Wednesday, April 24, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

လူမ်ႉလႅင်ႉၽတ်ႉ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး လင်ႁိူၼ်း 100 ပၢႆ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်လူႉၵွႆမူတ်း

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵႃလိလႄႈ မိူင်းသူႈ လင်ႁိူၼ်း 100 ပၢႆ လႆႈလူႉလႅဝ် လႄႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ၊ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလူႉၵွႆမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 10/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၢႆးလင်ပလိၵ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈမၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းပႃႇၸႃႉ/ ပႃႇႁဵဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ၾၢႆႇလင်ႁူင်း ပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉလိုမ်းၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇလိုမ်းၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉၼ်ႂ်းၼွၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉလွႆ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်လၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/02/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉလွႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝၼ်း/ ၵုင်းၸူင် ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးတင်း မိူင်းၶျၢင်း သွင်တီႈ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းႁႅင်း 3.8 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းႁႅင်း...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 8

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN 27 ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈႁိမ်းႁွမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၸမ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/02/2018 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ 27 ပိုၼ်ႉတီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၸမ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပႅတ်ႇၵၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး – မၢၼ်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၾႆးမႆႈပႃႇ

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး - တႆး ပိူဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၾႆးမႆႈပႃႇ ၶၢဝ်းမႆႈယွၼ်ႉၾႆးၵႆႉမႆႈပႃႇ ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး- ထႆး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၼမ်းမူႇဝၢၼ်ႈသွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး - ထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/02/2018 ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesainews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးသူမ် သၵ်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်း မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႊပၼီႊႁိူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ထုင်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/02/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းပဵၼ် 4 ၸုမ်းသေ ၵႂႃႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈမေႃႇ ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊႁိူင်းမဵတ်ႉ တႃႇတင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ CEO တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်းလဵဝ်ဝႆထပ်းၵၼ်သီႇပွၵ်ႈ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်းလဵဝ်ထပ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ၊ ႁႅင်းသုတ်း 5.1 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆယွၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်း 3-4/02/2018 ၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်းလဵဝ်ထပ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ၊ ႁႅင်းသုတ်း 5.1 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ -ၼႆယဝ်ႉ။ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈၵမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်မၼ်းႁၢင်ႇယၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၼပ်ႉသိပ်းလၵ်ႊၵီႊလူဝ်ႊၵူၺ်းသေ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁႅင်း 4.4 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ၵႆ 38 လၵ်း တၢင်းႁႅင်း 4.4 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:22 မူင်းပၢႆ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 38 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈလူႉသုမ်း ၵၢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ ပွတ်းၼႂ်ဝၼ်းသုၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းတိူင်းပၵူဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းပႆႇမီးႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်လူႉသုမ်း။ ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ယၢမ်းတဵင်းၶိုၼ်းလိုၵ်းၸၢႆႉ ႁိုဝ် ပွတ်းၼႂ်ဝၼ်းသုၵ်းတီႈ 12 မွၵ်ႈယၢမ်း 1 မူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ သုၼ်ၵၢင်ယူႇတီႈၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၽျူး...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ တေလူင်းၶုတ်းၶမ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia co.Ltd တေၶဝ်ႈၶုတ်းၶမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia (ARA)၊ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉ...

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 10

ၸၢႆးသီၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈလပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး /ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 10 တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2017။ ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးပၼ်ၸၢႆးသီၶိူဝ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃးၶျၢမ်းတႃႇ ၵႃႊၻဵၼ်ႊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾၢႆၼမ်ႉၶိုၼ်ၵူၼ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈထူင်ၶဝ်ႈ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၸွမ်းဢိူင်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾၢႆၼမ်ႉၶိုၼ်ၵူၼ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈထူင်ၶဝ်ႈ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၸွမ်းဢိူင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁႅတ်ႉၼမ်ႉၶွင် ၾၢႆၵဵင်းႁုင်ႈ 13 ဝၼ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ၼမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ တေပိၵ်ႉၼမ်ႉၶွင် တီႈၾၢႆၵဵင်းႁုင်ႈ၊ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 13 ဝၼ်း ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉၵၢၼ်ဢွၵ်ႇႁိူဝ်း။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR Online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶွင် ႁႂ်ႈၾၢင်ႉၵၢၼ်ၸႂ်ႉႁိူဝ်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း/ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တေလူတ်းၵၢၼ်ပွႆႇၼမ်ႉ...

ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 4 ပွၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းႁႅင်း 4.2 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ လွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇဢမ်ႇမီး။ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် တမ်းဝၢင်းတီႈယူႇလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆ ဢမ်ႇမီးသင် ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ယၢၼ်ႇၵႆဝဵင်းၵဵင်းတုင် 27 လၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:06...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း