Saturday, May 25, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝတ်ႉလွႆၸွၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း။

Photo by -မၢႆးမၢႆႇ/ ၸဝ်ႈၶူး ပၼ်ႇတိတ ဝတ်ႉလွႆၸွၵ်း ၵူတ်ႇၶၢႆ ဢၼ်ၺႃး ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်

ဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝတ်ႉလွႆၸွၵ်း ဢိူင်ႇၵႃလႅင် ၸႄႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶူးပၼ်တိတ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ပၼ်တိတ ဢၼ်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉ ဢႃယု 37 ပီ ဝႃႇသႃ 17 ဝႃႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ တီႈဝတ်ႉ လွႆၸွၵ်းၼႆႉမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 14 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇတိတ ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈမၢၼ်ႈမႂ်ႇ။ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈငိၼ်း ၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ်ဝတ်ႉၼႆလႄႈ ၼႅတ်ႈပွၵ်ႈမႃး တီႈဝတ်ႉၽႂ်းၽႂ်း။ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိုတ်းႁၢတ်ႇ လၢၵ်ႈၸၼ် လွၼ်ႈၽႃႈလိူင်မၼ်းၸဝ်ႈ။

Photo by -မၢႆးမၢႆႇ/ ၸဝ်ႈၶူး ပၼ်ႇတိတ ဝတ်ႉလွႆၸွၵ်း ၵူတ်ႇၶၢႆ ဢၼ်ၺႃး ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်

ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇတိတ ဝတ်ႉလွႆၸွၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈဝတ်ႉမီးပွႆးလႄႈ မီးၵူၼ်းမႃးလိုမ်းဝႆႉ ၶူဝ်းသိုၵ်းလႄႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ။ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်မႃးလိုမ်းဝႆႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ႁဝ်းၸဝ်ႈ ႁၼ်သေ ၵဵပ်းဝႆႉၵူၺ်း။ ႁဝ်းၸဝ်ႈတွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လွၼ်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းႁဝ်း။ မတ်ႉၶႅၼ်တင်းသွင်ၶွၼ်။ ၶဝ်ပိတ်ႉၼႃႈဢူၵ်းႁဝ်းၸဝ်ႈ။ ဢဝ်သၢႆႁတ်ႉဢႅဝ်ပေႃႉလင်၊ တႃမိုဝ်းထုပ်ႉပုမ်၊ ထုပ်ႉတွႆႇႁူဝ်ႁဝ်းပႃး” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇတိတသေ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 တႄႇဢဝ် ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတူဝ် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း၊ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး ပၼ်ႇတိတ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၶဝ်ၸင်ႇၶိုၼ်းၵီႈၸိူၵ်ႈတီႈမိုဝ်းႁဝ်းၸဝ်ႈ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၸင်ႇၽႅဝ်မႃးတီႈႁူင်းယႃ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တႃႁဝ်းၸဝ်ႈတိုၵ်ႉၵႂ်ႈတိုၵ်ႉမူဝ်းဝႆႉ။ ၼႃႈဢူၵ်းၵေႃႈၸဵပ်း တူင်ႉႁႅင်းဢမ်ႇလႆႈ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA မႃးၼုင်ႈၽႃႈလိူင် သၢင်ႇၵၢၼ်းဝႆႉ၊ ပဵၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈပွမ်ၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၸဝ်ႈႁဝ်းလွၼ်ႈၽႃႈလိူင်သေ ၸႂ်ႉသႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဝႆႉပႃး။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁဝ်းၸဝ်ႈႁပ်ႉဝႃႈ ယႃႈမႃႉ၊ ၶူဝ်းသိုၵ်းလႄႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ၸဝ်ႈႁဝ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇႁပ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉႁဝ်း” ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇတိတ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo by -မၢႆးမၢႆႇ/ ၸဝ်ႈၶူး ပၼ်ႇတိတ ဝတ်ႉလွႆၸွၵ်း ၵူတ်ႇၶၢႆ ဢၼ်ၺႃး ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်

ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇတိတ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ဝၢႆးလင်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမႃးပၼ်ၵႃႈယူတ်းယႃသင် လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ငဝ်ႈငုၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

မၢႆးမၢႆႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၼမ်။ ပေႃးၶဝ်မႃးတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်မႃးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ။ လႆႈႁၼ်သင်ၶၸဝ်ႈၺႃး ပေႃႉထုပ်ႉၸိူင်ႉၼႆပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ၵတ်ႉၵႃႈလႃႈ ၽိူဝ်ႇၵူတ်ႇတူၺ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ပၺ်ၺႃၸေႃးတ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈၵေႃႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝတ်ႉသေ လႆႈလူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၺႃးပိုတ်းယိုဝ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၶိူဝ်းယႂ်း ၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ႁႄတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း