Monday, May 20, 2024

လူမ်ႉလႅင်ႉၽတ်ႉ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး လင်ႁိူၼ်း 100 ပၢႆ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်လူႉၵွႆမူတ်း

Must read

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵႃလိလႄႈ မိူင်းသူႈ လင်ႁိူၼ်း 100 ပၢႆ လႆႈလူႉလႅဝ် လႄႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ၊ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလူႉၵွႆမူတ်း။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်

ဝၼ်းတီႈ 10/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်း 96 လင်၊ ၸႄႈဝဵင်း ၵႃလိသမ်ႉ ၺႃး 18 လင် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးမႆႉလူမ်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းသွင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၾၢင်ႁၢင်ႈ ဝႆၢးၾူၼ်လူင် ၽတ့်ပဝ်ႇယဝ့်

ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးဢွမ်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႃလိ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 6 ပွၵ်ႉ ဢၼ်ၺႃးၽေးလူမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽတ်ႉ ပဝ်ႇသႂ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ် ပွၵ်ႉ 1 တင်း ပွၵ်ႉ 4 ယွၼ်ႉဝႃႈ 2 ပွၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းမီးၾၢႆႇႁွင်ႇတၢင်း ၵႃလိ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵိုတ်း ထႅင်ႈ 4 ပွၵ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးတုမ်ႉယွၼ်ႈၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းၵွၵ်းပိဝ်

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်တႄႉ တေလႆႈဝႃႈၵွႆၼမ်ဝႆႉ တင်းမူတ်း 5 ပွၵ်ႉ ၺႃးတင်း 5 ပွၵ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းသမ်ႉ တေပႃး ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်း ဝဵင်းၼၢင်း ဝၢၼ်ႈလၢႆးၵၢမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝတ်ႉ ဝိႁၢရ်ဢၼ်ၺႃးလူမ်းၽတ်ႉသႂ်ႇသမ်ႉ 3 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၵုၼ်ႁဵင် 1 လင်လႄႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 2 လင် ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၼ်ႂးမိူင်းသူႈ

ယွၼ်ႉၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လင်ၶႃးမုင်းႁိူၼ်းပိဝ် ၸွမ်းလူမ်း၊ မၢင်ႁိူၼ်းၽႃႁိူၼ်းပိဝ် ပွင်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႃလိသမ်ႉ ႁူဝ်ႉဝၢင်းႁိူၼ်း 3 ၸဝ်ႈ တၢင်းယၢဝ်း 60-70 ထတ်း လႆႈၵူၼ်ႇ ပင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 25-30 ပီ ၽွင်းၵႂႃႇသၵ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ တီႈတႃႈၼမ်ႉ ၼွင်ငိုၼ်း ပွၵ်ႉ 4 ၼၼ်ႉ ၺႃးမႆႉၸွမ်းတၢင်း လူမ်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈႁူဝ် လႄႈ တီႈတူဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ ဢၼ်ၺႃးလူမ်းၽတ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း ယေးလူႉၵွႆဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၼ်ႂးမိူင်းသူႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ လွင်ႈလူႉသုမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈတၢင်ႇထိုင်လုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တေလူင်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ငိုၼ်းလႄႈၶူဝ်းၶွင် ၵမ်ႈၽွင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 11/03/2018 ၵေႃႈ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 3 မူင်း။ လင်ၶႃႁိူၼ်း/ လဵၵ်းသႂ်မုင်းႁိူၼ်းပွင်ႇ၊ ၸိူဝ်းမုင်းဝႆႉ လဵၵ်းသႂ်ၼမ်ႉလႆႈ လၢႆႈမူတ်းဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းၼႃးၼၼ်ႉ လူႉၵွႆမူတ်း။ ဢမ်ႇလိူဝ်သေ မၢၵ်ႇမူင်ႈ မၢၵ်ႇလၢင်းၵေႃႈမွၵ်ႇ၊ မႂ်ႁူင်ႈၵွႆ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸႂ်ပေႃးလူႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo FB by Ying Cherry

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း