶႃႈ တေလႆႈႁေႃႈ ဝၼ်းၼၼ့် ၸဝ်ႈၶွင်ၵႃးႁႃ့၊ ၵူၼ်းပႂ့်ၵႃးၵဵၵ့်ႁႃ့ ဢမ်ႇႁူ့ ႁွင့်ၼွင့်ၸၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇႁေႃႈပၼ်ၵႃးၼႆဢေႃႈ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈတၢင်ႇၵေႃ့ ဢမ်ႇတၼ်း ၼႆဢေႃႈ ၼွင့်ၸၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈ မိူၼ်ၵူႈဝၼ်းၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းသင်လီလီ ၼိူဝ်ၵႃးၼၼ့် မီးၶူဝ်းသင်လၢႆလၢႆၵေႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃ့ဢၼ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵူဝ်ႇပျေႉၽဵဝ်းမွင်ႇ(ဢမ်ႇၼၼ်) ပူဝ်ႇပူဝ်ႇၼႆ့ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းမေးၼၢင်း  မသူးသိၼ်ႇၽဵဝ်း လႄႈ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 10 လိူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ။  ယူႇပွၵ့် 2 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇပေႃႈမႄႈတင်းသွင်ၾၢႆႇမႆႈၸႂ်တႃႇတေႃႇသူႈဢမူ့ ၶတီးၼႆ့ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼၢင်းၵူဝ်ႇပျေႉၽဵဝ်းမွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ တီႈတႄ့မၼ်း ၸဝ်ႈၵဵၵ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃးၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၽွင်ႈဢေႃႈ။မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ တၢင်းၽိတ်းၼွင့်ၸၢႆးၶႃႈ ၵေႃ့လဵဝ်ၼႃႇ။ၶူဝ်းၼၼ့် ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈၵႃးၵဵၵ်ႉၶဝ် တၢင်ႇပၼ်ၵူၺ်းၼင်။သမ့်ဝႃႈ မီးၵွင်ႈၼႂ်းထူင်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈၼႆ။ ၵူၼ်းတင်းၼွၵ်ႈမႃးသူင်ႇတီႈၵဵၵ်ႉၼႆလူး။ၼႂ်းၵွင်ႇထႆႇCCTV ၶဝ်ၵေႃႈ ႁၼ်ယူႇလူးဝႃႈ ပဵၼ်ၶူဝ်းတီႈၵႃးၵဵၵ်ႉတၢင်ႇပၼ်။ၼွင့်ၸၢႆးၶႃႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈယူႇ ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၶူဝ်းမၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸဝ်ႈၶွင်ၵႃးၵဵၵ်ႉတဵင်းၸၢၼ်ႇ(သိမ်းစံ) သေတႃ့ ၾၢႆႇၶဝ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈၼႆ့ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဝႆႉၼႆသေ ဢမ်ႇတွပ်ႇသင်ပၼ် ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႆ့ ၵူဝ်ႇပျေႉၽဵဝ်းမွင်ႇ(ဢၼ်ၼၼ်) ပူဝ်ႇပူဝ်ႇ ၼၼ့်ဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းၸွမ်းလင် သပႄႇယႃႇၵႃး ဢွင်ႇၵျေႃႇ ဢႃယု 30 ပီ။

သၢႆၵႃးၵဵၵ်ႉတဵင်းၸၢၼ်ႇၼႆ့ ပဵၼ်သၢႆၵႃးဢၼ်တေႃ့တၢင်ႇၵူၼ်းတၢင်ႇၶူဝ်း လႅၼ်ႈသူင်ႇထိုင်ဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၊ၵျွၵ့်မႄး၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၊ၼမ်ႇၸၢင်၊ ၼမ့်တူႈ လႄႈ တင်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင် ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈထိုင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း