Saturday, May 25, 2024

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉလိုမ်းၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း

Must read

ၸဝ်ႈသၢင်ႇလိုမ်းၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉၼ်ႂ်းၼွၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉလွႆ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်လၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၾႆးမႆႈဝတ့်လွႆ

ဝၼ်းတီႈ 28/02/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉလွႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝၼ်း/ ၵုင်းၸူင် ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇၸပ်းၾႆးတဵၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းဝႆႉသေ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈ ႁွင်ႈ။ ၾႆးမႆႈပႅတ်ႈတင်းလင် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇမီး ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၺႃး ၾႆးမႆႈၵႂႃႇတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶမ်းဢွင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်း မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တႆႈၾႆးတဵၼ်းဝႆႉၼႂ်းလုၵ်းၶဝ်သေ သမ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇလဵၼ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၾႆးၸင်ႇလုၵ်ႉမႆႈႁႅင်းသေ ဢမ်ႇတၼ်းၶႄၾႆးလႆႈ ႁဵတ်းၼၼ်သေ လႆႈဢဝ်မႆႈပႅတ်ႈတင်းမူတ်း ၶူဝ်းၶွင်တင်းၼႂ်း ဝတ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေပိူင်” ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉလွႆၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ပဵၼ်ဝတ်ႉၵဝ်ႇၵႄႇလင်ၼိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉဢဝ်မႆႉႁဵတ်းဝႆႉ ပဵၼ် ဝတ်ႉ/ၵျွင်း သွင်ၸၼ်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၾႆးတဵၼ်း၊ ၵူၼ်းလူင်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈၾႆးၶဵင်ႇၽြႃးပေႃးၶၢဝ်းမႆႈမႃးလႆႈဝႆႉသတိယႂ်ႇလူင်တႄႉတႄႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလူႉလႄႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမႆႈႁႅင်းၼႃႇ။ ပေႃးၾႆးမႆႈၵေႃႈသမ်ႉပေႃးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉၽေးၾႆး လုင်းမိၼ်ႉပူႇၵႄႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလၢႆလၢႆလင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႈ 8 မူင်းၵေႃႈ ၾႆးမႆႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး- ႁူဝ်ပူင်း။ ၼႂ်းဝၼ်း လဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 04/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 65 ပီ ၺႃးၾႆးႁုပ်ႇသႂ်ႇသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လိူဝ်ႁႅင်း။

ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တတ်းမၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1950 ၼၼ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉပဵၼ် ၶၢဝ်းမႆႈ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊထုၼ်းလုၼ်ႇ ၾၢႆႇလူင်လႅၼ်ႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ “ ပီၵၢႆၼႆႉ လူမ်းၵတ်းလႃႇၼီး ၺႃႇလတ်းၽၢၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆး တေလတ်းပူၼ်ႉၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆသဵင်ႈလႄႈ ဝၢႆးလင်လူမ်းလႃႇၼီးၺႃႇ ပူၼ်ႉယဝ်ႉ လူမ်းမႆႈတေပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ယိင်ႈၶႅၼ်းတေလႆႈၾၢင်ႉၽေးၾႆးယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း