ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထႆၢႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် တႃႇမႆၢတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း တီႈဝဵင်းလွၵ့်ၸွၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 13/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network (TYN) ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉလႄႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢဵၼ် ႁႅင်း ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ပတ်းၽဵဝ်ႈ ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၸလၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်း သႂ်တႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ဝဵင်းလွၵ့်ၸွၵ်ႇ

ၼၢင်းမူဝ်သီႇတႃႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တေမေႃႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁႂ်ႈမီးပၵ်းမီးပိူင်ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၾိင်ႈၵူၼ်းမႃး။ ယႃႇပေဝႃႈ မိူင်းႁဝ်း မိူင်းပိူၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈတႅၵ်ႈၵၼ် ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယူႇၼႂ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဝုၺ်ႇႁင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉလွင်ႈၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ ႁူႉလွင်ႈဝႃႈ ၵူႈၵေႃႉမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း တွၼ်ႈတႃႇလုမ်းလႃး သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈမူတ်းသႂ် လွင်ႈယူႇသဝ်း တႃႇပၢႆးယူႇလီ” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ထႆၢႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလွၵ့်ၸွၵ်ႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉထႅင်ႈ တေၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လွၵ်ႉၸွၵ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်းယဝ့်သေ ထႆၢႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလွၵ့်ၸွၵ်ႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2013။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး ပေႃးတေမေႃႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉ လွမ်ႉလႄႈ ယၢၼ်ၵႆယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶိုၼ်ႈလွႆသုင် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈ သဵင်လင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး မႃးၵူႈပီ။

Photo FB by Nang Mo SiThar

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here