ၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
129

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်သေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းမႃးၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ႁွင်ႉၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉ ထုပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသႅၼ်ဝီ။

Photo by – ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း/ ၸၢႆးသူၺ်ႇဢေး ဢၼ်ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/11/2019 ၼၼ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 18/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸၢႆးသူၺ်ႇဢေး ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈၶူဝ်လူင်တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ(ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၵိုတ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇၶႅင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉၸၢႆး ၸၢႆးသူၺ်ႇဢေး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီႈဢၢႆႈၶႃႈၵႂႃႇထႆသူၼ်ၾၢႆႇပုၼ်ႉၶူဝ်သေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽွင်းထိုင်ႁူဝ်ၶူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႄႉၵိုတ်းထဵတ်ႈ ထၢမ်ယွႆႉယႅမ်း။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ ယုမ်ႇဝႃႈပီႈဢၢႆႈၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းၶူဝ်ၼႆႉ ပီႈဢၢႆႈၶႃႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇယုမ်ႇ မႃးမိူဝ်းၸွမ်းၶႃႈတီႈႁိူၼ်းလႄႈ ၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉမၼ်းၸၢႆး” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈထုပ်ႉ ဢဝ်ပၢၵ်ႇၵွင်ႈၸမ်ႈဢူၵ်းထိုင်တီႈပဵၼ်လိူတ်ႈပဵၼ်ယၢင် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပႂ်ႉႁူမ်ႇ လူမ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ၾၢႆႇပုၼ်ႉပေႃးဢွၵ်ႇမႃး တူၺ်း/ ႁၢမ်ႈ။

ၸၢႆးသူၺ်ႇဢေး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသႅၼ်ဝီ။

ၸၢႆးၵျေႃႇၶႅင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶမ်ႈဝႃး ၸၼ်ႉပူဝ်ႇလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈသုမ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉမႃးဝႃႈ ၸၢင်ႈမီးတၢင်း ၽိတ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇလီလီ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း/ ၸၢႆးသူၺ်ႇဢေး ဢၼ်ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/11/2019 ၼၼ်ႉ

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉထႃႈ ၾၢင်ႉတူဝ်ဝႆႉ ၵူဝ်လႆႈပဵၼ် ၵူဝ်လႆႈမီး ပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမႃးပဵၼ်ယူႇ ၵွပ်ႈၼႆ ပိူင်ဢၼ်ထုၵ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလၢတ်ႈဝႆႉ တီႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်။ တိူၵ်ႈတီႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး မီးတၢင်းၽိတ်းတႄႉတႄႉၵေႃႈတေလႆႈထတ်းသိၼ်တြႃး ၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးၵူၺ်း။ တေဢမ်ႇလႆႈပေႃႉထုပ်ႉယွၼ်ႉလူၺ်ႈလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသူၺ်ႇဢေးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵၢၼ်ႈၶေႃး ၺႃးသူၼ်ႈၵွင်ႈသွင်ႉသႂ်ႇ 2 ႁွႆး၊ ႁွႆးၼိုင်ႈ လွၵ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ထႅင်ႈႁွႆးၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈၸမ်ႉၵမ်ႇဝႆႉ။ တီႈႁူဝ်တႃၾၢႆႇသၢႆႉ ၺႃးသူၼ်ႈၵွင်ႈသွင်ႉသႂ်ႇ ၼႂ်းႁူၺ်ႇတႃ မၼ်းၸၢႆးၸမ်ႉလိူတ်ႈဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုပ်ႇၼိဝ်ႉမိုဝ်းၾၢႆႇသၢႆႉ လႆႈႁၵ်းၵႂႃႇၶေႃႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE